Рецензування

Порядок рецензування рукописів статей у журналі Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна серія «Фізика»

1. Експертна оцінка рукописів наукових статей проводиться з метою підтримання високого науково-теоретичного рівня журналу Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна серія «Фізика».

2. Вісник використовує подвійне сліпе експертне рецензування:

- рецензент не знає особистих даних автора / авторів;
- автор / автори не знають особистих даних рецензента.

3. Подані до редакції наукові статті проходять первинний контроль щодо повноти та правильності їх реєстрації та відповідності вимогам до рукопису, викладеним на сайті видання.

4. Первинний експертний огляд наукової статті проводиться головним редактором або заступником головного редактора.

5. Головний редактор (заступник головного редактора) визначає рецензента статті – члена редакційної колегії вісника.

- У разі відсутності члена редакційної колегії - куратора відповідного напрямку, головний редактор (заступник головного редактора) визначає зовнішнього рецензента наданої статті.
- Рецензенти (як члени редакційної колегії, так і зовнішні) повинні бути відомими фахівцями з теми поданого рукопису.

 6. Після експертної оцінки наукової статті рецензент може:

- рекомендувати статтю для публікації;
- рекомендувати статтю для її публікації після авторської редакції з урахуванням висловлених коментарів та побажань;
- не рекомендувати статтю для публікації.

Якщо рецензент рекомендує розмістити статтю після її перегляду, враховуючи коментарі, або не рекомендує статтю для публікації, в рецензії  має бути зазначена причина такого рішення.

Редактор рекомендує використовувати розроблену стандартну форму для рецензування, яка розміщена на веб-сайті.

7. При перегляді наукових статей рецензенти повинні:

- звернути особливу увагу на актуальність наукової проблеми, порушеної у статті;
- охарактеризувати новизну, теоретичну та прикладну цінність проведеного дослідження;
- правильність математичних обчислень, коректність даних, приведених на графіках та  рисунках;
- оцінити, як висновки автора стосуються існуючих наукових концепцій;
- дотримання авторами правил наукової етики;

- правильність посилань на літературні джерела.

     Необхідно відзначити, чи структурована стаття, наскільки логічно та послідовно викладено матеріал статті,  зробити висновки про достовірність та обґрунтованість висновків автора (авторів) у статті.

8. Текст рецензії надсилається до редактора електронною поштою у вигляді сканованої копії.

9. Редакція надсилає копії рецензій авторам або мотивовану відмову редакції у публікації саме цього рукопису.