Погляд на риторику ненависті в одеських ЗМІ: сьогоднішні реалії

  • Т. В. Кузнєцова Національний університет «Одеська юридична академія»
Ключові слова: мова ворожнечі, мас-медіа, дискурс ненависті, дискримінація

Анотація

Стаття присвячена проблемі поширення мови ворожнечі сучасними вітчизняними ЗМІ. Зокрема в роботі представлено результати проведеного моніторингу одеських мас-медіа, що демонструє основні тенденції вияву мови ворожнечі. Встановлено, що основними об’єктами ненависті в одеських мас-медіа є українсько-російські відносини, представники етнічних та національних груп, мешканці окремих регіонів та окремі соціальні групи. «Найпотужнішим» об’єктом за інтенсивністю вияву ворожнечі за аналізований період стали представники етнічних та національних груп. За нашими даними, стосовно цих груп журналісти припускаються використання некоректних характеристик, негативного контексту, необґрунтованої актуалізації приналежності людини до певної етнічної групи. Використані цитовані матеріали (без журналістського коментаря) містять не лише негативно-оцінні слова та вислови, а й відкриті погрози, заклики до знищення, що й призводить до розпалювання міжнаціональної ворожнечі та ненависті. У деяких матеріалах простежується емоційне посилення контексту шляхом використання некоректних найменувань та негативних оцінок.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Recommendation NO. R (97) 20. Of the Committee of Ministers to member states on «hate speech». — URL : https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0900001680505d5b.

Van Dijk T. A. The Mass Media Today: Discourses of Domination or Diversity? // Journal of the European Institute for Communication and Cultural. — 1995. — Vol. 2. — URL : https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13183222.1995.11008592.

Дослідження «Практика використання "мови ворожнечі" (hate speech) українськими ЗМІ» [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://osvita.mediasapiens.ua/mediaprosvita/research/doslidzhennya_praktika_vikoristannya_movi_vorozhnechi_hat e_speech_ukrainskimi_zmi/.

Какорина Е. В. Стилистический облик оппозиционной прессы / Е. В. Какорина // Русский язык конца ХХ столетия (1985–1995) / В. Л. Воронцова [и др.] ; РАН, Ин-т русского языка. — М. : Языки русской культуры, 1996. — С. 409–426.

Кронгауз М. Язык мой — враг мой? [Электронный ресурс] / М. Кронгауз // Новый мир. — 2002. — № 10. — Режим доступа : http://www.classes.ru/ru.philology/krongauz-02.htpp.

Кузнєцова Т. В. «Мова ворожнечі» в друкованих ЗМІ (на матеріалі преси Сумщини) / Т. В. Кузнєцова // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. — 2008. — № 3 (142). — С. 79–85.

Купина Н. А. Тоталитарный язык: словарь и речевые реакции / Н. А. Купина. — Екатеринбург ; Пермь : Изд-во Урал. ун-та, 1995. — 448 с.

Мова ворожнечі та ЗМІ: міжнародні стандарти та підходи: Проект «Без кордонів» ГО «Центр "Соціальна дія"». — К., 2015. — Режим доступу : http://noborders.org.ua/wp-content/uploads/2015/11/guidelines_hatespeech_media.pdf.

Мова ворожнечі у ЗМІ: якою вона буває та до чого призводить (інфографіка) / Інститут масової інформації, 2014. — Режим доступу : http://imi.org.ua/advices/mova-vorojnechi-u-zmi-yakoyu-vona-buvae-ta-do-chogo-prizvodit-infografika/.

Мова ворожнечі: які висловлювання не можна поширювати в ЗМІ? / Центр демократії та верховенства права, 2017. — Режим доступу : http://cedem.org.ua/consultations/mova-vorozhnechi-yaki-vyslovlyuvannya-ne-mozhna-poshyryuvaty-v-zmi/.

Прихода Я. Зломова у газетному тексті, або наслідки свободи називання зла / Я. Прихода, Н. Станкевич // Медіа-атака : матеріали Міжнар. конф. «Медіаосвіта як частина громадянської освіти». — Львів : Західноукр. медіа-центр «Нова журналістика», 2002. — С. 28–31.

Рускевич К. Риторика ненависти / К. Рускевич. — Режим доступу : http://liva.com.ua/ritorika-nenavisti.html.

Чічановський А. А. Світ інформації: особистість, суспільство, держава / А. А. Чічановський, В. І. Шкляр. — К. ; М. : Слов’янський діалог, 1995. — 52 с.

Опубліковано
2018-12-02
Як цитувати
Кузнєцова, Т. (2018). Погляд на риторику ненависті в одеських ЗМІ: сьогоднішні реалії. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Соціальні комунікації», (12), 46-50. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/sc/article/view/11777
Розділ
ПРОБЛЕМИ СЕМАНТИКИ, СТРУКТУРИ ТА СТИЛІСТИКИ ПУБЛІЦИСТИЧНИХ ТЕКСТІВ