Financial and infrastructure centers of the Western region of Ukraine

Keywords: financial infrastructure, regional financial infrastructure, geospatial organization of financial infrastructure, financial-infrastructural point, financial-infrastructural center, financial-infrastructural node, financial-infrastructural hub

Abstract

The article analyses the financial and infrastructural hubs, centres and points that are the point forms of geospatial organization of the financial infrastructure of the Western region of Ukraine. The definition of the concepts "financial and infrastructural hub", "financial and infrastructural centre" and "financial and infrastructural point" is offered. Specific point forms of geospatial organization at three levels are considered. A feature of the financial infrastructure is its ability to make rapid changes that can be caused at the local, regional, national and global levels, so its transformation occurs simultaneously through two multifunctional processes – globalization and regionalization.

There are four main provisions that are provided by the geospatial organization, namely: a) the relative location of objects; b) the existence of relationships of different types (spatial information, human, etc.); c) the existence of territorial social formations (structures, entities, systems); d) their ability to continue to operate (availability of conditions for transformation). The influence of demographic and socio-economic factors was revealed on the selection of specific point forms of financial infrastructure, the social potential of settlements in the study region was taken into account. Particular attention is paid to financial and infrastructure centres, as more requirements are placed on their allocation. Financial and infrastructural centers are also formed under the influence of historical and geographical factors. Attention is drawn to the problem of transforming specific point-type objects from point to centre to hub and vice versa. The impact of decentralization reform and the new administrative-territorial structure, which led to an increase in the number of financial and infrastructural points but reduced the number of financial and infrastructural centres, are taken into account.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Zlata Lohin, Ivan Franko National University of Lviv, Doroshenko str., 41, Lviv, 79000, Ukraine

PhD Student of the Department of Economic and Social Geography

References

Balabanov, H. V., Kavetskyi, I. Y., Kachaiev, Yu. D., Nahirna, V. P., Pidhrushnyi, H. P., & Yasniuk, T. Ye (2001). Rozvytok teoretychnykh zasad suspilnoi heohrafii v umovakh rynkovykh peretvoren [Development of theoretical foundations of social geography in the conditions of market transformations]. Ukr. heohr. zhurnal – Ukrainian Geographical Journal, 3, 69-80 [in Ukrainian].

Currency market. National Bank of Ukraine. Retrieved from https://bank.gov.ua/ua/markets/currency-market [in Ukrainian].

Vozniak, H. (2021). Finansovi determinanty ekonomichnoho zrostannia rehioniv i terytorialnykh hromad Ukrainy v koordynatakh povedinkovoi ekonomiky: naukovo-analitychna dopovid [Financial determinants of economic growth of regions and territorial communities of Ukraine in the coordinates of behavioral economy: scientific and analytical report]. NAN Ukrainy. DU «Instytut rehionalnykh doslidzhen imeni M. I. Dolishnoho NAN Ukrainy»; nauk. red. H. V. Vozniak. Lviv, 126 p. [in Ukrainian].

Hrytsevych, V. S. (2016). Koreliatsiinyi ta rehresiinyi analiz v suspilnii heohrafii: teksty lektsii [Correlation and regression analysis in social geography: lecture texts]. Lviv: Malyi vydavnychyi tsentr. Laboratoriia tematychnoho kartohrafuvannia heohrafichnoho fakultetu, p. 3-13 [in Ukrainian].

Hudzeliak, I. I. (2008). Heohrafiia naselennia: navchalnyi posibnyk [Geography of the population: a textbook], Lviv: Vydavnychyi tsentr LNU im. Ivana Franka, 126 p. [in Ukrainian].

Decentralization. Local finances and budget decentralization (2021). Retrieved from https://decentralization.gov.ua/en/finance [in Ukrainian].

Zapototskyi, S. (2013). Rehionalna konkurentospromozhnist yak stratehichnyi napriam suchasnoi rehionalnoi polityky [Regional Competitiveness as a Strategic Goal of Modern Regional Policy]. Ekonomichna ta sotsialna geografiya – Economic and Social Geography, 1, 79-86 [in Ukrainian].

Ivanytska, O. M. (2005). Derzhavne rehuliuvannia rozvytku finansovoi infrastruktury [State regulation of financial infrastructure development]. K.: NAPA Publishing House, 276 p. [in Ukrainian].

Ivanytska, O. M. (2006). Kontseptualnyi pidkhid shchodo rehuliuvannia rozvytku finansovoi infrastruktury v Ukraini [Conceptual approach to the regulation of financial infrastructure development in Ukraine]. Derzhavne upravlinnia: teoriia ta praktyka – Public administration: theory and practice, 1 [in Ukrainian].

Kachmaryk, Z. R. (2020). Istoryko-heohrafichni chynnyky formuvannia finansovoi infrastruktury u Zakhidnomu rehioni Ukrainy [Historical and geographical factors of formation of financial infrastructure in the Western region of Ukraine]. Rehion-2020: Cuspilno-heohrafichni aspekty: materialy mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii studentiv, aspirantiv ta molodykh naukovtsiv – Region 2020: Strategy of optimal development: Proceedings of the International Scientific and Practical Conference. Kharkiv: V.N. Karazin Kharkiv National University, 59-61. [in Ukrainian].

Kachmaryk, Z. (2020). Suspilno-heohrafichni chynnyky rozvytku finansovoi infrastruktury Zakhidnoho rehionu Ukrainy [Human-Geographical Factors of Financial Infrastructure Development in the Western Region of Ukraine]. Ekonomichna ta sotsialna geografiya – Economic and Social Geography, 84, 55-66. https://doi.org/10.17721/2413-7154/2020.84.55-66 [in Ukrainian].

Kompleksna informatsiina systema Natsionalnoho banku [Comprehensive information system of the National Bank (CIS NBU)]. Retrieved from https://kis.bank.gov.ua/ [in Ukrainian].

Kravtsiv, V. S. (2018). Terytorialnyi rozvytok i rehionalna polityka v Ukraini: Vyklyky ta priorytety Ukrainy [Territorial development and regional policy in Ukraine: Challenges and priorities of Ukraine].

Dolishny Institute of Regional Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine. Lviv, 157 p. [in Ukrainian].

Krykhovetska, Z., & Tsurakh, Kh. (2020). Napriamy rozvytku bankivskykh posluh v Ukraini [Directions of Development of Banking Services in Ukraine]. Retrieved from http://hdl.handle.net/123456789/7941 [in Ukrainian].

Kuzheliev, M. O. (2021). Finansovi innovatsii u zabezpechenni rozvytku finansovoho rynku Ukrainy [Financial innovations in ensuring the development of the financial market of Ukraine]. Doctor’s thesis [in Ukrainian].

Mamchur, O. (2009). Komponentnyi sklad rynkovoi infrastruktury Lvivskoi oblasti [Component composition of the market infrastructure of Lviv region]. Istoriia ukrainskoi heohrafii – History of Ukrainian geography, 19, 114-123 [in Ukrainian].

Mamchur, O. I. (2010). Suspilno-heohrafichni problemy formuvannia rynkovoi infrastruktury Lvivskoi oblasti [Socio-geographical problems of formation of market infrastructure of Lviv region]. Candidate’s thesis. Lviv, 217 p. [in Ukrainian].

Mamchur, O. I., & Kachmaryk, Z. R. (2018). Finansova infrastruktura Zakhidnoho rehionu Ukrainy: chynnyky ta suspilno-heohrafichni aspekty [Financial infrastructure of the Western region of Ukraine: factors and socio-geographical aspects]. Heohrafichna nauka ta osvita: vid konstatatsii do konstruktyvizmu: Zb. nauk. prats – Geographical science and education: from the statement to constructivism: Coll. science. wash. Kyiv, 151-153. Retrieved from https://igu.org.ua/sites/default/files/pdf-text/conf-igu2018-const.pdf [in Ukrainian].

Moshenskyi, S. Z. (2014). Finansovi tsentry Ukrainy ta rynok tsinnykh paperiv industrialnoi epokhy [Financial centers of Ukraine and the securities market of the industrial era]. London: Xlibris, 453 p. [in Ukrainian].

Mozghovyi, O. M., Obolenska, T. Ye., & Musiiets, T. V. (2005). Mizhnarodni finansy: navch. posib. [International Finance: textbook]. K.: KNEU, 557 p. [in Ukrainian].

Natsionalna komisiia z tsinnykh paperiv ta fondovoho rynku [National Securities and Stock Market Commission]. Retrieved from https://www.nssmc.gov.ua/ [in Ukrainian].

Natsionalna komisiia, shcho zdiisniuie derzhavne rehuliuvannia u sferi rynkiv finansovykh posluh [National Commission for State Regulation of Financial Services Markets]. Retrieved from https://www.nfp.gov.ua [in Ukrainian].

Onyshchenko, V. O. (2009). Suchasni problemy kompleksnoho rozvytku rehioniv Ukrainy [Modern problems of complex develop-ment of regions of Ukraine]. Ekonomika i rehion: nauk. visnyk PoltNTU – Economics and Region: Science bulletin of PoltNTU, 1(20), 3-8 [in Ukrainian].

Ofitsiinyi sait Derzhavnoi sluzhby statystyky Ukrainy [Official site of the State Statistics Service of Ukraine]. Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua/ [In Ukrainian].

Palamarchuk, M. M. (1998). Ekonomichna i sotsialna heohrafiia Ukrainy z osnovamy teorii [Economic and social geography of Ukraine with the basics of theory]. Posibnyk dlia heohr.vuziv. Kyiv: Znannia, 416 p. [in Ukrainian].

Pidhrushnyi, H. P., Kachaiev, Yu. D., & Denysenko, O. O. (2011). Suspilno-heohrafichni osnovy doslidzhennia intehralnoho potentsialu tsentriv sotsialno-ekonomichnoi aktyvnosti: teoretyko-metodolohichni pidkhody ta dosvid otsinky [Socio-geographical bases of research of integral potential of the centers of social and economic activity: theoretical and methodological approaches and experience of an estimation.]. Ukrainskyi heohrafichnyi zhurnal – Ukrainian Geographical Journal, 4, 42-44 [in Ukrainian].

Postanova pro utvorennia ta likvidatsiiu raioniv 807-IX vid 17.07.2020 Verkhovnoi Rady Ukrainy [Resolution on the formation and liquidation of districts 807-IX of 17.07.2020 of the Verkhovna Rada of Ukraine]. Retrieved from http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?id=&pf3516=3650&skl=10_ [in Ukrainian].

Slovnyk ukrainskoi movy: v 11 tt. / AN URSR. Instytut movoznavstva; za red. I. K. Bilodida [Dictionary of the Ukrainian language: in 11 vols. (1970-1980). USSR Academy of Sciences. Institute of Linguistics; ed. I. Bilodid]. Kyiv: Scientific Opinion [in Ukrainian].

Khodakevych, S. (2013). Bankivska infrastruktura Ukrainy na suchasnomu etapi [Banking infrastructure of Ukraine at the present stage]. Vcheni zapysky – Scientific notes, 15, 134-141 [in Ukrainian].

Chunytska, I. (2020). Naukovi oriientyry strukturuvannia infrastruktury finansovoho rynku [Scientific guidelines for structuring the financial market infrastructure], Vol. 7 https://doi.org/10.32702/2307-2105-2020.7.3 [in Ukrainian].

Shabliy, O. (2015). Suspilna heohrafiia: u dvokh kn. Knyha persha. Problemy teorii, istorii ta metodyky doslidzhennia [Human Geography : іn two Vol. Volume One. The Problems оf theory, history and methodic of research: Selected Works]. Lviv: Ivan Franko Lviv National University, 814 p. [in Ukrainian].

Published
2022-06-08
Cited
How to Cite
Lohin, Z. (2022). Financial and infrastructure centers of the Western region of Ukraine. Human Geography Journal, 32, 89-98. https://doi.org/10.26565/2076-1333-2022-32-10
Section
Наукові повідомлення