Галузь та проблематика

У журналі розкриваються питання теорії та практичного застосування досліджень соціально-економічної географії в регіонах України та у світі. Публікуються статті теоретико-методологічного та прикладного характеру, що відображають результати суспільно-географічних досліджень провідних вчених, викладачів, аспірантів України і зарубіжних країн.

Журнал має такі рубрики. До рубрики «Горизонти науки» приймаються статті провідних науковців, у яких висвітлюються питання теорії та методології сучасних суспільно-географічних досліджень, піднімаються проблеми нових теоретико-методологічних підходів у науці. У рубриці «Наукові повідомлення» публікуються результати прикладних суспільно-географічних досліджень на матеріалах регіонів України та інших країн. Рубрика «Дослідження молодих науковців» дає можливість аспірантам та здобувачам наукового ступеня публікувати результати власних дисертаційних досліджень. У рубриці «Рецензії» розміщуються рецензії на монографії та інші наукові видання, що вийшли у світ. Рубрика «Постаті» присвячена видатним науковцям у галузі суспільної географії. У ній висвітлюється їх життєвий і творчий шлях та внесок у розвиток географічної науки. У рубриці «Ювілеї» публікуються вітання із знаменними датами провідних вчених – суспільних географів.

Цифровий ідентифікатор DOI (The Digital Object Identifier): 10.26565/2076-1333

Процес рецензування

Подвійне «сліпе» рецензування: Рецензентам невідома інформація про авторів, а авторам невідома інформація про рецензентів. Так зване незалежне рецензування. Є як мінімум 2 або більше рецензентів для рецензування всіх статей випуску. 
Після подання авторами редактор перевіряє матеріали на відповідність правилам та профілю журналу, а також на наявність неправомірних запозичень. У випадку невідповідності статті вимогам вона відхиляється.

Статті публікуються після отримання позитивних відгуків від двох рецензентів, призначених редакцією. До рецензування залучаються члени редколегії та міжнародної ради журналу "Часопис соціально-економічної географії" – фахівці з тематики, до якої належить подання, а також запрошуються сторонні науковці, коло інтересів яких співпадає з темою роботи. Рецензенти оцінюють статтю з точки зору оригінальності результатів, адекватності методів і відповідності аналізу висновкам, та приймають рішення щодо прийняття статті без змін, після усунення зауважень або відхилення.

Редактор вивчає рецензовані матеріали, вносить коментарі, приймає рішення щодо публікації.

Термін проходження процесу рецензування складає два - чотири тижні. Після отримання авторами статей рецензій їм надається чотири тижні на усунення зауважень рецензентів та редакції.

Політика відкритого доступу

 Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Архівування

Цей журнал використовує систему LOCKSS для розподіленого архівного зберігання опублікованого змісту в численних бібліотеках та інформаційних центрах. Бібліотеки - учасниці проекту LOCKSS гарантують довготермінове зберігання вичерпних архівів журналу та автоматичне відновлення пошкодженої інформації.

Етичний кодекс

Редакція "Журналу соціально-економічної географії" в своїй діяльності керується нормами, викладеними в роботі Добропорядна публікація: міжнародні стандарти для редакторів (упор. А.А. Гужва, І.А. Солдатенко, Х .: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017), Етичним кодексом вченого України та документом Норми поведінки та найкраща практика для редакторів (Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors), складеним Комітетом з етики публікацій (Committee on Publication Ethics (http://publicationethics.org).

Автори і рецензенти керуються Етичним кодексом вченого України.

 Принципи професійної етики в діяльності редактора і видавця

У своїй діяльності редактор несе відповідальність за оприлюднення авторських творів, що накладає необхідність проходження наступним основоположним принципам:

- При прийнятті рішення про публікацію редактор наукового журналу керується достовірністю подання даних та наукової значимістю розглянутої роботи.

- Редактор повинен оцінювати інтелектуальний зміст рукописів незалежно від раси, статі, сексуальної орієнтації, релігійних поглядів, походження, громадянства, соціального стану чи політичних уподобань авторів.

- Неопубліковані дані, отримані з представлених до розгляду рукописів, не повинні використовуватися для особистих цілей або передаватися третім особам без письмової згоди автора. Інформація або ідеї, отримані в ході редагування і пов'язані з можливими перевагами, повинні зберігатися конфіденційними, і не використовуватися з метою отримання особистої вигоди.

- Редактор не повинен допускати до публікації інформацію, якщо є достатньо підстав вважати, що вона є плагіатом.

- Редактор спільно з видавцем не повинні залишати без відповіді претензії, що стосуються розглянутих рукописів або опублікованих матеріалів, а також при виявленні конфліктної ситуації приймати всі необхідні заходи для відновлення порушених прав.

 Етичні принципи в діяльності рецензента

Рецензент здійснює наукову експертизу авторських матеріалів, внаслідок чого його дії повинні носити неупереджений характер, що полягає у виконанні наступних принципів:

- Рукопис, отримана для рецензування, повинна розглядатися як конфіденційний документ, який не можна передавати для ознайомлення або обговорення третім особам, які не мають на те повноважень від редакції.

- Рецензент зобов'язаний давати об'єктивну і аргументовану оцінку викладеним результатами дослідження. Персональна критика автора неприйнятна.

- Неопубліковані дані, отримані з представлених до розгляду рукописів, не повинні використовуватися рецензентом для особистих цілей.

- Рецензент, який не володіє, на його думку, достатньою кваліфікацією для оцінки рукописи, або не може бути об'єктивним, наприклад, у випадку конфлікту інтересів з автором або організацією, повинен повідомити про це редакцію з проханням виключити його з рецензування даної рукописи.

 Принципи, якими повинен керуватися автор наукових публікацій

Автор (або колектив авторів) усвідомлює, що несе первинну відповідальність за новизну і достовірність результатів наукового дослідження, що передбачає дотримання таких принципів:

- Автори статті повинні надавати достовірні результати проведених досліджень. Явно помилкові або сфальсифіковані затвердження неприйнятні.

- Автори повинні гарантувати, що результати дослідження, викладені в наданій рукописи, повністю оригінальні. Запозичені фрагменти або твердження повинні бути оформлені з обов'язковим зазначенням автора та першоджерела. Надмірні запозичення, а також плагіат в будь-яких формах, включаючи неоформлені цитати, перефразування або присвоєння прав на результати чужих досліджень, неетичні і неприйнятні.

- Необхідно визнавати внесок усіх осіб, так чи інакше вплинули на хід дослідження, зокрема, у статті повинні бути представлені посилання на роботи, які мали значення при проведенні дослідження.

- Автори не повинні надавати в журнал рукопис, яка була відправлена в інший журнал і знаходиться на розгляді, а також статтю, вже опубліковану в іншому журналі.

- Співавторами статті повинні бути вказані всі особи, які внесли істотний внесок у проведення дослідження. Серед співавторів неприпустимо вказувати осіб, які не брали участь у дослідженні.

- Якщо автор виявить істотні помилки або неточності в статті на етапі її розгляду або після її опублікування, він повинен якомога швидше повідомити про це редакцію журналу.

Плата за редакційну обробку статей не стягується.

Періодичність публікації

Журнал виходить двічі на рік.

Дедлайн прийому статей для кожного номеру становить:

№ 1 поточного року - до 15 квітня 

№ 2 поточного року - до 15 жовтня.

"Часопис соціально-економічної географії" зареєстрований у міжнародних наукометричних базах:

DOAJ

Ulrich's Periodicals Directory 

Google Scholar

Research Bible

ERIH PLUS