Увійдіть на сайт чи Зареєструватися, щоб мати можливість подавати статті до журналу.

Керівництво для авторів

ВИМОГИ ДО СТАТТІ

Структура

Стаття обов'язково повинна містити:

Шифр УДК (ліворуч у верхньому куті).

Прізвище та ініціали автора/авторів (англійською, українською та російською мовами).

Назва статті (прописними буквами англійською, українською та російською мовами).

Анотації статті (англійською, українською та російською мовами, 6-12 рядків).

Ключові слова до статті (англійською, українською та російською мовами).

Текст статті. Текст статті повинен містити: актуальність, ступінь розробленості проблематики, ціль статті, висновки.

Література.

Оформлення

Під час набору тексту, будь ласка, дотримуйтесь наступних правил:

Шрифт - Times New Roman, кегль - 14

Інтервал - 1,5

Поля - 2 см

Відстань між словами - не більше 1 пропуску.

Вимкніть "перенос".

Відступ першого рядка кожного абзацу робиться автоматично за допомогою меню Microsoft Word (Формат - Абзац - відступ).

Малюнки та діаграми мають бути зроблені у додатку до Microsoft Word - Microsoft Graph

Посилання на першоджерела в тексті статті оформлюються у квадратних дужках після тексту, що цитується; повні назви джерел повинні бути представлені наприкінці статті, у розділі Література з ПОСЛІДОВНОЮ НУМЕРАЦІЄЮ ВІДПОВІДНО ДО ЗГАДУВАННЯ ЇХ У ТЕКСТІ СТАТТІ;

Наприклад: «как указывает Э. Тоффлер, описывая общество «третьей волны»: «Во всех предшествующих обществах инфосфера предоставляла средства коммуникации между людьми. Третья волна эти средства приумножит. Но она также впервые в истории обеспечит и мощные средства коммуникации между машинами и, что еще поразительнее, для общения людей с окружающей их интеллектуальной средой» [7, с. 297].

Цифра 7 указує на порядковий номер посилання в тексті й, відповідно, у списку літератури, 297 - сторінка, де розміщена цитата в першоджерелі.

Література оформлюється за стандартом ВАК України.

Наприклад:

Книги:

Матюх Н. Д. Що дорожче срібла-золота / Наталія Дмитрівна Матюх. — К. : Асамблея діл. кіл : Ін-т соц. іміджмейкінгу, 2006. — 311 с. — (Ювеліри України ; т. 1).

Ромовська З. В. Сімейне законодавство України / З. В. Ромовська, Ю. В. Черняк. — К. : Прецедент, 2006. — 93 с. — (Юридична бібліотека. Бібліотека адвоката) (Матеріали до складання кваліфікаційних іспитів для отримання Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю ; вип. 11).

Акофф Р. Л. Идеализированное проектирование: как предотвратить завтрашний кризис сегодня. Создание будущего организации / Акофф Р. Л., Магидсон Д., Эддисон Г. Д. ; пер. с англ. Ф. П. Тарасенко. — Днепропетровск : Баланс Бизнес Букс, 2007. — XLIII, 265 с.

Методика нормування ресурсів для виробництва продукції рослинництва / [ Вітвіцький В. В., Кисляченко М. Ф., Лобастов І. В., Нечипорук А. А.]. — К. : НДІ "Украгропромпродуктивність", 2006. — 106 с. — (Бібліотека спеціаліста АПК. Економічні нормативи).

Психология менеджмента / [ Власов П. К., Липницкий А. В., Лущихина И. М. и др.] ; под ред. Г. С. Никифорова. — [3-е изд.]. — Х. : Гуманитар. центр, 2007. — 510 с.

Проблеми типологічної та квантитативної лексикології : [зб.наук.праць / наук. ред. Каліущенко В. та ін.]. — Чернівці : Рута, 2007. — 310 с.

Матеріали конференцій, з’їздів

Економіка, менеджмент, освіта в системі реформування агропромислового комплексу : матеріали Всеукр. конф. молодих учених-аграрників ["Молодь України і аграрна реформа"], (Харків, 11—13 жовт. 2000 р.) / М-во аграр. політики, Харк. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. — Х. : Харк. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва, 2000. — 167 с.

Словники

Українсько-німецький тематичний словник [уклад. Н. Яцко та ін.]. — К. : Карпенко, 2007. — 219 с.

Законодавчі та нормативні документи

Кримінально-процесуальний кодекс України : за станом на 1 груд. 2005 р. / Верховна Рада України. — Офіц. вид. — К. : Парлам. вид-во, 2006. — 207 с. — (Бібліотека офіційних видань).

Дисертації

Петров П.П. Активність молодих зірок сонячної маси: дис. ... доктора фіз.-мат. наук : 01.03.02 / Петров Петро Петрович. – К., 2005. – 276 с.

Автореферати дисертацій

Нгуен Ші Данг. Моделювання і прогнозування макроекономічних показників в системі підтримки прийняття рішень управління державними фінансами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 „Автоматиз. системи упр. та прогрес. інформ. технології” / Нгуен Ші Данг. — К., 2007. — 20 с.

Частина книги, періодичного, продовжуваного видання

Козіна Ж. Л. Теоретичні основи і результати практичного застосування системного аналізу в наукових дослідженнях в області спортивних ігор / Ж. Л. Козіна // Теорія та методика фізичного виховання. — 2007. — № 6. — С. 15—18, 35—38.

Чорний Д. Міське самоврядування: тягарі проблем, принади цивілізації / Д. М. Чорний // По лівий бік Дніпра: проблеми модернізації міст України : (кінець XIX—початок XX ст. / Д. М. Чорний. — Х., 2007. — Розд. 3. — С. 137—202.

Електронні ресурси

Розподіл населення найбільш численних національностей за статтю та віком, шлюбним станом, мовними ознаками та рівнем освіти [Електронний ресурс] : за даними Всеукр. перепису населення 2001 р. / Держ. ком. статистики України ; ред. О. Г. Осауленко. — К. : CD-вид-во "Інфодиск", 2004. — 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) : кольор. ; 12 см. — (Всеукр. перепис населення, 2001). — Систем. вимоги: Pentium-266 ; 32 Mb RAM ; CD-ROM Windows 98/2000/NT/XP. — Назва з титул. екрану.

Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі: електронні ресурси в науці, культурі та освіті : (підсумки 10-ї Міжнар. конф. „Крим-2003”) [Електронний ресурс] / Л. Й. Костенко, А. О. Чекмарьов, А. Г. Бровкін, І. А. Павлуша // Бібліотечний вісник — 2003. — № 4. — С. 43. — Режим доступу до журн. : http://www.nbuv.gov.ua/articles/2003/03klinko.htm.Статті приймаються українською, російською або англійською мовами

Обсяг статті повинен бути не менш 11000 знаків (користуйтеся меню Сервіс - Статистика)

Статті мають бути збережені у форматі текстового редактора Microsoft Word

Статті приймаються електронною поштою

Редакція зберігає за собою право здійснювати технічне редагування статей в окремих випадках, а також відхиляти статті.

Статті публікуються безкоштовно або за рахунок авторів за рішенням редакційної колегії відносно кожного номеру збірника. Реквізити для оплати надсилаються автору в індивідуальному порядку після того, як стаття пройде рецензування (редакційне рецензування виконується винятково для внутрішнього користування).До статті автор повинен додати також супровідну сторінку:

Прізвище __________________________________________________________________

Ім'я _______________________________________________________________________

По батькові ________________________________________________________________

Науковий ступінь ___________________________________________________________

Звання ____________________________________________________________________

Посада ____________________________________________________________________

Місце роботи ______________________________________________________________

Контактний телефон________________________________________________________

E-mail ____________________________________________________________________

Назва статті (українською, російською та англійською мовами)____________________

ПІБ автора (українською, російською та англійською мовами)_____________________Статті до збірника можна подавати через сайт. Крім того, надсилати свої статті та за необхідності звернутися за додатковою інформацією можна також за адресою: socioprostir@karazin.ua  

 

 

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.