Туристично-рекреаційні можливості Рокитнівського району Рівненської області

  • Zoya Karpiuk Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, вул. Потапова, 9, м. Луцьк, 43025, Україна, karpyuk.zk@ukr.net https://orcid.org/0000-0002-8073-3129
  • Yurii Khmeliovskyi Рокитнівський НВК «Школа I–III ступенів – ліцей», вул. Жовтнева, 8, смт. Рокитне, Рокитнівський район, Рівненська область, 34208, Україна, uzefin@gmail.com https://orcid.org/0000-0002-2908-7248
  • Mykola Pavlushenko Купельська ЗОШ І–ІІ ст., вул. Тарасенка, 1, с. Купель, Рокитнівський район, Рівненська область, 34223, Україна, mikola.pavlushenko@gmail.com https://orcid.org/0000-0002-3969-7517
  • Roman Kacharovskyi Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, вул. Потапова, 9, м. Луцьк, 43025, Україна, romankacharovsky@ukr.net https://orcid.org/0000-0002-6096-4800
Ключові слова: туристично-рекреаційні ресурси; туристично-рекреаційний потенціал; інформаційна модель; вид туризму; Рокитнівський район; Рівненська область

Анотація

У роботі проаналізовано просторову диференціацію туристично-рекреаційних ресурсів Рокитнівського району Рівненської області, розглянуто інформаційні можливості пропонованої авторами моделі туристичної карти Рокитнівщини для формування туристично-рекреаційної привабливості району. Визначено найдоцільніші види туристично-рекреаційної діяльності. Перелічені можливості відповідають критеріям мотивації для розвитку зеленого, аматорського, культурно-пізнавального, паломницького, релігійного, сентиментального видів туризму, відновлення життєвих сил, загального оздоровлення туристів і рекреантів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Zoya Karpiuk, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, вул. Потапова, 9, м. Луцьк, 43025, Україна, karpyuk.zk@ukr.net

кандидат географічних наук, старший викладач кафедри фізичної географії

Yurii Khmeliovskyi, Рокитнівський НВК «Школа I–III ступенів – ліцей», вул. Жовтнева, 8, смт. Рокитне, Рокитнівський район, Рівненська область, 34208, Україна, uzefin@gmail.com

вчитель географії, керівник туристсько-краєзнавчого гуртка «Беркут»

Mykola Pavlushenko, Купельська ЗОШ І–ІІ ст., вул. Тарасенка, 1, с. Купель, Рокитнівський район, Рівненська область, 34223, Україна, mikola.pavlushenko@gmail.com

вчитель географії

Roman Kacharovskyi, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, вул. Потапова, 9, м. Луцьк, 43025, Україна, romankacharovsky@ukr.net

магістр географії, інженер  навчальної лабораторії краєзнавчих атласів

Посилання

Kryzhova, N.O., Veklych, L.M. (2009). Atlas «Znayomtes, Ukraina» [Atlas «Meet Ukraine»]. K.: DNVP «Kartografiya», 90-91 [in Ukrainian].

Zuzuk, F.V. (2008). Atlas istorii kultury Volynskoi oblasti [Atlas of the history of culture of Volyn region]. Lutsk: Lesia Ukrainka Volyn. nats un-t, 112 [in Ukrainian].

Atlas Rovenskoi oblasti [Atlas of the Rivne region] (1985). Moskva: GUGK, 34.

Zuzuk, F.V., Karpiuk, Z.K., Antypiuk, O.V., Dymshitz, A.L., Koloshko, L.K., Kacharovskyi, R.E. (2012). Volyn – turystam: [karta do Evro-2012] [Volyn tourists: [map for Euro 2012]]. Laboratoriya krayeznavchykh atlasiv Volyn. nats. un-tu im. Lesi Ukrainky – Laboratory of Local Linguistic Atlases of Lesia Ukrainka Volyn. nats un-t. Lutsk: Red.-vyd. vid. Volyn. nats. un-tu im. Lesi Ukrainky, 1 pc. (2 pp.) [in Ukrainian].

Departament ekologii ta pryrodnykh resursiv Rivnenskoi oblasnoi derzhavnoi administratsii. Rivnenska oblasna derzhavna administratsiya [Department of Ecology and Natural Resources of Rivne Region State Administration Re-trieved from http: // www. roda@rv.gov.ua [in Ukrainian].

Kovalchuk, V.P. (2005). Etnokulturna spadshchyna Rivnenskoho Polissya [Ethnocultural heritage of Rivne Polissya]. Rivne: «Perspektyva», VI, 199 [in Ukrainian].

Zuzuk, F.V., Karpiuk, Z.K., Antypiuk, A.V. (2011). Osoblyvosti «Turystskoho atlasu Volynskoi oblasti» [Features of «Tourist Atlas of Volyn Region»]. Pryroda Zakhidnoho Polissya ta prylehlykh terytoriy – Nature of Western Polissya and adjoining territories. Lutsk: «Vezha», Volyn. nats. un-tu im. Lesi Ukrainky, 8, 68-73 [in Ukrainian].

Ivchenko, A.S. (2009). Ukraina. Zakhid: putivnyk [Ukraine. West: a guidebook]. K.: DNVP «Kartografiya», 26-45, 211-212, 218 [in Ukrainian].

Ivchenko, A.S., Parkhomenko, O.A. (2010). Ukraina. Fortetsi, zamky, palatsy…: putivnyk [Ukraine. Castles, castles, palaces ...: a guidebook]. K.: DNVP «Kartografiya», 197-210, 464-468 [in Ukrainian].

Karpiuk, Z., Kacharovskyi, R., Antypiuk, O., Koloshko, L. (2015). Informatsiynyi potentsial turystskykh kart dlya populyaryzatsii rekreatsiynykh mozhlyvostei regionu (na prykladi karty «Volyn – turystam») [Information potential of tourist maps for popularization of recreational possibilities of the region (for example, a map for Volyn tourists)]. IX Mizhnar. nauk.-prakt. internet-konf. «Tendentsii ta perspektyvy rozvytku nauky i osvity v umovakh globalizatsii» - IX International. science-practice internet conf. «Trends and Prospects for the Development of Science and Education in the Conditions of Globalization». Pereyaslav-Khmelnitskyi, 9, 23-27 [in Ukrainian].

Karpiuk, Z., Kacharovskyi, R., Antypiuk, O. (2017). Tourist attractiveness of Lokachinsky district of the Volyn region // Tendentsii rozvytku turystychnoi industrii v umovakh globalizatsii [Trends in the development of the tourism industry in the conditions of globalization]. I Mizhnarodna naukovo-praktychna konferentsiya, 27–28 kvit. 2017 r. [I International scientific and practical conference, April 27-28. 2017]. Uzhhorod: PE «Invasor», 29-32 [in Ukrainian].

Korotun, I.M., Korotun, L.K. (1996). Geografiya Rivnenskoi oblasti. Pryroda, naselennya, hospodarstvo, ekologiya [Geography of the Rivne region. Nature, population, economy, ecology]. Rivne, 274 [in Ukrainian].

Kryzhova, N.O. (2010). Atlas «Turystychne namysto Ukrainy» [Atlas «Travel Necklace of Ukraine»]. K.: DNVP «Kartografiya», 102-103 [in Ukrainian].

Kuzyk, S. (2010). Teoretychni problemy turyzmu: suspilno-geografichnyi pidkhid [Theoretical problems of tourism: socio-geographical approach] Lviv: Vyd. tsentr LNU im. Ivana Franka, 254 [in Ukrainian].

Kucher, P.V., Voloshyn, I.M. (2016). Istoryko-arkhitekturni pamyatky Rivnenskoi oblasti: geoprostorove poshyrennya, turystychni marshruty ta ikh kharakterystyka [Historical and architectural monuments of Rivne region: geospatial distribution, tourist routes and their characteristics]. Pryroda Zakhidnogo Polissya ta prylehlykh terytoriy – Nature of Western Polissya and adjoining territories. Lutsk: PP Ivanyuk V.P., 13, 92-98 [in Ukrainian].

Marynych, O.M., Shyshchenko, P.H. (2005). Fizychna geografiya Ukrainy [Physical Geography of Ukraine] K.: Znannya, 511 [in Ukrainian].

Karpiuk, Z.K., Kacharovskyi, R.Ye., Antypiuk, O.V., Koloshko, L.K. (2016). Prostorovo-terytorialni osoblyvosti rozmishhennya pryrodnykh ta istoryko-kulturnykh obyektiv vzdovzh osnovnykh elementiv transportnoi infrastruktury Volyni [Spatial-territorial features of the placement of natural and historical-cultural objects along the main elements of the transport infrastructure of Volyn]. International Scientific and Practical Conference «World Science», 1(5), Vol. 5th, January 2016, 80-88. [Proceedings of the IInd International Scientific and Practical Conference «Scientific and Practical Results in 2015. Prospects for Their Development» (December 23–24, 2015, Abu Dhabi, UAE) [in Ukrainian].

Sulik, L.V., Krychevska, D.A. (2016). Ekologichni stezhky ta marshruty Volynskoho Polissya yak osnovna forma realizatsii ekoturystychnoi diyalnosti v regioni [Ecological trails and routes of Volyn Polissya as the main form of ecotourism activity in the region]. Pryroda Zakhidnoho Polissya ta prylehlykh terytoriy – Nature of Western Polissya and adjoining territories. Lutsk: PP Ivaniuk V.P., 12, 79-85 [in Ukrainian].

Khmeliovskyi, Yu.L., Pavlushenko, M.O. (2017). Turystychna kartoskhema Rokytnivskoho rayonu Rivnenskoi oblasti [Tourist map of Rokytne district of Rivne region]. Rivne: «Sprint», 1 pc. (1 pp.) [in Ukrainian].

Tutkovskyi, P.A. (1915). Poberezhe reki Lvy. Geograficheskoe i geologicheskoe opisanie [Coast of the Lions River. Geographical and geological description]. Otdelnyi ottisk iz XIII toma Trudov Obshhestva Issledovateley Volyni – A separate imprint of the XIII volume of the Work of the Society of Volyn Researchers, 65 [in Russian].

Upravlinnya kultury i turyzmu Rivnenskoi oblasnoi derzhavnoi administratsii. Rivnenska oblasna derzhavna adminis-tratsiya [Department of Culture and Tourism of Rivne Oblast State Administration. Rivne Regional State Administration]. Retrieved from http://www.tourism.rv.ua [in Ukrainian].

Khmeliovskyi, Yu. (2006). Zhuravlynyi kray. Krayeznavchi narysy. Rokytne [Zhuravlynyi kray. Local history essays. Rokytne]. V-vo Natsionalnoho universytetu «Ostrozka akademiya», 88 [in Ukrainian].

Zynkalovskyi, O. (1984). Stara Volyn` i Volynske Polissya [Stara Volyn and Volyn Polissya]. Winnipeg, 487 [in Ukrainian].

Опубліковано
2018-06-07
Цитовано
0 статей
Розділ
Наукові повідомлення