Теоретико-методологічні підходи до аналізу сутності соціальної відповідальності

  • І. М. Вітковська
Ключові слова: відповідальність, соціальна відповідальність, соціальна дія, соціальна система, теоретико-методологічні підходи

Анотація

Статтю присвячено огляду базових теоретико-методологічних підходів до аналізу сутності соціальної відповідальності як одного з важливих феноменів сучасного суспільства. Поняття «соціальна відповідальність» аналізується з точки зору екзистенціального, марксистського, етичного та дискурсивно-комунікативного підходів. Крім того, автором запропоновано розглянути сутність соціальної відповідальності з точки зору структурно-функціонального та діяльнісного підходів. У зв’язку з цим в статті аналізується феномен соціальної відповідальності у межах теорії соціальної дії та теорії соціальних систем.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Апель К.-О. Дискурс і відповідальність: проблема переходу до пост конвенціональної моралі / Пер. з нім. В. Купліна. Київ : Дух і літера, 2009. 430 с.

Бахтин М. М. К философии поступка // Философия и социология науки и техники. М. : Наука, 1986. С. 82-157.

Вебер М. Избранные произведения: перевод с: нем. М. Вебер, Ю.

Давыдов, П. Гайденко, А. Филиппов. М. : Прогресс, 1990. 808 с.

Вітковська І. М. Концептуалізація феномена соціальної відповідальності: основні підходи // Наукові праці: науково-методичний журнал. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили. 2012. Вип. 165. Т. 177. С. 32-35.

Вітковська І. М. Соціальна відповідальність: теоретичні основи визначення та класифікації // Габітус. 2017. Вип. 4. С. 22-25.

Канке В. А. Этика ответственности. Теория морали будущого. СПб.: Логос, 2003. 352 с.

Кон И. С., Осипова Е. В., Гофман А. Б. История буржуазной социологии XIX – нач. XX века. М. : Издательство «Наука», 1979. 344 с.

Курбатов В. И. Современная западня социология: Аналитический обзор концепций: учебное пособие. Ростов-на-Дону : «Феникс», 2001. 416 с.

Кьеркегор С. Наслаждение и долг. Ростов-н / Д : Феникс, 1998. 415 с.

Маркс К. Теории прибавочной стоимости (IV том «Капитала»). Ч.1. Москва : Политиздат, 1978. 476 с.

Парсонс Т. О структуре социального действия / Под общей ред. В. Ф. Чесноковой и С. А. Белановского. М. : Академический Проект, 2000. 880 с.

Плахотный А. Ф. Проблема социальной ответственности (Социологический аспект проблемы). Х. : Изд-во при Харк. университете ИО «Высшая школа» 1981. 256 с.

Рідель М. Свобода і відповідальність // Першоджерела комунікативної філософії. К. : Либідь, 1996. С. 68-83.

Сартр Ж. П. Бытие и ничто: Опыт феноменологической онтологии. М. : Республика, 2000. 639 с.

Сартр Ж. П. Экзистенциализм – это гуманизм. // Сб. Сумерки богов. М.: Политиздат, 1990. 323 с.Філософський енциклопедичний словник. – К. : Абрис, 2002. 744 с.

Цветаева М. Ф. Социальная ответственность личности // Научный коммунизм. М. : Высшая школа, 1979. № 1. С. 79-87.

Опубліковано
2018-05-01
Як цитувати
Вітковська, І. (2018). Теоретико-методологічні підходи до аналізу сутності соціальної відповідальності. SOCIOПРОСТІР, (7), 9-15. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/socioprostir/article/view/10609
Номер
Розділ
РОЗДІЛ 1. ТЕОРIЯ ТА МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕНЬ СОЦІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ