Підготовка майбутнього соціального фахівця до формування безпечної поведінки підлітків у соціальних мережах

Ключові слова: підлітки, соціальні мережі, безпечна поведінка, соціальний фахівець, підготовка майбутнього соціального фахівця

Анотація

У статті проаналізовані різні підходи до визначення поняття «соціальні мережі» як технологічні комплекси організації й управління обмінами електронною інформацією між суб’єктами соціальних відносин, об’єднаних спільними інтересами, інформаційними потребами та навичками; на основі аналізу наукової літератури виявлені сутнісні характеристики соціальних мереж, які впливають на становлення та розвиток особистості підлітка; визначена роль соціальних мереж на сучасному етапі розвитку суспільства, яка проявляється в представництві інтересів не тільки соціальних груп, але й цілих соціальних верств населення; виявлено негативний вплив соціальних мереж на особистість підлітка, який проявляється у розширенні видів діяльності підлітків у віртуальному просторі, прагненні до самостійності та дорослості, експериментів над собою, що призводить до появи ризикованої діяльності як в Інтернет-мережі, так і в реальному житті; розкрито поняття безпечної поведінки в соціальних мережах як сукупності дій особистості під час користування Інтернетом, що сприяють задоволенню потреб і водночас запобігають можливості завдання збитків, заподіяних фізичному, психічному, соціальному добробуту та майну самої людини та інших людей; виділено основні правила безпечної поведінки в соціальних Інтернет-спільнотах; виокремлено структурні компоненти безпечної поведінки підлітків у соціальних мережах: пізнавальний, мотиваційний та вчинково-рефлексивний; розкрито поняття «професійна підготовка майбутніх соціальних фахівців до формування безпечної поведінки підлітків у соціальних мережах»; виявлено готовність як результат процесу підготовки майбутніх соціальних фахівців до професійної діяльності з формування безпечної поведінки підлітків у соціальних мережах; наведено авторське визначення поняття «готовність майбутніх соціальних фахівців до формування безпечної поведінки підлітків у соціальних мережах»; описані компоненти готовності майбутніх соціальних працівників до формування безпечної поведінки підлітків у соціальних мережах: когнітивний, мотиваційно-особистісний та діяльнісний.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографії авторів

Н. О. Єсіна

Єсіна Наталія Олександрівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри соціальної роботи і соціальної педагогіки Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди, вул. Алчевських, 29, Харків, 61002, Україна, email: esinanata81@gmail.com,

О. О. Стрельнікова

Стрельнікова Олена Олександрівна – кандидат соціологічних наук, старший викладач кафедри політології, соціології і культурології Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди, вул. Алчевських, 29, Харків, 61002, Україна, email: elenastrelnikova85@gmail.com, ORCID ID https://orcid.org/0000-0003-2042-7186.

Посилання

Алєксєєнко Т. Ф. Вплив інформаційних технологій на стан і розв’язання актуальних соціально-педагогічних проблем суспільства. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Тернопіль, 2013. № 3. С. 3–8. «SOCIOPROSTIR: the interdisciplinary online collection of scientific works on sociology and social work», № 11 (2021) «SOCIOПРОСТИР: междисциплинарный электронный сборник научных работ по социологии и социальной работе», № 11 (2021) «SOCIOПРОСТІР: міждисциплінарний електронний збірник наукових праць з соціології та соціальної роботи», № 11 (2021)

Васильєва М. П., Романова І. А. Використання сучасних дидактичних методів у підготовці майбутніх соціальних працівників. Інноваційна педагогіка. 2019. Вип. 13. Т. 2. С. 187–190. https://doi.org/10.32843/2663-6085-2019-13-2-40.

Вєйландє Л. В.-В. Підготовка студентів університету до роботи з підлітками девіантної поведінки: дис... канд. пед. наук: 13.00.04 / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського. Одеса, 2005. 256 с.

Волянська О. В. Проблема агресивної поведінки підлітків: фактори та механізми соціалізації. Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». 2016. № 3. С. 117–134. 5. Гребінь А. А. Соціальні мережі – сучасне середовище спілкування з користувачем. Бібліотека. Наука. Комунікація: матеріали міжнар. наук. конф., м. Київ, 21-22 квітня 2019 р. Київ, 2019. С. 111–112.

Губанов Д. А. Социальные сети: модели информационного влияния, управления и противоборства. Москва : Физматлит, 2010. 227 с.

Капська А. Й. Деякі аспекти професійної підготовки соціальних педагогів і соціальних працівників. Социально-педагогические проблемы детей и молодежи: сборник статей. Ростов-на-Дону, 2008. Вып. 4. С. 11–17.

Катков А. Л. О психологических и медицинских аспектах негативного влияния компьютерной зависимости на несовершеннолетних: методические рекомендации. Павлодар, 2012. 48 с. 9. Лобовикова О. О., Мельников А. С. Соціальні мережі як феномен інформаційного суспільства. Вісник Львівського університету. Серія соціологічна. 2011. Вип. 5. С. 154–160.

Лозова В. І., Троцко Г. В. Теоретичні основи виховання і навчання навч. посіб. Харків : «ОВС», 2002. 400 с.

Рижанова А. О. Засоби масової інформації та актуальні соціально-педагогічні проблеми сучасності. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. 2013. Вип. 33. С. 353–358.

Сакалюк О. О. Формування і розвиток інформаційно-освітнього середовища сучасного навчального закладу. URL: http://www.confcontact.com/2014 alyansnauk/pe4_sakalyuk.htm (дата звернення: 25.03.2020).

Сластёнин В. А. Профессиональная готовность учителя к воспитательной работе. Советская педагогика. 1981. № 4. С. 76–84.

Снітко М. А. Підготовка соціальних педагогів до формування у підлітків безпечної поведінки в Інтернет-мережі. Гуманітарний вісник. 2013. Вип. 30. С. 254–257. 15. Черних О. Керівництво із соціально-педагогічного супроводу формування безпечної поведінки в Інтернеті. Київ : ТОВ «ЦП» КОМПРИНТ 2017. 104 с.

Янг К. C. Диагноз – Интернет-зависимость. Мир Интернет. 2000. №2. С. 24– 29.
Опубліковано
2021-06-04
Як цитувати
Єсіна, Н. О., & Стрельнікова, О. О. (2021). Підготовка майбутнього соціального фахівця до формування безпечної поведінки підлітків у соціальних мережах. «SOCIOПРОСТІР:МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ ЕЛЕКТРОННИЙ ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬЗ СОЦІОЛОГІЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ», (11), 30-37. https://doi.org/10.26565/2218-2470-2021-11-04
Розділ
РОЗДІЛ 2. СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА, СОЦІАЛЬНА РОБОТА