Виявлення просторових особливостей розвитку торговельного обслуговування населення у Харківській області за допомогою одновимірного статистичного аналізу

  • Павло Кобилін Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, майдан Свободи, 4, м. Харків, 61022, Україна, kobilin333@gmail.com https://orcid.org/0000-0001-9718-5838
  • Наталія Добровольська Харківський торговельно-економічний інститут КНТЕУ, пров. Отакара Яроша, 8, м. Харків, 61045, Україна; Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, майдан Свободи, 4, м. Харків, 61022, Україна, natalie.dobrovolskaya@gmail.com http://orcid.org/0000-0001-5583-2179
  • Ірина Скриль Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, майдан Свободи, 4, м. Харків, 61022, Україна, skril403@gmail.com https://orcid.org/0000-0002-2010-0872
  • Володимир Редін Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, майдан Свободи, 4, м. Харків, 61022, Україна, vadim.redin@karazin.ua https://orcid.org/0000-0002-1580-7662
Ключові слова: одновимірний статистичний аналіз, роздрібна торгівля, ресторанне господарство, поліцентричний розвиток, моноцентричний розвиток, нормальний розподіл, параметри описової статистики

Анотація

У статті характеризуються просторові особливості розвитку торговельного обслуговування населення у Харківській області за допомогою одновимірного статистичного аналізу. Харківська область як один з найбільш розвинутих регіонів України характеризується високим ступенем моноцентричності регіонального розвитку. Для оцінки цього ступеню обрано одновимірний статистичний аналіз. Одновимірний статистичний аналіз – вид статистичного аналізу, що використовується для характеристики розподілу однієї змінної. Характеристиками розподілу значень обрано такі параметри описової статистики: медіана, мода, середнє арифметичне значення, дисперсія, середньоквадратичне відхилення, коефіцієнт варіації, коефіцієнт асиметрії, коефіцієнт ексцесу. У статті характеризувалися такі показники як чисельність населення, кількість закладів торгівлі, кількість закладів ресторанного господарства у населених пунктах регіону. За ідеальний розподіл значень показників взято нормальний розподіл випадкової величини, за яким мають дорівнювати між собою медіана, мода та середнє арифметичне значення, а коефіцієнти асиметрії та ексцесу мають дорівнювати 0.

За результатами одновимірного статистичного аналізу встановлено, що у Харківській області розподіл вищезгаданих показників не відповідає нормальному розподілу, він є вкрай нерівномірний, що підтверджує моноцентринчність регіонального розвитку. Розподіл показників чисельності населення, кількості об’єктів торгівлі, об’єктів ресторанного господарства подібний між собою, що свідчить про обумовленість наявної мережі закладів торгівлі, ресторанного господарства чисельністю населення у населених пунктах. Проведено аналіз параметрів описової статистики у розрізі новосформованих адміністративних районів Харківської області та встановлено, що для жодного району не характерний нормальний розподіл вищезгаданих показників, проте найбільш віддаленим від нормального розподілу є Харківський район, а наближеними є Богодухівський, Чугуївський, Красноградський райони.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографії авторів

Павло Кобилін, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, майдан Свободи, 4, м. Харків, 61022, Україна, kobilin333@gmail.com

кандидат географічних наук, доцент кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства

Наталія Добровольська, Харківський торговельно-економічний інститут КНТЕУ, пров. Отакара Яроша, 8, м. Харків, 61045, Україна; Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, майдан Свободи, 4, м. Харків, 61022, Україна, natalie.dobrovolskaya@gmail.com

кандидат географічних наук, доцент кафедри туристичного та готельного бізнесу; доцент кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства

Ірина Скриль, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, майдан Свободи, 4, м. Харків, 61022, Україна, skril403@gmail.com

кандидат географічних наук, доцент кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства

Володимир Редін, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, майдан Свободи, 4, м. Харків, 61022, Україна, vadim.redin@karazin.ua

кандидат географічних наук, доцент кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства

Посилання

Baranovskiy, N.A. (1992). Territorialnaya organizatsiya peredvizhnykh form obsluzhivaniya selskogo naseleniya Chernigovskoy oblasti [Territorial organization of mobile forms of service for the rural population of the Chernigov region]. Extended abstract of candidate’s thesis. Kyiv, 22 p. [in Russian].

Bilokin, T.H. (2012). Rehulyuvannya rozvytku regionalnoho spozhyvchoho rynku [Regulation of the regional con-sumer market development]. Extended abstract of candidate’s thesis. Cherkasy, 20 p. [in Ukrainian].

Holvazin, O.M. (2018). Formuvannya politsentrychnoho rozvytku Ukrainy v umovakh terytorialnoi kontsentratsii ekonomiky [Formation of polycentric development of Ukraine in the conditions of territorial concentration of econo-my]. Candidate’s thesis. Kyiv, 244 p. [in Ukrainian].

Holikov, A.P., Chervaniov, I.H., & Trofimov, A.M. (1986). Matematychni metody v geografii [Mathematical methods in geography]. Kharkiv, Vydavnytstvo pry Kharkivskomu universyteti, 143 p. [in Ukrainian].

Hrytsevych, V.S., & Kotyk, L.I. (2016). Statystychni metody v suspilniy geografii: navch. posibnyk [Statistical methods in human geography: textbook]. Lviv: LNU im. I. Franka, 92 p. [in Ukrainian].

Zapototska, I.V. Terytorialna organizatsiya sotsialnoi sfery Cherkaskoi oblasti ta osnovni napryamky yiyi vdos-konalennya [Territorial organization of the social sphere of Cherkasy region and the main directions of its improve-ment]. Extended abstract of candidate’s thesis. Kyiv, 21 p. [in Ukrainian].

Ivanchenko, V.P. (1974). Sostoyanie i puti sovershenstvovaniya torgovli v srednikh gorodakh (na primere monoot-raslevykh gorodov Donetskoy oblasti) [State and ways of improving trade in medium-sized cities (on the example of single-industry cities of Donetsk region)] Extended abstract of candidate’s thesis. Kyiv, 21 p. [in Russian].

Kobylin, P.O. (2017). Terytorialni osoblyvosti systemy torhovelnoho obsluhovuvannya naselennya Kharkivskoi oblasti [Territorial features of the system of population trade services of Kharkiv region]. Candidate’s thesis. Kharkiv, 386 p. [in Ukrainian].

Kolosinskyi, Ye.Yu. (2012). Transformatsiya terytorialnoi organizatsii torhovelnoi sfery regionu v umovakh rozvytku postindustrialnoi ekonomiky [Transformation of the territorial organization of the trade sphere of the region in the de-velopment of post-industrial economy]. Extended abstract of candidate’s thesis. Uzhhorod, 20 p. [in Ukrainian].

Kornus, O.H., Niemets, K.A., Niemets, L.M., & Kornus A.O. (2009). Sfera obsluhovuvannya naselennya Sumskoi ob-lasti: suspilno-geografichni aspekty: Monografiya [Population Service Sphere of the Sumy region: Human-Geographical aspects: Monograph]. Kharkiv – Sumy, Vydavnytstvo KHNU im. V.N. Karazina, 228 p. [in Ukrainian].

Oprya, A.T. (2012). Statystyka: Navchalnyi posibnyk [Statistics: Textbook]. Kyiv, TSNL, 448 p. [in Ukrainian].

Polynska, H.A. (2016). Informatsiyni systemy marketynhu [Marketing information systems]. Kyiv: YURAYT, 324 p. [in Ukrainian].

Monitorynh sotsialno-ekonomichnoho rozvytku regioniv za 2019 rik [Monitoring of socio-economic development of regions in 2019]. Retrieved from: https://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/derzhavna-rehional-na-polityka/monitorynh/monitorynh-monitorynh/reytingova-otsinka-regioniv/rejtyngova-oczinka-za-2019-rik-prezentaczijni-materialy/ [in Ukrainian].

Niemets, K., Sehida, K., & Husieva, N. (2017). Mista Kharkivshchyny: monotsentrychna chy politsentrychna model prostorovoho rozvytku regionu (perspektyvy ta zahrozy) [Cities of Kharkiv region: monocentric or polycentric model of spatial development of the region (perspectives and threats)]. Urbanistychna Ukrayina: v epitsentri prostorovykh zmin – Urban Ukraine: at the epicenter of spatial change. K. Mezentsev, Ya. Oliynyk, N. Mezentseva (Eds). Kyiv: Vydavnytstvo «Feniks», p. 65-97 [in Ukrainian].

Niemets, K.A., & Niemets, L.M. (2013). Prostorovyi analiz u suspilniy geografii : novi pidkhody, metody, modeli: monografiya [Spatial analysis in social geography: new approaches, methods, models: monograph]. Kharkiv, KhNU imeni V.N. Karazina, 228 p. [in Ukrainian].

Osipchuk, I.O. (2013). Terytorialna organizatsiya torhovelnoho obsluhovuvannya naselennya Rivnenskoi oblasti [Territorial organization of population trade services of Rivne region]. Extended abstract of candidate’s thesis. Kyiv, 20 p. [in Ukrainian].

Ofitsiynyi sayt Holovnoho upravlinnya statystyky u Kharkivskiy oblasti [Official site of the Main Department of Statistics in Kharkiv region]. Retrieved from http://kh.ukrstat.gov.ua/ [in Ukrainian].

Ofitsiynyy sayt Kharkivskoi oblasnoi derzhavnoi administratsii [Official site of the Kharkiv Regional State Administration]. Retrieved from http://www.kharkivoda.gov.ua [in Ukrainian].

Pylypenko, I.O. (2015). Tsentro-peryferiyni protsesy i struktury v terytorialniy organizatsii suspilstva [Center-peripheral processes and structures in the territorial organization of the society]. Extended abstract of candidate’s thesis. Odessa, 304 p. [in Ukrainian].

Pro vyznachennya administratyvnykh tsentriv ta zatverdzhennya terytoriy terytorialnykh hromad Kharkivskoi oblasti : Rozporyadzhennya Kabinetu Ministriv Ukrayiny № 725-r vid 12 chervnya 2020 r. [On the definition of administrative centers and approval of the territories of territorial communities of Kharkiv region: Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine № 725-r from June 12, 2020]. Retrieved from https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-viznachennya-administrativnih-centriv-ta-zatverdzhennya-teritorij-teritorialnih-gromad-harkivskoyi-oblasti-i120620-725 [in Ukrainian].

Pro utvorennya ta likvidatsiyu rayoniv: Postanova Verkhovnoi Rady Ukrainy № 807-IX vid 17.07.2020 [On the formation and liquidation of districts: Resolution of the Verkhovna Rada of Ukraine № 807-IX from 17.07.2020]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/807-20#Text [in Ukrainian].

Stratehiya rozvytku Kharkivskoi oblasti na period do 2020 roku: Rishennya Kharkivskoi oblasnoyi rady №1151-VI vid 05 bereznya 2015 roku [Kharkiv Region Development Strategy for the Period till to 2020: Decision of the Kharkiv Regional Council №1151-VI from March 5, 2015]. Retrieved from http://old.kharkivoda.gov.ua/documents/16203/1088.pdf [in Ukrainian].

Kocherga, I. (Eds.) (1987). Territorialnaya organizatsiya proizvodstva tovarov i uslug [Territorial organization of pro-duction of goods and services] (Vols. 1-2). Vols. 1: Proizvodstvo i obrashchenie tovarov narodnogo potrebleni-ya[Production and circulation of consumer goods]. Kyiv: Naukova dumka, 262 p. [in Russian].

Tychynska, L.M., & Cherepashchuk, A.A. (2010). Teoriya ymovirnostey. Chastyna 1. Istorychni ekskursy ta osnovni teoretychni vidomosti [Probability theory. Part 1. Historical excursions and basic theoretical information]. Vinnytsia, VNTU, 112 p. [in Ukrainian].

Shabliy, O.I. (1994). Matematychni metody v sotsialno-ekonomichniy geografii: Posibnyk dlya studentiv geogr.i ekon. fak. [Mathematical methods in human geography: A guide for geography and economics students]. Lviv, Svit, 303 p. [in Ukrainian].

Friedmann, J. (1979). Territory and Function: The evolution of regional planning, London, Edward Arnold, Ltd, 355.

Niemets, L., Niemets, K., Kravchenko, K., Kliuchko, L., & Kobylin, P. (2019). Transition Features to the Polycentric Development of the Region: Technique and Practice of the Research. Proceedings of the 33nd International Business Information Management Association Conference (IBIMA) (Granada, Spain, 10-11 April 2019). Editor Khalid S. Soli-man. Granada, International Business Information Management Association (IBIMA), p. 3093-3101.

Perroux, F. (1950). Economic space: theory and applications. Quarterly Journal of Economics, 64, 20-32.

Peptenatu, D., & Draghici, C. (2012). Characteristics of entrepreneurial profile in some emergent territorial structures in Romania. Actual Problems of Economics, 12(138), 448-458.

Szymańska, D., & Środa-Murawska, S. (2013). Сentral and Eastern Europe in the light of the spatial distribution of luxury stores – some problems. Chasopys sotsialno-ekonomichnoi geografii – Human Geography Journal, 15(2), 48-56.

Veneri, P., & Burgalassi, D. (2012). Questioning polycentric development and its effects. Issues of definition and meas-urement for the Italian NUTS 2 Regions. European Planning Studies, 20, № 6, 1017-1037.

Опубліковано
2020-12-07
Цитовано
Як цитувати
Кобилін, П., Добровольська, Н., Скриль, І., & Редін, В. (2020). Виявлення просторових особливостей розвитку торговельного обслуговування населення у Харківській області за допомогою одновимірного статистичного аналізу. Часопис соціально-економічної географії, 29, 50-62. https://doi.org/10.26565/2076-1333-2020-29-05
Розділ
Наукові повідомлення