Demographic processes in the context of regional development concepts

Keywords: development, region, demographic situation, factors, development theories

Abstract

The study is dedicated to analyzing the role of demographic processes in the evolution of regional development concepts. The article focuses on the most influential elements of regional development, one of which is the demographic process. The aim of the research is to identify modern theoretical approaches to economic-regional development involving demographic indicators to optimize regional policy in Ukraine. It is established that regional policy is developed under the influence of various theories that seek to legitimize the role of state intervention in national economic processes, the relationship between regions (communities) and the state, and the efficient use of productive forces. It is found that modern geographical science contains many alternative models of regional development (dynamic and spatial). The most common concepts of regional development include neoclassical, cumulative growth, regional growth, and the modern concept of regional clusters. It has been observed that concepts and approaches to regional development over time have evolved towards emphasizing the importance and utilization of human potential, experience, and knowledge as crucial elements of regional development, and research in this direction still requires further improvement and development.

The conclusions highlight the importance of regional development in the context of demographic processes amid economic crisis. The practical significance of the obtained results lies in their potential utilization for the formulation and implementation of state economic policy. The use of a comprehensive approach in the development of regional development concepts, taking into account all factors and regularities, which potentially contributes to strengthening the development potential of the territory, can have a positive impact on population development and addressing demographic and economic crisis issues. Further research is aimed at conceptualizing the target model of modern regional development.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Pavlo Ventsiv, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, 2 Kotsiubynsky St., Chernivtsi, 58000, Ukraine

Postgraduate Student at the Department of Geography of Ukraine and Regional Studies

References

Bilenko, O.V., & Horban, S.F. (2022). Demohrafichna sytuatsiya v Ukrayini: suchasnyy stan ta osnovni problemy [Demographic situation in Ukraine: current state and main problems]. Efektyvna ekonomika, 1, 1-7. Retrieved from http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/1_2022/80.pdf [in Ukrainian].

Bryzhan, I.A., Chevganova, V.Ya., Grigoryeva, O.V., & Svistun, L.A. (2020). Pidkhody do prohnozuvannya demohrafichnykh protsesiv v upravlinni intehrovanym rozvytkom terytoriy [Approaches to forecasting demographic processes in the management of integrated development of territories]. Economics and forecasting, 2, 21-42. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/econprog_2020_2_4 [in Ukrainian].

Buyanovs'ka, L.Yu., Yavors'ka, V.V., & Bezuhlyy, V.V. (2023). Demohrafichnyy potentsial Odeshchyny: rehional'ni osoblyvosti [Demographic potential of Odesa: regional features]. Visnyk Odes'koho natsional'noho universytetu – Bulletin of Odessa National University. Geographical and geological sciences, 28(2(43), 25-36. https://doi.org/10.18524/2303-9914.2023.2(43).292731 [in Ukrainian].

Hukalova, I.V. (2023). Demohrafichni ta sotsialʹni chynnyky rozvytku silʹsʹkoyi mistsevosti v Ukrayini: tendentsiyi zmin [Demographic and social factors of rural development in Ukraine: trends of change]. Ukrayinsʹkyy heohrafichnyy zhurnal, 2(122), 35-47. Retrieved from https://ukrgeojournal.org.ua/sites/default/files/UGZ_2023_02_3_3.pdf [in Ukrainian].

Didenko, O.G., & Myroshnychenko, A.I. (2023). Formuvannya efektyvnoyi rehionalʹnoyi polityky v Ukrayini [Formation of effective regional policy in Ukraine]. Economy and the region, 3 (90), 21-25. Retrieved from https://reposit.nupp.edu.ua/bitstream/PoltNTU/13684/1/%D0%95%D1%96%D0%A0_3_90_2023_21-25.pdf [in Ukrainian].

Dnistryanska, I. (2019). Naukovi doslidzhennia heohrafii silskykh poselen Ukrainy: evoliutsiia metodolohichnykh pidkhodiv u konteksti aktualnykh vyklykiv [Scientific studies of the geography of rural settlements of Ukraine: the evolution of methodological approaches in the context of current challenges]. Bulletin of Lviv University, 53, 113-124. http://dx.doi.org/10.30970/vgg.2019.53.10662 [in Ukrainian].

Yemets, V.V. (2022). Ekonomichnyy rozvytok u povoyennyy period v Ukrayini: rehionalʹnyy ta mistsevyy aspekty [Economic development in the post-war period in Ukraine: regional and local aspects]. Economy and the state, 5, 68-72. Retrieved from http://www.economy.in.ua/?op=1&z=5180&i=9 [in Ukrainian].

Kish, G.V. (2022). Chynnyky rehionalʹnoho rozvytku ta yikh stratehichne upravlinnya [Factors of regional development and their strategic management]. State and regions, Series: Economics and entrepreneurship, 1(124), 112-115. https://doi.org/10.32840/1814-1161/2022-1-19 [in Ukrainian].

Korinaevskyi, S.V. (2020). Istorychna retrospektyva formuvannya yevropeysʹkoyi polityky rehionalʹnoho rozvytku [Historical retrospective of the formation of the European policy of regional development]. State administration and local self-government, 4 (47), 23-32. Retrieved from https://journals.politehnica.dp.ua/index.php/public/article/view/133/115 [in Ukrainian].

Kravets, I.M. (2019). Suchasni demohrafichni problemy rozvytku Ukrayiny [Modern demographic problems of the development of Ukraine]. Infrastructure of the market, 31, 515-521. Retrieved from http://www.market-infr.od.ua/journals/2019/31_2019_ukr/78.pdf [in Ukrainian].

Lelechenko, A.P. (2020). Kompeksnyy mekhanizm formuvannya y realizatsiyi rehionalʹnoyi polityky staloho rozvytku v Ukrayini [Complex mechanism of formation and implementation of regional policy of sustainable development in Ukraine]. Academic notes of TNU named after V.I. Vernadskyi, Series: Public administration, 2(31 (70)), 121-126. https://doi.org/10.32838/2663-6468/2020.2/20 [in Ukrainian].

Makhnachova, N.M., & Semenyuk, I.Yu. (2019). Stratehichne planuvannya rozvytku terytoriy z urakhuvannyam tsiley staloho rozvytku [Strategic planning of territorial development taking into account the goals of sustainable development]. Efficient economy, 10. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2019_10_26 [in Ukrainian].

Medvid, G.S. (2022). Formuvannya stratehichno-oriyentovanoyi modeli staloho rozvytku rehioniv [Formation of a strategically oriented model of sustainable development of regions]. Journal of Strategic Economic Research, 6(11), 55-66. Retrieved from https://econ-vistnyk.knutd.edu.ua/wp-content/uploads/sites/17/2023/07/6-2022-5.pdf [in Ukrainian].

Melnyshyn, L.V. (2020). Rehionalshʹna polityka stosovno staloho rozvytk Ukrayiny v konteksti yevropeysʹkoyi intehratsi [Regional policy regarding the sustainable development of Ukraine in the context of European integration]. State administration and local self-government, 2 (45), 118-126. Retrieved from https://grani-print.dp.ua/index.php/dridu/article/view/369/294 [in Ukrainian].

Ovdin, O.V. (2021). Ponyattya y katehoriyi derzhavnoho upravlinnya demohrafichnymy protsesamy [Concepts and categories of state management of demographic processes]. Academic notes of TNU named after V.I. Vernadskyi, Series: Public administration, 3(32(71)), 8-12. https://doi.org/10.32838/TNU-2663-6468/2021.3/02 [in Ukrainian].

Pashkevych, M., & Shahoyan, S. (2022). Rozvytok rehioniv ta formuvannya rehionalʹnoyi polityky na osnovi mizhnarodnykh klasternykh utvorenʹ v umovakh hlobalizatsiyi [Regional development and shaping regional policy based on international cluster formations in the conditions of globalization]. Efficient economy, 2. Retrieved from http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=10045 [in Ukrainian].

Prykhodchenko, T.A. (2018). Analiz suchasnoho rehionalʹnoho rozvytku v Ukrayini [Analysis of modern regional development in Ukraine]. Economy and the state, 5, 43-47. Retrieved from http://www.economy.in.ua/?op=1&z=4056&i=9 [in Ukrainian].

Pugachevska, K. (2023). Rehionalʹnyy rozvytok yak chynnyk formuvannya konkurentospromozhnosti ekonomiky rehionu [Regional development as a factor in shaping the competitiveness of the regional economy]. Innovation and Sustainability, 3, 63-68. https://doi.org/10.31649/ins.2023.3.63.68 [in Ukrainian].

Todorova, O.L., & Lesyk, O.V. (2021). Ahentsiyi rehionalʹnoho rozvytku yak skladova instytutsiynoho zabezpechennya realizatsiyi derzhavnoyi rehionalʹnoyi polityky [Regional development agencies as a component of institutional support for the implementation of state regional policy]. Investments: practice and experience, 13-14, 72-78. https://doi.org/10.32702/2306-6814.2021.13-14.72 [in Ukrainian].

Kharchenko, Yu. (2023). Vyklyky rosiysʹko-ukrayinsʹkoyi viyny dlya stratehiyi rehionalʹnoho rozvytku [Challenges of the Russian-Ukrainian war for the strategy of regional development]. Problems of modern transformations, Series: Economics and Management, 7. https://doi.org/10.54929/2786-5738-2023-7-05-02 [in English].

Schults, S.V., Lutskiv, O.M., & Simkiv, L.E. (2017). Ekonomichne zrostannya rehioniv: kilʹkisni ta yakisni skladovi [Economic growth of regions: quantitative and qualitative components]. Socio-economic problems of the modern period of Ukraine, 4, 27-32. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/sepspu_2017_4_7 [in Ukrainian].

Published
2023-06-01
Cited
How to Cite
Ventsiv, P. (2023). Demographic processes in the context of regional development concepts. Human Geography Journal, 34, 42-48. https://doi.org/10.26565/2076-1333-2023-34-04
Section
Наукові повідомлення