Галузь та проблематика

Дослідження в області екології, неоекології та охорони навколишнього середовища. Висвітлюються питання теорії й практики екологічного моніторингу, екології людини, заповідної справи, медико-екологічних досліджень, а також фактори і наслідки антропогенного впливу на довкілля.

Журнал має рубрики: "Сучасні географічні та екологічні дослідження довкілля", "Антропогенний вплив на природне середовище", "Моніторинг довкілля", "Інструменти та технології дослідження довкілля","Медико-екологічні дослідження".

Для науковців і фахівців-екологів, а також викладачів, аспірантів, магістрів і студентів вищих навчальних закладів України та інших стран без будь-яких обмежень

Журнал внесено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата географічних наук

Наказ МОН України № 747 від 13.07.2015р.

Процес рецензування

Плітика нашого журналу полягає в тому, щоб уникати плагіату в статтях. Плагіат - це академічна несправедливість, що веде до відмови від публікації статей. Ми перевіряємо всі подані рукописи програмним забезпеченням StrikePlagiarism.com перед процесом розгляду. Якщо виявляється плагіат, поданий рукопис відхиляється.

Порядок рецензування рукопису, спрямованого до редакції журналу

1.Всі наукові статті, що надійшли до редакції журналу, підлягають обов'язковому подвійному "сліпому" рецензуванню.

2.Подана наукова стаття розглядається відповідальним секретарем на предмет відповідності профілю журналу, вимогам до оформлення  і направляється на рецензування фахівця (доктора  або кандидату наук), що має найбільш близьку до теми наукову спеціалізацію.

3. У рецензії висвітлюються наступні питання:

-       новизна теми, нові ідеї, узагальнення відомих чи повторення;

-       відповідність змісту статті заявленої в назві теми;

-       обґрунтованість постановки і глибина розробки проблеми;

-       відповідність обраної методології  та методів дослідження поставленим цілям;

-       змістовність ілюстративного матеріалу;

-       достатність та достовірність експериментальних даних;

-       обґрунтованість представлених висновків;

-       практична значущість статті.

4. Рецензування проводиться подвійне «сліпе». Рецензентам (двом) невідомо  автор рецензованої статті, а прізвище рецензентів невідомо автору статті.

5. При наявності в рецензії рекомендацій щодо виправлення чи доопрацювання статті, текст рецензії направляється автору  з пропозицією врахувати їх при підготовці нового варіанту або аргументовано (частково або повністю) їх спростувати.

6. Допрацьована (перероблена) автором стаття повторно направляються на рецензування того ж рецензента, який зробив критичні зауваження.

7. В разі незгоди з думкою рецензента автор статті має право надати аргументовану відповідь до редакції журналу. Стаття може бути спрямована на повторне рецензування або на узгодження в редакційну колегію.

8.Редакція залишає за собою право відхилення статей у разі нездатності або небажання автора врахувати побажання редакції.

9. У разі відмови в публікації статті редакція надсилає автору мотивовану відмову.

10. При наявності негативних рецензій на рукопис від двох різних рецензентів або однієї негативної на її доопрацьований варіант стаття відхиляється без розгляду іншими членами редколегії.

11. Після прийняття редколегією рішення про допуск статті до публікації відповідальний секретар інформує про це автора і вказує терміни публікації.

12.Максимальний термін рецензування - між датами надходження рукопису до редакції і винесенням редколегією рішення - становить два місяці.

13.Оригінали рецензій зберігаються в редакції журналу протягом трьох років.

 

Періодичність публікації

Періодичність видання -  2 рази на рік

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Весь зміст журналу є для користувачів безкоштовно. Користувачам дозволяється читати, завантажувати, копіювати, поширювати, роздруковувати повні тексти статей журналу.

Публікаційна етика

Принципи професійної етики в діяльності редактора і видавця

У своїй діяльності редактор несе відповідальність за оприлюднення авторських творів, що накладає необхідність проходження основоположним принципам:

- При прийнятті рішення про публікацію редактор наукового журналу керується достовірністю подання даних та наукової значимістю розглянутої роботи.

- Редактор повинен оцінювати інтелектуальний зміст рукописів незалежно від раси, статі, сексуальної орієнтації, релігійних поглядів, походження, громадянства, соціального стану чи політичних уподобань авторів.

- Неопубліковані дані, отримані з представлених до розгляду рукописів, не повинні використовуватися для особистих цілей або передаватися третім особам без письмової згоди автора. Інформація або ідеї, отримані в ході редагування і пов'язані з можливими перевагами, повинні зберігатися конфіденційними, і не використовуватися з метою отримання особистої вигоди.

- Редактор не повинен допускати до публікації інформацію, якщо є достатньо підстав вважати, що вона є плагіатом.

- Редактор спільно з видавцем не повинні залишати без відповіді претензії, що стосуються розглянутих рукописів або опублікованих матеріалів, а також при виявленні конфліктної ситуації приймати всі необхідні заходи для відновлення порушених прав.


Принципи, якими повинен керуватися автор наукових публікацій

Автор (або колектив авторів) усвідомлює, що несе первинну відповідальність за новизну і достовірність результатів наукового дослідження, що передбачає дотримання таких принципів:

- Автори статті повинні надавати достовірні результати проведених досліджень. Явно помилкові або сфальсифіковані затвердження неприйнятні.

- Автори повинні гарантувати, що результати дослідження, викладені в наданому рукопису, повністю оригінальні. Запозичені фрагменти або твердження повинні бути оформлені з обов'язковим зазначенням автора та першоджерела. Надмірні запозичення, а також плагіат в будь-яких формах, включаючи неоформлені цитати, перефразування або присвоєння прав на результати чужих досліджень, неетичні і неприйнятні.

- Необхідно визнавати внесок усіх осіб, так чи інакше вплинули на хід дослідження, зокрема, у статті повинні бути представлені посилання на роботи, які мали значення при проведенні дослідження.

- Автори не повинні надавати в журнал рукопис, який був відправлений в інший журнал і знаходиться на розгляді, а також статтю, вже опубліковану в іншому журналі.

- Співавторами статті повинні бути вказані всі особи, які внесли істотний внесок у проведення дослідження. Серед співавторів неприпустимо вказувати осіб, які не брали участь у дослідженні.

- Якщо автор виявить істотні помилки або неточності в статті на етапі її розгляду або після її опублікування, він повинен якомога швидше повідомити про це редакцію журналу.

 

Редагування статей

Журнал не отримує оплату за редакційну обробку та публікацію статей .

Історія журналу

Журнал засновано у 1999 році заслуженим діячем науки і техніки України, заслуженим професором Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, доктором геогр. наук, проф. Некосом Володимиром Юхимовичем