Динаміка якості життя у молодих пацієнтів з вертебрально−базилярною недостатністю і патобіомеханічними змінами опорно−рухового апарату на тлі комплексної немедикаментозної терапії

  • Ольга Григорівна Морозова Харківська медична академія післядипломної освіти https://orcid.org/0000-0002-3088-624X
  • Олександр Анатолійович Ярошевський Харківська медична академія післдипломної освіти https://orcid.org/0000-0002-2720-9985
  • Ганна Вікторівна Логвіненко Харківська медична академія післядипломної освіти https://orcid.org/0000-0001-5138-7549
Ключові слова: вертебрально−базилярна недостатність, патобіомеханічні зміни, міофасціальний біль, якість життя

Анотація

У статті наведено результати огляду наукової літератури, присвяченої питанням сучасних поглядів на проблему розладів адаптації. За останні роки відзначено значне збільшення психічних розладів, які розвиваються під впливом помірних (так званих протрагованих) стресів і підпадають під категорію нозології, яка класифікується як розлади адаптації. Відзначено, що адаптаційні розлади займають перші місця за поширеністю в системі надання психолого-психіатричної допомоги в усьому світі. Описано основні фактори, що впливають на розвиток даної групи розладів, наведені визначення та діагностичні критерії цього розладу відповідно до сновних міжнародних класифікацій хвороб. Вивчено історичні аспекти виникнення даного діагностичного критерію. Розлади адаптації розглянуті з патогенетичної і етіологічної точок зору, наведені епідеміологічні дані, описані їх основні клінічні форми і можливі типи перебігу. Дано діагностичні критерії розладів адаптації з точки зору МКБ-10 і DSM-III. Вказані основні особливості розвитку даної групи розладів. Описано базові симптомологічні прояви розладів адаптації, серед яких виділяють: групу психопатологічних симптомів (у різних пацієнтів прояви психічного розладу і його вираженість можуть значно варіювати), зазвичай, представлені тривожним і/або депресивним синдромами з мотиваційними розладами і синдромом вегетативної дисфункції. Відзначено можливість протікання розладів адаптації за деякими типами реакцій дезадаптації: з депресивним настроєм, з тривожним настроєм, зі змішаними емоційними рисами, з порушенням поведінки, з порушенням роботи або навчання, з аутизмом, з фізичними скаргами, за тими, що більше ніде не класифікуються. Відзначено, що з прогностичної точки зору перебіг захворювання цілком сприятливий при відповідному терапевтичному втручанні і відсутності дії стресогенних чинників. Зроблено висновок про необхідність подальшого більш глибокого вивчення подібних розладів з метою уточнення клінічних особливостей діагностичних критеріїв і визначення мішеней психотерапевтичної корекції вищезазначених розладів.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Мищенко Т. С. Эпидемиология цереброваскулярных заболеваний и организация помощи больным с мозговым инсультом в Украине / Т. С. Мищенко // Український вісник психоневрології. – 2017. – Т. 25. Вип. 1 (90). – С. 22–24.

Зозуля И. С. Інсульт: стратегія і тактика надання медичної допомоги / И. С. Зозуля, В. И. Цымбалюк, А. И. Зозуля //Український медичний часопис. – 2012. – № 5 (91). – С. 36–39.

Global, regional, and national incidence, prevalence, and years lived with disability for 328 diseases and injuries for 195 countries, 1990–2016: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016. // Lancet. –2017. – № 390. – P. 1211–1259.

Влияние вертеброгенной компрессии позвоночной артерии на гемодинамические параметры сосудов головы и шеи / Р. Е. Калинин, И. В. Андреева, И. А. Сучков [и др.]. – М.: "ГЭОТАР - Медиа", 2015. – 168 с.

Новосельцев С. В. Вертебрально-базилярная недостаточность. Возможности мануальной диагностики и терапии / С. В. Новосельцев. – С.–П. : Фолиант, 2007. – 208 с.

Ситель А. Б. Влияние дегенеративно-дистрофических процессов в шейном отделе позвоночника на нарушения гемодинамики в вертебрально–базилярной системе / А. Б. Ситель, К. О. Кузьминов, М. А. Бахтадзе // Мануальная терапия. – 2010. – № 1. – С. 10–21.

Некрасова Н. А. Изучение некоторых показателей метаболизма у пациентов молодого возраста со спондилогенной вертебрально-базилярной недостаточностью / Н. А. Некрасова // Журнал Гродненского государственного медицинского университета. – 2015. – № 2 (50). – С. 73–75.

Ярошевский А. А. Эффективность комплексной терапии нарушения церебральной гемодинамики в вертебробазилярной системе артерий при миофасциальной дисфункции шейно-плечевой локализации / А. А. Ярошевский. // Международный неврологический журнал. – 2014. – С. 52–59.

Ярошевский А. А. Биомеханические аспекты миофасциальных синдромов шейно-плечевой локализации / А. А. Ярошевский // Український морфологічний альманах. – 2013. – № 2 (64). – С. 73 – 76.

Александров А. В. Использование показателей качества жизни при разработке модели персонализированной реабилитации больных с воспалительными заболеваниями суставов / А. В. Александров, И. В. Черкашина, Н. В. Александрова //Современные проблемы науки и об- разования. – 2018. – №. 4. – С. 161-162.

Опубліковано
2019-07-08
Як цитувати
Морозова, О. Г., Ярошевський, О. А., & Логвіненко, Г. В. (2019). Динаміка якості життя у молодих пацієнтів з вертебрально−базилярною недостатністю і патобіомеханічними змінами опорно−рухового апарату на тлі комплексної немедикаментозної терапії. Психіатрія, неврологія та медична психологія, (10), 24-30. https://doi.org/10.26565/2312-5675-2018-10-04
Номер
Розділ
Неврологія