CIVIL-MILITARY INTERACTION TO ORGANIZE A MEDICAL EVACUATION SUPPORT OF THE ARMED FORCES OF UKRAINE

  • D. V. Karamyshev Full Professor of the Department of Social and humanitarian policy, Education and Research Institute of Public Administration of V. N. Karazin Kharkiv National University, Kharkiv, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-1617-3240
  • L. P. Hordiienko Head of the Department of Disaster and Military Medicine, Poltava State Medical University, Poltava, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-2157-7573
  • M. I. Lytvynenko Lecturer of a higher education institution of Department of Disaster and Military Medicine, Poltava State Medical University, lieutenant-colonel of the medical service, Poltava, Ukraine
Keywords: mechanisms of civil–military interaction, medical evacuation support of the Armed Forces of Ukraine, integration into a unified medical space, forces and means of medical services

Abstract

Abstract. The article studies the complex problem of formation and development of civil–military interaction in the field of organization of medical evacuation support of the Armed Forces of Ukraine in the conditions of a unified medical space functioning. The purpose of the study is to substantiate conceptual provisions, generalize organizational and legal principles and methodological approaches, and formulate proposals for arrangement the activities of civil–military interaction structures in the direction of solving a complex of interdepartmental issues regarding the organization and development of the system of medical evacuation support of the Armed Forces of Ukraine.
It was found that an effective tool for solving the problems of medical evacuation support of the Armed Forces of Ukraine is the introduction of effective mechanisms of civil–military interaction and the adjustment of the activities of the relevant structures, which includes the formation of the organizational and legal foundations of such interaction in the context of the implementation of the Military Medical Doctrine of Ukraine and on the basis of a clear understanding of the operational needs in the medical evacuation support of the troops in the conditions of martial law.
It has been established that the need for integration into the unified medical space of Ukraine involves the construction of an integral system of medical evacuation support for the troops in combination with the resource capabilities of the civilian health care system, and also determines the unity of views on the organization, tactics and procedure for the use of forces and means of medical services and ensures the capacity of civilian health care facilities for medical evacuation support of military personnel, which is an important military medical factor of such cooperation.
A clear understanding of the capabilities of the medical evacuation support of the Armed Forces of Ukraine based on specific approaches is offered, which should include those that will contribute to the management of medical evacuation support at the appropriate levels; conducting effective medical evacuation measures and appropriate support, as well as medical protection measures for the personnel of the troops, etc. The importance of defining and clearly demarcating levels of medical care and necessary resources has been proven, which will provide an opportunity to work out real interdepartmental civil–military interaction and establish a system of medical evacuation support for servicemen of the Armed Forces of Ukraine in the conditions of the unified medical space.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

D. V. Karamyshev, Full Professor of the Department of Social and humanitarian policy, Education and Research Institute of Public Administration of V. N. Karazin Kharkiv National University, Kharkiv, Ukraine

Doctor of Sciences in Public Administration, Full Professor

L. P. Hordiienko, Head of the Department of Disaster and Military Medicine, Poltava State Medical University, Poltava, Ukraine

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor

References

Bilyi, V.Ya., Verba, A.V., Zhakhovskyi, V.O., Livinskyi, V.H. (2017). Shchodo neobkhidnosti ta poriadku zaluchennia tsyvilnykh zakladiv okhorony zdorovia dlia medychnoho zabezpechennia viisk. Nauka i oborona, 31–36. URL: http://journals.uran.ua/index.php/2618–1614/article/view/157830 (data zvernennia: 02.08.2022) [in Ukrainian].

Verba, A.V. (2016). Stan ta problemni pytannia medychnoho zabezpechennia v zoni provedennia antyterorystychnoi operatsii v rizni periody. Medychne zabezpechennia antyterorystychnoi operatsii: naukovo-orhanizatsiini ta medyko-sotsialni aspekty, 15–26; Tsymbaliuka, V.I., Serdiuka, A.M. (Eds.). Kyiv: DP “NVTs “Priorytety” [in Ukrainian].

Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo nevidkladnykh zakhodiv u sferi okhorony zdorovia: Zakon Ukrainy (2019). No. 421-IX URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/421–20#Text (data zvernennia: 02.08.2022).

Pro demokratychnyi tsyvilnyi kontrol nad voiennoiu orhanizatsiieiu i pravookhoronnymy orhanamy derzhavy: Zakon Ukrainy (2003). No. 975-IV. URL: http://thelawcouncil_gov.ua (data zvernennia: 02.08.2022).

Pro zatverdzhennia Ukazu Prezydenta Ukrainy “Pro vvedennia voiennoho stanu v Ukraini: Zakon Ukrainy (2022). No. 2102-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2102–20#Text (data zvernennia: 02.08.2022).

Pro oboronu Ukrainy: Zakon Ukrainy (1991). No. 1932-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1932–12 (data zvernennia: 02.08.2022).

Pro osnovy natsionalnoho sprotyvu: Zakon Ukrainy (2021). No. 1702-IX (iz zminamy). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1702–20 (data zvernennia: 02.08.2022).

Pro pravovyi rezhym voiennoho stanu: Zakon Ukrainy (2015). No. 389-VIII. URL: https://ips.ligazakon.net/document/T150389 (data zvernennia: 02.08.2022).

Karamyshev, D.V. (2018). Imperatyvy hlobalnoho rozvytku: fokus na Global Governance. Publichne upravlinnia ta rehionalnyi rozvytok, 2, 365–388 [in Ukrainian].

Karamyshev, D.V. (2022). Organizational and legal principles of civil-military interaction in issues of defense and life support of the armed forces of Ukraine under the conditions of the state of martial. State building, 1 (31). Kharkiv: KhNU imeni V.N. Karazina [in Ukrainian].

Kontseptsiia stratehichnykh komunikatsii Ministerstva oborony Ukrainy ta Zbroinykh Syl Ukrainy: zatv. nakazom Ministerstva oborony Ukrainy vid 22.11.17 r. № 612. URL: mil.gov.ua/content/mou_orders/612_nm_2017.pdf (data zvernennia: 02.08.2022).

Koshova, S., Mykhalchuk, V., Radysh, Ya. (2021). Yedynyi medychnyi prostir Ukrainy – nova paradyhma rozvytku natsionalnoi systemy okhorony zdorovia. Derzhavne upravlinnia: udoskonalennia ta rozvytok. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/pdf/9_2021/32.pdf [in Ukrainian].

Livinskyi, V.H. (2016). Obgruntuvannia novoho mekhanizmu vykorystannia systemy tsyvilnoi okhorony zdorovia dlia likuvannia poranenykh i khvorykh viiskovosluzhbovtsiv shliakhom stvorennia tymchasovykh funktsionalnykh obiednan. Zdorovia natsii, 4/1 (41), 63–68 [in Ukrainian].

Metodychnyi posibnyk dlia viisk (syl) z pytan tsyvilno-viiskovoho spivrobitnytstva (2019). Kyiv: Upravlinnia tsyvilno-viiskovoho spivrobitnytstva Zbroinykh Syl Ukrainy [in Ukrainian].

Pro zatverdzhennia Tymchasovoi nastanovy z tsyvilno-viiskovoho spivrobitnytstva u khodi pidhotovky ta zastosuvannia Zbroinykh Syl Ukrainy: Nakaz Heneralnoho shtabu Zbroinykh Syl Ukrainy (2019). No. 131. URL: https://www.zsu.gov.ua (data zvernennia: 02.08.2022).

Tymchasova instruktsiia z otsinky tsyvilnoho seredovyshcha: Nakaz Heneralnoho shtabu Zbroinykh Syl Ukrainy (2019). No. 159. URL: https://www.zsu.gov.ua. (data zvernennia: 02.08.2022).

Pro zatverdzhennia administratyvno-terytorialnykh zon vidpovidalnosti zakladiv okhorony zdorovia Zbroinykh Syl Ukrainy za orhanizatsiiu medychnoho zabezpechennia: Nakaz Ministerstva oborony Ukrainy (2016). No. 608. URL: https://www.mil.gov.ua/content/mou_orders/608_nm_2016.pdf (data zvernennia: 02.08.2022).

Pro vnesennia zmin do Pereliku orhaniv viiskovoho upravlinnia, yurysdyktsiia yakykh poshyriuietsia na vsiu terytoriiu Ukrainy: Nakaz Ministerstva oborony Ukrainy vid 10.12.2019 r. No. 624. (2019). URL: https://www.mil.gov.ua/ministry/normativno-pravova-baza/nakazi-ministraoboroni-ukraini/nakazi-ministerstva-oboroni-ukraini-za-2019-rik.html (data zvernennia: 02.08.2022).

Pro zatverdzhennia Kontseptsii upravlinnia yakistiu medychnoi dopomohy u haluzi okhorony zdorovia v Ukraini na period do 2020: Nakaz Ministerstva okhorony zdorovia Ukrainy (2011). No. 454. URL: https://moz.gov.ua/nakazi-moz (data zvernennia: 02.08.2022).

Prymirne polozhennia pro hospitalnyi okruh: Nakaz Ministerstva okhorony zdorovia Ukrainy (2017). No. 165. URL: https://moz.gov.ua/nakazi-moz (data zvernennia: 02.08.2022).

Pro vnesennia zmin do Prymirnoho polozhennia pro hospitalnyi okruh: Nakaz Ministerstva okhorony zdorovia (2017). No. 1621. URL: https://moz.gov.ua/nakazi-moz (data zvernennia: 02.08.2022).

Pro vzaiemodiiu medychnykh sluzhb Zbroinykh Syl ta inshykh viiskovykh formuvan Ukrainy iz derzhavnoiu systemoiu okhorony zdorovia i pro stvorennia zahalnoderzhavnoi systemy ekstremalnoi medytsyny: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 16 zhovtnia 1995 r. No 819 (1995). URL: http://www.kmu.gov.ua (data zvernennia: 02.08.2022).

Pro zatverdzhennia Voienno–medychnoi doktryny Ukrainy: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy (2018). No. 910. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/910–2018–%D0%BF#Text (data zvernennia: 02.08.2022).

Pro utvorennia Koordynatsiinoho tsentru z pytan orhanizatsii diialnosti medychnykh sluzhb syl oborony ta orhaniv i zakladiv okhorony zdorovia: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy (2017). No. 412. URL: http://www.kmu.gov.ua/control/uk/newsnpd?fromDate=05.10.2006&npdList_stind=181 (data zvernennia: 02.08.2022).

Pro vnesennia zmin do deiakykh aktiv Kabinetu Ministriv Ukrainy: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 11.04.2018 r. No. 331. (2018). URL: http://www.kmu.gov.ua (data zvernennia: 02.08.2022).

Pro utvorennia Natsionalnoi sluzhby zdorovia Ukrainy. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 27 hrudnia 2017 r. No. 1101. (2017). URL: http://www.kmu.gov.ua (data zvernennia: 02.08.2022).

Deiaki pytannia medychnoho zabezpechennia viiskovosluzhbovtsiv, osib riadovoho i nachalnytskoho skladu ta politseiskykh, yaki berut uchast v antyterorystychnii operatsii ta zdiisnenni zakhodiv iz zabezpechennia natsionalnoi bezpeky i oborony, vidsichi i strymuvannia zbroinoi ahresii Rosiiskoi Federatsii u Donetskii ta Luhanskii oblastiakh: Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 24.05.2017 r. No. 352-r (2017). URL: http://www.kmu.gov.ua (data zvernennia: 02.08.2022).

Roshchin, H.H., Mazurenko, O.V., Dorosh, V.M., Pahava, O.Z., Ivanov, V.I. (2019). Reformu- vannia systemy ekstrenoi medychnoi dopomohy postrazhdalym na rannomu hospitalnomu etapi. Klinichna khirurhiia. 86 (5), 72–78. DOI: https://doi.org/10.26779/2522–1396.2019.05.7 [in Ukrainian].

Roshchin, H.H., Mazurenko, O.V., Humeniuk, K.V. and others (2020). Yedyni protokoly nadannia ekstrenoi medychnoi dopomohy yak element tsyvilno-viiskovoi vzaiemodii na terytoriiakh provedennia spetsialnykh operatsii v Ukraini. Travma, 21 (2), 74–78 [in Ukrainian].

Struktura orhanizatsii diialnosti medychykh syl Zbroinykh Syl Ukrainy (2022). Sait Ministerstva oborony Ukrainy. URL: https://www.mil.gov.ua/diyalnist/vijskova–mediczina/ (data zvernennia: 02.08.2022).

Salnikova, O., Kushnir, V., Proshchyn, I. (2019). Tsyvilno-viiskove spivrobitnytstvo yak element systemy stratehichnykh komunikatsii. Elektronne vydannia. Derzhavne upravlinnia: udoskonalennia ta rozvytok, 7 [in Ukrainian].

Serdiuk, A.M., Ryhan, M.M., Antonenko, L.P., Skaletskyi, Yu.M. (2016). Spivpratsia derzhavnoi ta vidomchykh system okhorony zdorovia na osoblyvyi period – aktualna problema dlia Ukrainy. Medychne zabezpechennia antyterorystychnoi operatsii: naukovo-orhanizatsiini ta medykosotsialni aspekty, 27–32. Kyiv: NVTs “Priorytety” [in Ukrainian].

Pro vyznachennia mekhanizmu nadannia vtorynnoi (spetsializovanoi) i tretynnoi (vysokospetsializovanoi) medychnoi dopomohy viiskovosluzhbovtsiam, yaki berut uchast v antyterorystychnii operatsii: Spilnyi Nakaz MO ta MOZ Ukrainy (2018). No. 49/180. URL: https://www.mil.gov.ua/content/mou_orders/49/180_nm_2018.pdf (data zvernennia: 02.08.2022).

Pro zatverdzhennia viiskovo–administratyvnoho podilu terytorii Ukrainy: Ukaz Prezydenta Ukrainy (2016). No. 39/261. URL: https://www.president.gov.ua (data zvernennia: 02.08.2022).

Pro rishennia Rady natsionalnoi bezpeky i oborony Ukrainy vid 2 veresnia 2015 roku “Pro novu redaktsiiu Voiennoi doktryny Ukrainy”: Ukaz Prezydenta Ukrainy (2015). No. 555. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/555/2015#Text (data zvernennia: 02.08.2022).

Pro Stratehichnyi oboronnyi biuleten Ukrainy: Ukaz Prezydenta Ukrainy Pro rishennia Rady natsionalnoi bezpeky i oborony Ukrainy vid 20 serpnia 2021 roku. (2021). No. 473/2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/473/2021#Text (data zvernennia: 02.08.2022).

Pro Stratehiiu natsionalnoi bezpeky Ukrainy: Ukaz Prezydenta Ukrainy Pro rishennia Rady natsionalnoi bezpeky i oborony Ukrainy vid 14 veresnia 2020 roku (2020). No. 392. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/392/2020#Text (data zvernennia: 02.08.2022).

Pro Stratehiiu voiennoi bezpeky Ukrainy: Ukaz Prezydenta Ukrainy Pro rishennia Rady natsionalnoi bezpeky i oborony Ukrainy vid 25 bereznia 2021 roku (2021). No. 121. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/121/2021#Text (data zvernennia: 02.08.2022).

Pro utvorennia viiskovykh administratsii: Ukaz Prezydenta Ukrainy (2022). No. 68/2022. Ofitsiinyi Visnyk Ukrainy, no. 46 [in Ukrainian].

Allied Joint Publication-4.10, Allied Joint Doctrine For Medical Support. URL: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/922182/

doctrine_nato_med_spt_ajp_4_10.pdf (data zvernennia: 02.08.2022).

Guidelines for Tactical Combat Casualty Care for Combat Lifesaver (TCCC CLS). HAEMT, Aug. 2017. URL: https://www.naemt.org/education/naemt-tccc/tccc-cls-guidelines-andcurriculum (data zvernennia: 02.08.2022).

WARN Academic Response to Hybrid Threats – WARN” 610133-EPP-1-2019-1-FIEPPKA2-CBHE-JP. URL: https://warn–erasmus.eu/ (data zvernennia: 02.08.2022).

Published
2022-09-10
How to Cite
D. V. Karamyshev, L. P. Hordiienko, & M. I. Lytvynenko. (2022). CIVIL-MILITARY INTERACTION TO ORGANIZE A MEDICAL EVACUATION SUPPORT OF THE ARMED FORCES OF UKRAINE. Pressing Problems of Public Administration, 1(60), 6-26. https://doi.org/10.26565/1684-8489-2022-1-01
Section
Theory and History of Public Administration