«Соціологія» та «Історія соціології» для «Соціальної роботи»: до концептуалізації соціологічної складової освітньої програми

Ключові слова: соціальна робота, освітня програма, соціологічна складова, соціологія, історія соціології

Анотація

У статті пропонується розгляд та обґрунтування концептуальних засад вивчення соціології в рамках освітньої програми «Соціальна робота» на соціологічному факультеті Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Актуальність такої постановки завдання пов’язана з обговоренням мети цієї освітньої програми та її особливостей, які полягають, зокрема, в поглибленій підготовці з соціології. На основі характеристик та особливостей освітньої програми в статті сформульовані важливі положення, що спрямовують концептуалізацію її соціологічної складової, зокрема характер дисципліни, головне спрямування соціологічної складової підготовки, її центральний концепт та вимоги до структури. Визначені тематичні пріоритети у викладанні курсів з соціології та історії соціології в рамках освітньої програми «Соціальна робота».

Представлене обґрунтування концептуальних засад та тематичної структури курсу «Історія соціології». Зокрема, визначені головні питання, на які має відповісти курс і відповідно до яких був підібраний історико-соціологічний матеріал. Обґрунтована переорієнтація з методологічних на онтологічні особливості соціологічного теоретизування. Обраний засіб парадигмального об’єднання соціологічних концепцій задля ефективного розуміння студентами сутності соціологічного мислення. Схарактеризовані головні розділи курсу та представлена його тематична структура.

Запропонований тематичний план курсу «Соціологія» як елементу соціологічної складової освітньої програми «Соціальна робота» та аргументовані його відмінності від тематичної структури курсу «Соціологія» для непрофільних аудиторій. За допомогою звернення до психолого-педагогічних та дидактичних аспектів схарактеризовано запровадження відповідної системи методів викладання, навчання, підтримки та оцінювання навчальної діяльності в рамках курсів «Соціологія» та «Історія соціології».

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографії авторів

Ю. Г. Сорока

Сорока Юлія Георгіївна – доктор соціологічних наук, доцент, професор кафедри соціології та кафедри соціології управління та соціальної роботи Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, майдан Свободи, 4, Харків, 61022, Україна, email: Yuliya.soroka@karazin.ua, ORCID ID http://orcid.org/0000-0002-4158-1636

Р. І. Борисов

Борисов Роман Ігорович – кандидат соціологічних наук, старший викладач кафедри соціології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, майдан Свободи, 4, Харків, 61022, Україна, email: r.i.borysov@karazin.ua

Посилання

Андрющенко А. И. Институционализация социальной работы как науки и профессии в Украине. Социальная работа: история, теория и практика : монография / под ред. В. В. Харабета, Л. М. Хижняк, А. И. Андрющенко. Мариуполь : ПГТУ, 2015. С. 75–89.

Горбунова-Рубан С. А. Становление социальной работы в Украине: исторический аспект. Социальная работа: история, теория и практика : монография / под ред. В. В. Харабета, Л. М. Хижняк, А. И. Андрющенко. Мариуполь : ПГТУ, 2015. С. 15–31.

Євдокимова І. А. Кафедра соціології управління та соціальної роботи ХНУ ім. В. Н. Каразіна та відділення НСПП в Харківській області: досвід плідної праці. Вдосконалення системи колективно-договірного регулювання як необхідна умова стабільності соціально-трудових відносин та подальшого розвитку соціального діалогу в Україні : матеріали наук.-практ. конф., м. Харків, 8 листопада 2018 р. Харків, 2018. С. 49–51.

Андрющенко А. І., Горбунова-Рубан С. О. Підготовка соціальних працівників в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення. SOCIOПРОСТІР: міждисциплінарний збірник наукових праць з соціології та соціальної роботи. 2019. № 8. С. 35–40. URL: https://periodicals.karazin.ua/socioprostir/article/view/12776 (дата звернення 30.03.2021).

Яковлєв М., Кабаченко Н. Освіта та професійна підготовка соціальних працівників: стислий огляд світової практики. Наукові записки НаУКМА. 2011. Том 123.
С. 54–60.

Мешкун А. Д., Острянко Т. С. Історичний екскурс становлення соціальної роботи економічно розвинутих країн з підготовки соціальних працівників. Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія. 2017. № 1 (9). С. 54–61.

Профатилова К. С. Професійна підготовка соціальних працівників у системі вищої освіти України. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. 2014. № 4. С. 134–140.

Зиммель Г. Как возможно общество? Социологический журнал. 1994. № 2.
С. 102–114.

Коллинз Р. Четыре социологических традиции / пер. с англ. В. Россмана. Москва : Издательский дом «Территория будущого», 2009. 318 с.

Galtung J. Struktur, Kultur und intellektueller Stil. Leviathan. 1983. Р. 303–338.

Сорока Ю. Г. Программа и методические материалы по курсу «Социология» для студентов несоциологических специальностей. Харьков : ХНУ имени В. Н. Каразина. 2003. 21 с.

Kolb D. A. Experiential learning: Experience as the Source of Learning and Development. Englewood Cliffs, NJ : Prentice-Hall, 1984. 248 p.

Дернова М. Моделі емпіричного навчання дорослих: зарубіжний досвід. Порівняльно-педагогічні студії. 2015. № 2. С. 40–45.

Ярошинська О., Осадченко Т. Удосконалення підготовки майбутніх учителів до створення здоров’язбережувального середовища початкової школи на основі запровадження моделей емпіричного навчання. HUMANITARIUM. 2015. № 37. С. 170–180.

Миллс Ч. Р. Социологическое воображение. Москва : Издательский дом NOTA BENE, 2001. 264 c.

Гіденс Е. Соціологія / пер. з англ. В. Шовкун, А. Олійник / за ред. О. Іващенко. Київ : Основи, 1999. 726 с.

История теоретической социологии. Предыстория социологии : учеб. пособ. 3-е изд, перераб. и доп. / Давыдов Ю. Н. и др. Москва : Академический Проект; Гаудеамус, 2010. 274 с.

Шацки Т. История социологической мысли. Том 1. Москва : Новое литературное обозрение, 2018. 720 с.

Шацки Т. История социологической мысли. Том 2. Москва : Новое литературное обозрение, 2018. 720 с.

Арон Р. Етапи розвитку соціологічної думки / пер. з фр. Г. Філіпчука. Київ : Юніверс, 2004. 688 с.

Гуменюк Л. Й. Соціологія: Хрестоматія (від першоджерел до сучасності) : навч. посіб. У 2-х томах. Львів : ЛьвДУВС, 2019.

Дюркгейм Э. О разделении общественного труда / пер. с фр. А. Б. Гофмана. Москва : Канон, 1996. 432 с.

Маркс К. К критике политической экономии. Предисловие / К. Маркс, Ф. Энгельс. Избранные сочинения. Том 7. Москва : Издательство политической литературы, 1987. С. 5–9. Энгельс Ф. Положение рабочего класса в Англии / К. Маркс, Ф. Энгельс. Избранные сочинения. Том 1. Москва : Издательство политической литературы, 1984. С. 223–482.

Зиммель Г. Конфликт современной культуры. Избранное. Том 1. Философия культуры. Москва : Юристъ, 1996. С. 494–516.

Вебер М. Основные социологические понятия. Хозяйство и общество. Очерки понимающей социологии. Том 1. Социология. Москва : Издательский дом Высшей школы экономики, 2016. С. 67–112.

Вебер М. Сословия и классы. Хозяйство и общество. Очерки понимающей социологии. Том 1. Социология. Москва : Издательский дом Высшей школы экономики, 2016. С. 334–342.

Тард Г. Общественное мнение и толпа. Москва : Ленанд, 2015. 208 с.

Гофман И. Моральная карьера душевнобольного пациента (глава из кн. Приюты). Социальные и гуманитарные науки. Сер. 11. Социология. 2001. № 1. С. 105–148.

Парк Р. Культурный конфликт и маргинальный человек. Социальные и гуманитарные науки. Сер. 11. Социология. 1998. № 2. С. 172-175.

Франко І. Про працю. Зібрання творів у 50-тт. Київ : Наукова думка, 1984. Том 44. Кн. 1. С. 32–33.

Драгоманов М. П. Чудацькі думки про українську національну справу. URL: https://chtyvo.org.ua/authors/Drahomanov_Mykhailo/Chudatski_dumky_pro_ukrainsku_natsionalnu_spravu (дата звернення: 14.03.2021).

Бурлачук В. Богдан Кістяківський та його проект створення наукової соціології / під ред. В. Танчера. Біля витоків соціологічної думки в Україні. Київ : Інститут соціології НАН України, 1995. С. 78–101.

Рибщун О. Особливості розвитку української соціології за радянських часів. Історія української соціології : навчал. посіб. Київ : Кондор, 2018. С. 281–332.

Bloom B. S. Taxonomy of Educational Objectives. URL: https://www.uky.edu/~rsand1/china2018/texts/Bloom%20et%20al%20Taxonomy%20of%20Educational%20Objectives.pdf (дата звернення: 07.03.2021).
Опубліковано
2021-06-03
Як цитувати
Сорока, Ю. Г., & Борисов, Р. І. (2021). «Соціологія» та «Історія соціології» для «Соціальної роботи»: до концептуалізації соціологічної складової освітньої програми. «SOCIOПРОСТІР:МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ ЕЛЕКТРОННИЙ ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬЗ СОЦІОЛОГІЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ», (11), 6-16. https://doi.org/10.26565/2218-2470-2021-11-01
Розділ
РОЗДІЛ 1. ТЕОРIЯ ТА МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕНЬ СОЦІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ