Сучасний стан дослідження процесу формування іміджу закладу вищої освіти: теоретичний аспект

  • В. Ю. Василенко Донецький національний університет імені Василя Стуса, м. Вінниця
Ключові слова: імідж, заклад вищої освіти, суб’єкт освітнього закладу, чинники формування іміджу

Анотація

У статті висвітлюється значення терміну «імідж» на основі аналітичного огляду дослідницької літератури. Розглядаються особливості формування іміджу в різних галузях діяльності, зокрема в економічній, психологічній та соціокомунікаційній. Представлено складові конкурентоспроможності закладу вищої освіти: економічні, споживчі, організаційні. Розглянуто напрями формування іміджу закладу вищої освіти, такі як: імідж самого навчального закладу, іміджу освітніх послуг, імідж професорсько-викладацького складу. Доопрацьовано та представлено модель формування іміджу суб’єкта освітнього закладу, виділено об'єктивні та суб'єктивні чинники формування іміджу закладу вищої освіти. Зазначено, що особистісний імідж формується через взаємозв’язок зовнішніх та внутрішніх факторів, які створюють «самоімідж», так званий імідж, що сприймається, і «необхідний» імідж. Розглянуто афективний, когнітивний та конативний компоненти як аспекти формування позитивного іміджу закладу вищої освіти. Зазначено необхідні чинники для створення іміджу університету через призму компонентів самого іміджу та ознаків задоволеності студентів цього освітнього закладу. Визначено основні відмінності при формуванні іміджу закладу вищої освіти в соціокомунікаційній діяльності. Особливу увагу приділено процесу формування іміджу закладу вищої освіти з використанням сучасних Інтернет-технологій. Представлено характеристику веб-сайту як одного з інструментів комунікацій в освітньому середовищі. Виокремлено критерії та показники рейтингу закладу вищої освіти, а саме: якість знань, якість професорсько-викладацького складу, результативність наукових досліджень, інтеграція у світовий та європейський освітній простір. Узагальнено основні наукові підходи до визначення поняття іміджу закладу вищої освіти.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Ананченкова П. И. Совершенствование имиджа как фактор конкурентоспособности высшего учебного заведения: дис. канд. эк. наук: 08.00.05 / Ананченкова Полина Игоревна. – Москва, 2009.

Джефкинс Ф. Паблик рилейшнз: учеб. пособие для вузов / Ф. Джефкинс, Д. Ядин ; пер. с англ. под ред. Б. Л. Еремина. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 416 с.

Дюжева К. В. Формування іміджу в системі соціальних комунікацій / К. В. Дюжева // Соціум. Документ. Комунікація. – 2018. – С. 192–201.

Ковальова О. О. Психологічні особливості формування основ професійного іміджу у майбутніх педагогів: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. псих. наук: спец. 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія» / Ковальова Олена Олександрівна – Одеса, 2007.

Ковальчук М. С. Використання Інтернет-технологій для формування іміджу навчального закладу / М. С. Ковальчук, Н. В. Сердуніч // Вісник Хмельницького національного університету. – 2011. – № 6. – С. 200–202.

Остапйовський І. Рейтинг закладів вищої освіти як важлива складова їхнього іміджу / І. Остапйовський, Т. Остапйовська // Педагогичний часопис Волині. – 2018. – № 1 (8). – С. 29–34.

Почепцов Г. Г. Имидж и выборы. Имидж политика, партии, президента / Г. Г. Почепцов. – Киев : АДЕФ – Украина, 1997. – 140 с.

Почепцов Г. Г. Имиджелогия / Г. Г. Почепцов. – Киев : Ваклер, 2004. – 576 с.

Почепцов Г. Г. Паблик рилейшнз для профессионалов / Г. Г. Почепцов. – Киев : Ваклер, 2005. – 624 с.

Романовська О. О. Досвід вищої освіти Сполучених Штатів Америки ХХ–ХХІ століття. Кн. 3. Особливості інноваційного розвитку сфери вищої освіти США другої половини ХХ – початку ХХІ століття: навчальний посібник / О. О. Романовська, Ю. Ю. Романовська, О. О. Романовський. – Київ : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018. – 248 с.

Фадєєва М. В. Психологічні умови підготовки керівників загальноосвітніх навчальних закладів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. псих. Наук : спец. 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія» / Фадєєва Марія Володимирівна. – Київ, 2010.

Хавкіна Л. М. Іміджелогія : навч.-метод. посіб. для студ. зі спец. «Журналістика» / Л. М. Хавкіна. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013.

Azoury N., Daou L., El Khoury Ch. University image and its relationship to student satisfaction- case of the Middle Eastern private business schools, International strategic management review. 2014. Vol. 2. P. 1–8.

Ogilvy D. Confessions of an Advertising Man, New York, Atheneum, 1964.

Sampson E. The image factor. A guide to effective self-presentation for career enhancement / E. Sampson. – London, 1994.

Опубліковано
2019-12-21
Як цитувати
Василенко, В. Ю. (2019). Сучасний стан дослідження процесу формування іміджу закладу вищої освіти: теоретичний аспект. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Соціальні комунікації», (13), 20-27. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/sc/article/view/14995
Розділ
ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЖУРНАЛІСТИКИ