Організація території ландшафтного заказника місцевого значення «Тарутинський степ»

  • Валентина Олійник Одеська державна академія будівництва та архітектури, вул. Дідріхсона, 4, м. Одеса, 65029, Україна, v.oleynik7777@gmail.com http://orcid.org/0000-0002-6451-556X
Ключові слова: організація території, навколишнє природне середовище, природно-заповідний фонд, ландшафтний заказник, «Тарутинський степ»

Анотація

Охорона навколишнього природного середовища, раціональне використання природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності людини – невід'ємна умова сталого економічного та соціального розвитку України. Зростання впливу людини на навколишнє природне середовище включає масштабні та багатопланові процеси, що в цілому сприяють розвитку господарства країни, але в той же час і негативно впливають на навколишнє середовище. Зокрема, це відображається в його забрудненні, зниженні родючості ґрунтів, трансформації ландшафтних комплексів. В сучасних умовах землекористування актуальним є створення моніторингових систем, які дадуть змогу констатувати, аналізувати та прогнозувати явища в природних системах. Сучасний екологічний стан навколишнього середовища Одеської області має бути стабілізований, а природоохоронні заходи повинні спрямовуватись на підвищення рівня соціально-економічного розвитку регіону. Важливим питанням є встановлення меж об’єктів природно-заповідного фонду. Представлена робота містить практичну направленість, виконувалась на основі законодавчих актів країни.

Наведене дослідження містить аналіз нормативно-правових актів, на основі яких розроблявся проект землеустрою щодо організації і встановлення меж територій, проведена експлікація земельних угідь в межах ландшафтного заказника «Тарутинський степ», що дало змогу визначити положення про оптимізацію структури угідь та формування високопродуктивних, екологічно стійких агроландшафтів. Це стало основою для Положення про ландшафтний заказник місцевого значення «Тарутинський степ», дозволило дати основні рекомендації для ефективного та збалансованого розвитку об’єкту. Режим охорони території Заказника повинен враховуватися при розробці регіональних та інших планів, в усіх видах проектно-планувальної документації, а також у проектах будівництва будь-яких об'єктів, що можуть вплинути на стан Заказника.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографія автора

Валентина Олійник, Одеська державна академія будівництва та архітектури, вул. Дідріхсона, 4, м. Одеса, 65029, Україна, v.oleynik7777@gmail.com

кандидат географічних наук, доцент кафедри геодезії та землеустрою

Посилання

Water Code of Ukraine 213/95-VR, dated 06.06.1995 [in Ukrainian].

Law of Ukraine 3613-VI, dated 07.07.2011, “On the state land cadaster” [in Ukrainian].

Law of Ukraine 1808-IV, dated 17.06.2004, “On state expertise of land management documentation” [in Ukrainian].

Law of Ukraine 858-IV, dated 22.05.2003, “On land management” [in Ukrainian].

Law of Ukraine 2456-XII, dated 16.06.1992, “On the nature reserve fund of Ukraine” [in Ukrainian].

Land Code of Ukraine 2768-III, dated 25.10.2001 [in Ukrainian].

Іnstruktsіya pro vstanovlennya (vіdnovlennya) mezh zemelnyhk dіlyanok v naturі (na mіstsevostі) ta skh zakrіplennya mezhovymy znakamy, zatverdzhena nakazom Derzhavnoho komіtetu Ukraini іz zemelnykh resursіv vіd 18.05.2010, No. 376 [Instructions on establishing (restoring) the boundaries of land plots in kind (on the ground) and fixing them with boundary signs, approved by the order of the state committee of Ukraine on land resources, dated 18.05.2010, No. 376] [in Ukrainian].

Andreytsev, V.І. (2011). Іntegratsіya ta dyferentsіatsіya haluzei ekologіchnoho prava: problemy strukturyzatsіi systemy [Integration and differentiation of branches of Environmental Law: problems of structuring the system], Yaroslav Mudryi National Law University, pp. 3-9 [in Ukrainian].

Andreytsev, V.І. (2011). Fenomenologіchnі aspekty formuvannya landshaftnoho prava і zakonodavstva. Ekologіchne pravo і zakonodavstvo suverennoi Ukrainy: problemy realіzatsіi derzhavnoi ekologіchnoi polіtyky [Phenomenological aspects of the formation of landscape law and legislation. Ecological law and legislation of sovereign Ukraine: problems of implementation of state environmental policy], Dnipropetrovsk, National Mining University, pp. 119-204 [in Ukrainian].

Vakarenko, L.P., & Dubina, D.V. (2013). Roslynnіst Tarutynskoho stepu (Odeska obl.) ta problemy ii okhorony. [Vegetation of the Tarutinsky steppe (Odessa region) and problems of its protection], Chornomorskyi botanіchnyi zhurnal, 9, No. 2, pp. 283-291 [in Ukrainian].

Vasilyuk, O., Drapalyuk, A., Parchuk, G., & Shiryeva, D. (2015). Vyyavlennya terytorіy, prydatnyhk dlya oholoshennya obyktamy pyrodno-zapovіdnoho fondu [Identification of territories suitable for declaring objects of the nature reserve fund], Lviv, 80 p. [in Ukrainian].

Tretyak, A.M., Budzyak O.S., Tretyak, V.M. and others (2017). Ekologіya zemlekorystuvannya [Land Use Ecology]. Institute of Environmental Management and balanced nature Management, 178 p. [in Ukrainian].

Ekologіchnyi pasport regіonu za 2019 rіk [Environmental passport of the region for 2019]. Department of Ecology and natural resources of the Odessa regional state administration. Retrieved from http://ecology.odessa.gov.ua/zvti/ [in Ukrainian].

Kanash, O.P. (2014). Vazhlyvyi aspekt ekologіi zemlekoristuvannya (pro ekologo-tekhnologіchne grupuvannya zemel') [An important aspect of land use ecology (on ecological and technological grouping of land)]. Land Man-agement and cadastre, 1, 7-10. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/Zik_2014_1_4 [in Ukrainian].

Kulinich, P.F. (2009). Problemy vdoskonalennya pravovoho rehulyuvannya sіlskohospodarskoho zemlekorys-tuvannya v Ukrainі: metodologіchnі aspekty [Problems of improving the legal regulation of agricultural land use in Ukraine: methodological aspects]. Chasopys Kiivskoho unіversytetu prava, 1, 219-224 [in Ukrainian].

Novakovskyi, L.Ya. (2007). Sotsіalno-ekonomіchnі problemy suchasnoho zemlekorystuvannya [Socio-economic problems of modern land use]. Kyiv, 276 p. [in Ukrainian].

Petrov, V.V. (1995). Ekologicheskoe pravo Rossii: ucheb.dlya vuzov [Environmental law of Russia: textbook for uni-versities]. Moscow, BEK, 557 p. [in Ukrainian].

Proekt rіshennya “Pro zatverdzhennya Odeskoi regіonalnoi kompleksnoi programy z okhorony dovkіllya na 2020-2021 roky” [Draft decision “On approval of the Odessa regional integrated environmental protection program for 2020-2021”]. Retrieved from http://oblrada.odessa.gov.ua/wp-content/uploads/07-30-VII.pdf [in Ukrainian].

Perelіk teritorіy ta obyektіv pryrodno-zapovіdnoho fondu zahalnoderzhavnoho ta mіstsevoho znachennya, roztasho-vanykh u Odeskіy oblastі stanom na 01.01.2018 roku [List of territories and objects of the nature reserve fund of na-tional and local significance located in the Odessa region as of 01.01.2018]. Department of Ecology and Natural Re-sources of the Odessa regional state administration. Retrieved from http://ecology.odessa.gov.ua/perelk-teritorj-ta-obktv-prirodno-zapovdnogofondu-zagalnoderzhavnogo-ta-mscevogo-znachennya-roztashovanih-uodeskj-oblast-stano/ [in Ukrainian].

Regіonalna dopovіd pro stan navkolyshnioho pryrodnoho seredovyshcha v Odeskіy oblastі u 2012 rotsi [Regional report on the state of the natural environment in the Odessa region in 2012]. Odesa regional state administration. De-partment of Ecology and Natural Resources. Retrieved from http://ecology.odessa.gov.ua/zvti/ [in Ukrainian].

Regіonalna dopovіd pro stan navkolyshnioho pryrodnoho seredovyshcha v Odeskіy oblastі u 2019 rotsі [Regional report on the state of the natural environment in the Odesa region in 2019]. Department of Ecology and natural re-sources of the Odesa regional state administration. Retrieved from http://ecology.odessa.gov.ua/zvti/ [in Ukrainian].

Rishkova, L.V. (2007). Klayifіkatsіya osoblyvo tsіnnykh zemel yak peredumova ikh vynyknennya ta formuvannya pravovoho rezhymu [Classification of particularly valuable lands as a prerequisite for their emergence and formation of the legal regime]. Pravova derzhava: napryami ta tendentsіi ii rozbudovy v Ukrainі, Ternopil, 38-39.

Trehobchuk, V. (2002). Kontseptsiya staloho rozvytku dlya Ukrainy [The concept of sustainable development for Ukraine]. Vіsnyk Natsіonalnoi akademіi nauk Ukrainy – Bulletin of the National Academy of Sciences of Ukraine, 2, 31-40. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnanu_2002_2_7 [in Ukrainian].

Tretyak, A.M., Tretyak, R.A., & Shkvar, M.І. (2011). Metodychnі rekomendatsіi z otsіnky ekologіchnoi stabіlnostі agrolandshaftіv ta sіlskohospodarskoho zemlekorystuvannya [Methodological recommendations for assessing the ecological stability of agricultural landscapes and agricultural land use]. Kyiv, Institute of land management of the UAAS, 15 p. [in Ukrainian].

Опубліковано
2020-12-07
Цитовано
Як цитувати
Олійник, В. (2020). Організація території ландшафтного заказника місцевого значення «Тарутинський степ». Часопис соціально-економічної географії, 29, 72-79. https://doi.org/10.26565/2076-1333-2020-29-07
Розділ
Наукові повідомлення