Про журнал

Галузь та проблематика

«SOCIOПРОСТІР» спрямований на створення мережі соціологів та соціальних працівників, інтереси яких сфокусовані на дослідженні та вирішенні соціальних проблем сучасного суспільства.

У збірнику публікуються статті з соціології та соціальної роботи наступної тематики:

  • теорія та методологія досліджень соціальних проблем;
  • результати досліджень соціальних проблем;
  • соціальна політика та соціальна робота.

Процес рецензування

Статті, які подаються до редакції, мають відповідати вимогам ВАК України до публікацій (Бюлетень ВАК.-2003.-№1) та містити наступні складові: 1) постановка проблеми та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; 2) аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; 3) формулювання цілей статті; 4) виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; 5) висновки і перспективи подальших досліджень у даному напрямку.

Періодичність публікації

Видання публікується 1-2 раз на рік. Мінімальна кількість статей для одного номеру – 7. Видання є безгонорарним електронним виданням. Статті публікуються безкоштовно або за рахунок авторів за рішенням редакційної колегії відносно кожного номеру. Номери видання формуються зі статей, які було подано до редколегії видання до встановленого терміну. 
Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Історія журналу

«SOCIOПРОСТІР» засновано у 2010 році. Публікується за рішенням Вченої ради Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна (Протокол № 8 від25.06.2010 р.). Попередня адреса збірника: http://www.sociology.kharkov.ua/socioprostir/