№ 2 (2018): Державне будівництво

УДК 35(477+100)

ISSN 1992-2337 

ДЕРЖАВНЕ БУДІВНИЦТВО
Електронне наукове фахове видання
Журнал містить наукові доробки з питань теорії та практики державного управління, регіонального й галузевого управління, кадрової політики у сфері публічного управління, політико-правових засад державного управління, а також надбання світового досвіду з публічного врядування та публічної політики.
Схвалено Вченою радою Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. Протокол № 9/243-10 від 30 листопада 2018 р.
Відповідальний за випуск: А. О. Кузнецов, к.держ.упр., доц.
З 2017 року збірник індексується в міжнародній наукометричній базі Index Copernicus International http://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=49377.
© Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, 2019

Опубліковано: 2019-07-14

Теорія та філософія державного управління.

Регіональне та галузеве управління.