ГЕОІНФОРМАЦІЙНЕ КАРТОГРАФУВАННЯ ЛАНДШАФТІВ УКРАЇНИ

  • Л.Ю. Сорокіна
  • Р.Ф. Зарудна
  • О.Г. Голубцов
Ключові слова: ландшафтні комплекси, методи геоінформаційного картографування, структура ГІС «Ландшафти України»

Анотація

Викладено досвід середньомасштабного геоінформаційного картографування ландшафтів України. Представлено концепцію і структуру створюваної ГІС «Ландшафти України», методичні прийоми, що використовуються при її формуванні. Приділено увагу змісту інформації, що складає геопросторову базу даних про природні ландшафти України та їх сучасні антропогенні зміни. Наведено приклад представлення засобами ГІС інформації про природні ландшафтні комплекси рангу місцевість, які є основним об’єктом середньомасштабного геоінформаційного картографування.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

1. Федоровский А. Д. Автоматизация процесса дешифрирования ландшафтных комплексов по материалам космической съемки для задач моделирования экологических процессов [Электронный ресурс] / А. Д. Федоровский,
С. А. Рябоконенко, А. Д. Рябоконенко, Я. В. Пархисенко // Український Центр Менеджменту Землі та Ресурсів. — Режим доступа: http://www.ulrmc.org.ua/publication/it/
2. Безверхнюк Т. Н. Методика построения ландшафтных карт с использованием ГИС-технологии [Электронный ресурс] / Т. Н. Безверхнюк // Ученые записки ТНУ. Выпуск N 12 (51) №1 — 1999. — Режим доступа: http://www3.crimea.edu/tnu/ magazine/scientist/edition12/tom1/
3. Руденко Л. Г. Геоінформаційне картографування в Україні: концептуальні основи та напрями розвитку / Л. Г. Руденко, Т. І. Козаченко, Д. О. Ляшенко та ін. — К.: Наукова думка, 2011. — 104 с.
4. Давидчук В. С. Геоінформаційні технології у ландшафтному картографуванні / В. С. Давидчук, Л. Ю. Сорокіна, В. В. Родіна, Р. Ф. Зарудна // Фізична географія та геоморфологія. — Вип. 47. — К., 2005. — С. 24-30.
5. Гродзинський М. Відображення ґрунтів у ландшафтних картах / М. Гродзинський // Вісн. Львів. ун-ту. Серія Географічна. — 2011. — Вип. 39. — С. 113-121.
6. Давыдчук B.C. Геоинформационная система регионального уровня — инструмент для принятия решений в управлении природными процессами / B. C. Давыдчук, В. Г. Линник, Н. Д. Чепурной // Вопросы организации региональной географической информации: ІІІ региональная школа-семинар: тезисы докл. — Владивосток, 1987. — С. 17-18.
7. Давыдчук B. C. Обоснование реперной сети радиоэкологического мониторинга 60-км зоны ЧАЭС / B. C. Давыдчук, В. Г. Линник // I научно-технич. семинар по основным результатам ликвидации последствий аварии на ЧАЭС: тезисы докл. — Чернобыль, 1988. — С.75.
8. Давидчук В. С. Методи ландшафтного картографування з використанням ГІС та інших комп’ютерних технологій / В. С.Давидчук, Л. Ю Сорокіна, В. В. Родіна // Вісн. Львів. ун-ту. Серія Географічна. — 2004. — Вип. 31. — С. 263-270.
9. Шищенко П. Г. Использование ГИС для анализа природных условий зон влияния техногенных объектов (на примере Хмельницкой АЭС / П. Г. Шищенко, Л. Л. Малышева, Л. Ю. Сорокина [и др.] // Матеріали ГІС-форуму. — К. — 2000. — С.52- 56.
10. Истомина Е. А. ГИС-технологии при создании крупномасштабных ландшафтных карт / Е. А. Истомина // География: новые методы и перспективы развития. Материалы XV конференции молодых географов Сибири и Дальнего Востока (Иркутск, 16-19 апреля 2003 г.) — Изд-во ИГ СО РАН, 2003.— С. 180-181.
11. Круглов І. Геоекологічна інформаційна система Українського Мармарошу: модельна ділянка «Квасний» / І. Круглов, Т. Божук // Вісн. Львів. ун-ту. Серія Географічна. — 2004. — Вип. 30. — С.159-166.
12. Круглов І. С. Методика напівавтоматизованого створення геопросторового шару педоморфологічних одиниць Басейну Верхнього Дністра / І. С. Круглов // Вісн. Львів. ун-ту. Серія Географічна. — 2004. — Вип. 31. — С. 312-320.
13. Голубцов О. Г. Ландшафтна ГІС як результат ландшафтознавчого прикладного дослідження адміністративного ра‑ йону: методичні аспекти / О. Г. Голубцов, В. В. Путренко, В. М. Чехній, Фаріон Ю. М. // Географія і туризм: Наук. зб. / Ред. кол.: Я. Б.Олійник (відп. ред.) та ін. — К.: Альтерпрес, 2010. — Вип. 10. — С. 141-153.
14. Малишева Л. Л. Ландшафтно-екологічні дослідження у 30-кілометровій зоні Рівненської АЕС: основні результати,
досвід використання ГІС / Л. Л. Малишева, Л. Ю. Сорокіна, С. В. Гайдай [та ін.] // Український географічний журнал. — 2003. — №1. — С. 21-32.
15. Давыдчук В. С. Ландшафты Чернобыльской зоны и их оценка по условиям миграции радионуклидов / Давыдчук В.С., Зарудная Р.Ф., Михели С.В. и др. — Киев: Наукова думка, 1994. — 112 с.
16. Лычак А. И. Методологические основы разработки ландшафтной информационной системы / А. И. Лычак,
В. А. Боков, Т. В. Бобра // Ученые записки Таврического национального университета имени В.И.Вернадского. Серия
География. — Том 21 (60). — 2008. — № 1.— С. 73-80.
17. Давидчук В. С. Методика картографування ландшафтів та їх антропогенних змін для радіоекологічної ГІС Чорнобильської зони відчуження // В. С. Давидчук, Л. Ю.Сорокіна, Р. Ф. Зарудна [та ін.] // Український географічний журнал. — 2011. — №4. — С. 3-12.
18. Мкртчян О. Зміст та форма представлення даних про природні умови в земельних інформаційних системах / О. Мкртчян // Геодезія, картографія і аерофотознімання. —2003 — №63 — С. 255-259.
19. Мкртчян О. С. Принципи автоматизованого ландшафтно-екологічного картування / О. С.Мкртчян // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Серия География. Том 21 (60), 2008г. № 2. — С. 238-247
20. Малишева Л. Л. Свідоцтво про державну реєстрацію прав автора на твір ПА № 2643. Ландшафтна полімасштабна карта 30-ти кілометрової зони впливу Хмельницької АЕС в електронній формі / Л. Л. Малишева, Л. Ю. Сорокіна, А. Л. Шмурак, А. П. Грачов / Дата реєстрації 17.01.2000 р.
21. Сорокіна Л. Ю. Принципи побудови єдиної класифікації природних і антропогенно змінених ландшафтних комплексів України / Л. Ю. Сорокіна // Вісник Львівського університету. Серія Географічна. — 2013. — Вип. 42.
22. Interaktiver Kartendienst (Web-Mapping) zu den Landschaften in Deutschland. — Zugriffsmodus: http://www.bfn.de/geoinfo/landschaften/.
23. Australian Soil Resource Information System. — Access mode: http://www.asris.csiro.au/methods.html
24. Walker D. A. The CAVM integrated terrain unit mapping approach as developed for northern Alaska [Electronic resource] / D. A. Walker // Presented at the 2nd International CBVM Workshop, Helsinki, Finland, 12-14 May 2010. — Access mode: http:// caff.arcticportal.org/images/stories/WalkerCBVM_HelsinkTalk_100314.1.pdf
Як цитувати
Сорокіна, Л., Зарудна, Р., & Голубцов, О. (1). ГЕОІНФОРМАЦІЙНЕ КАРТОГРАФУВАННЯ ЛАНДШАФТІВ УКРАЇНИ. Проблеми безперервної географічної освіти і картографії, (19), 96-102. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/pbgok/article/view/3778
Номер
Розділ
Статті