Якість обслуговування отримувачів соціальних послуг, які перебувають у складних життєвих обставинах: наукові підходи

  • Л. І. Ільчук
Ключові слова: соціальна політика, соціальна послуга, якість соціальної послуги, складні життєві обставини, якість обслуговування, моніторинг та оцінка якості

Анотація

В статті досліджено наукові підходи щодо якості обслуговування при наданні соціальних послуг, особливо для осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах. Якість розглядається як рівень задоволеності споживачів послуг і визначається здебільшого цінністю цих послуг. Акцентована увага на тому, що проблема забезпечення якості має в сучасному світі універсальний характер, а її вирішення прямо впливає на розвиток та подальше функціонування соціальної сфери України. Наголошено на тому, що послугам взагалі та соціальним послугам зокрема, порівняно з товарами, притаманні певні особливості, які обов’язково потрібно враховувати при дослідженні, а саме: невідчутність; невіддільність; непостійність; недовговічність; відсутність права власності.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Звіт-моніторинг системи соціальних послуг в Україні [Електронний ресурс] / Бюро соціальних та політичних розробок. - 2015. - Режим доступу : http://bureau.in.ua/downloads/social-reform/reportua.pdf.

Осадчук О.П. Наукові підходи до визначення поняття «якість» // Наукові праці НУХТ. - 2012. - № 44. - С.155-159.

Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и определения: ГОСТ 15467-79 - М.: Изд-во стандартов, 1991. - 77 с.

Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів (ІSО 9000:2015, IDT): ДСТУ ІSО 9000:2015. - К.: ДП «УкрНДНЦ», 2016. – 45 с. - (Національний стандарт України).

Артеменко В.С., Ольшанський О.В. Проблеми управління якістю послуг на підприємствах сфери обслуговування. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe? C21COM= 2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/esprstp_2013_2(2)__39.pdf

Траченко Л. А. Послуга як об’єкт товарознавства: організація та контроль за якістю. Навчальний посібник. Видання 2-ге, виправлене та доповнене. - Одеса: ОНЕУ, 2015. - 414 с.

Котлер Ф. Основы маркетинга, 4-е европейское издание / Армстронг, Гари, Вонг, Вероника, Котлер, Филип, Сондерс, Джо: Пер. с англ. – М. : ООО «И.Д. Вильямс», 2010. –1200с.

Наказ Міністерства соціальної політики України «Про затвердження Переліку соціальних послуг, що надаються особам, які перебувають у складних життєвих обставинах і не можуть самостійно їх подолати». – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1614-12

Сич Т.В. Управління якістю соціальних послуг: [навч. посібник для магістрантів спец. «Управління соціальним закладом»» / Т.В. Сич; Держ. закл. «ЛНУ імені Тараса Шевченка». – Х : ООО «Цифра принт», 2016. – 252 с.

Єдині вимоги (стандарт) до якості обслуговування відвідувачів центрів надання адміністративних послуг. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://old.decentralization.gov.ua/pics/attachments/yediini_viimogii_(standart).pdf

Опубліковано
2019-05-16
Як цитувати
Ільчук, Л. (2019). Якість обслуговування отримувачів соціальних послуг, які перебувають у складних життєвих обставинах: наукові підходи. SOCIOПРОСТІР, (8), 12-19. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/socioprostir/article/view/12740
Розділ
РОЗДІЛ 2. СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА, СОЦІАЛЬНА РОБОТА