Суспільно-географічна сутність та зміст конкурентоспроможності регіону

  • Diana Gryniuk Київський національний університет імені Тараса Шевченка, просп. Академіка Глушкова, 2а, м. Київ, 03127, Україна, Diana1387@bk.ru https://orcid.org/0000-0003-3375-694X
Ключові слова: регіон, конкурентоспроможність, конкурентоспроможність регіону, конкурентні переваги, чинники розвитку, потенціал регіону, функції

Анотація

Проаналізовано шлях формування поняття «конкурентоспроможність регіону» в процесі пошуку його суспільно-географічного змісту. Здійснено аналіз існуючих підходів до визначення та запропоновано авторське тлумачення. Представлено схематичні фрагменти авторської моделі конкурентоспроможності регіону. Наголошується на важливості подальшого розвитку теорії і методики суспільно-географічного дослідження конкурентоспроможності регіону.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографія автора

Diana Gryniuk, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, просп. Академіка Глушкова, 2а, м. Київ, 03127, Україна, Diana1387@bk.ru

аспірант кафедри економічної та соціальної географії

Посилання

1. Antoniuk, L.L. (2004). Mizhnarodna konkurentospromozhnist krain: teoriya ta mekhanizm realizatsii [International competitiveness of countries: theory and mechanisms of implementation]. K.: KNEU, 275.

2. Babaiv, V.M., Tovazhnianskyi, L.L. (2008). Administratyvno-terytorialnyi ustriy ta stalyi rozvytok regionu (kontseptualni osnovy ta metodologiya) [Administrative and territorial zoning and sustainable development (concept basis and methodology)]. Kharkiv: NTU „KhPI”, 316.

3. Birdsall, S., Florin, D. (1992). Geografiya SShA: amerykanski krayevydy / [USA Geography: American landscapes]. Chepel Hill, 208.
4. Bolshaya ekonomycheskaya entsiklopediya [Great economic encyclopedia] (2007). Otv. red. N.V. Dubeniuk. M.: EKSMO, 815.

5. Bolshoy entsiklopedicheskiy slovar [Great encyclopedic dictionary] (2004). Nauchnoe izdatelstvo «Bolshaya rossiyskaya entsiklopediya», SPB.: «Norint», 1456.

6. Hizatullin, Kh.N., Ponomarenko, V.S., Piddubna, L.I. (2007). Konkurentospromozhnist: problemy nauky i praktyky [Competitiveness: science and practice problems]. Kharkiv: VD „Inzhek”, 264.

7. Gryniuk, D.Iu. (2017). Synergetychni efekty hospodarskoho rozvytku pivnichnykh rayoniv Kyivshchyny za naslidkamy Chornobylskoi trahedii [Synergetic effects of Kyiv northern regions development after Chernobyl trag-edy]. Geograficheskie aspekty ustoychivogo razvitiya regionov. Gomel: GGU imeni F. Skoryny, 304-309.

8. Gryniuk, D.Iu. (2014). Teoretychni ta prykladni aspekty investytsiyno-innovatsiynoho rozvytku regionu (na prykladi Kyivshchyny) [Theoretical and applied aspects of region investment and innovation development (Kyiv region)] // Geografiya i suchasnist. Zbirnyk naukovykh prats Natsionalnoho pedagogichnoho universytetu imeni M.P. Drahomanova. K.: NPU, 19 (31), 234-250.

9. Ekonomichnyi entsyklopedychnyi slovnyk (2006). [Economic encyclopedia dictionary]. Lviv: Svit, 616.

10. Zapototskyi, S.P. (2012). Regionalna konkurentospromozhnist: suspilno-geografichni zasady formuvannya
[Regional competitiveness: socio-geographical formation basis]. K.: Biznes Media Konsaltynh, 424.

11. Isichenko, I.V. (2008.) Konkurentospromozhnist regioniv z pozytsii suspilnoi geografii [Competitiveness of the regions from the social geography point of view]. Ukrainian geographical journal, 4, 34-35.

12. Konkurentospromozhnist natsionalnoi ekonomiky (2005) [Competitiveness of national economy]. K.: Feniks, 582.

13. Porter, M. (1993). Mezhdunarodnaya konkurentsiya [International competitiveness]. M.: „Mezhdunarodnye otnosheniya”, 896.

14. Rumyantseva, E.E. (2012) Novaya ekonomicheskaya entsiklopediya [New Economic Encyclopedia]. M.: INFRA, 882.

15. Seleznev, A.Z. (1999). Konkurentnye pozitsii i infrastruktura rynka Rossii [Competitive position and infrastructure of Russian market]. M.: Yurist, 30.

16. Smirnov, S.N., Simachev, Yu.V., Zasimova, L.S., Chulok, A.A. (2005). Mekhanizmy povysheniya konkurentosposobnosti ekonomiki regionov [Mechanisms of competitive region economy incresing]. M.: GU VShE, 64.

17. Krugman, P. (1994) Competitiveness: a dangerous obsessio, March-Apri, Platinum Fall Text Periodicals, 73 (2), 28-44 .
Опубліковано
2017-04-03
Цитовано
Як цитувати
Gryniuk, D. (2017). Суспільно-географічна сутність та зміст конкурентоспроможності регіону. Часопис соціально-економічної географії, 22(1), 141-147. https://doi.org/10.26565/2076-1333-2017-22-21
Розділ
Дослідження молодих науковців