Use of the theory of central places for the improvement of the administrative-territorial device of the Kharkiv region

  • Артур Голіков V.N. Karazin Kharkiv National University, Svobody Sq., 4, Kharkiv, 61022, Ukraine, golikovartur@ukr.net https://orcid.org/0000-0003-4106-4046
  • Павло Черномаз V.N. Karazin Kharkiv National University, Svobody Sq., 4, Kharkiv, 61022, Ukraine, pavel.chernomaz@gmail.com https://orcid.org/0000-0001-8049-1353
Keywords: the theory of central places; the system of settlements; administrative-territorial structure; the index of the measure of dissimilarity; the coefficient of hierarchy of location

Abstract

The article applies the provisions of the theory of the central places of V. Kristaller for constructing a model of the system of settlements of the Kharkiv region with the aim of increasing the efficiency of the existing settlement system. Based on the existing administrative-territorial structure, according to which the focus of different levels of hierarchy are the cities of regional and regional importance.

In addition, the hierarchy coefficients are determined for the location of the districts of the Kharkiv region. It was found out that the most convenient geographical location is occupied by Kharkiv, Balaklia, Zmiyiv, Pervomaisky and Chuguevsky districts, the less convenient is the Dvorichansky district. It is determined that the main administrative center and the largest city of the region is Kharkiv. Among other large cities are Lozova, Kupyansk, Krasnograd, Vovchansk, Barvinkovo, Bogodukhiv. These cities form a hexagon around Kharkiv.

To choose the optimal variant of the regionalization of the Kharkiv region, the calculation of the index of the measure of dissimilarity was used. The optimal result of the division of the Kharkiv region includes 10 districts with centers in the cities of Kharkiv, Balaklia, Barvinkovo, Bogodukhiv, Vovchansk, Izyum, Krasnograd, Kupyansk, Lozova, Pervomaisky. After the application of the Kristaller grid, the calculation of the index of the measure of dissimilarity for the Kharkiv region showed a value close to the average, which indicates the optimality of the model. The proposed model of a system of settlements can be used to improve the administrative and territorial structure of the Kharkiv region. The linkage of the proposed model with the decentralization reform implemented in Ukraine and, in particular, in the Kharkiv region, showed that the location of the network of joint territorial communities is very uneven in the allocated areas.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Артур Голіков, V.N. Karazin Kharkiv National University, Svobody Sq., 4, Kharkiv, 61022, Ukraine, golikovartur@ukr.net

DSc (Geography), Professor of the Department of International Economic Relations

Павло Черномаз, V.N. Karazin Kharkiv National University, Svobody Sq., 4, Kharkiv, 61022, Ukraine, pavel.chernomaz@gmail.com

PhD (Geography), Associate Professor of the Department of International Economic Relations

References

Baranovskyi, M.O. (1995). Analiz iyerarkhii tsentriv obsluhovuvannya za dopomohoyu teorii tsentralnykh mists (na prykladi Chernihivskoi oblasti) [Analysis of the hierarchy of service centers through the theory of central places (on the example of Chernihiv region)]. Ukrainskyi geografichnyi zhurnal – Ukrainian Geographic Journal, 1-2, 47-51 [in Ukrainian].

Vazhenin, A.A. (2002). Ierarkhii tsentralnykh mest i zakonomernosti v razvitii sistem rasseleniya [Hierarchies of cen-tral places and regularities in the development of settlement systems]. Izvestiya RAN. Seriya geograficheskaya – Izves-tiya RAN. Geographic series, 5, 64-71 [in Russian].

Golikov, A.P., Kazakova, N.A., Prav, Yu.H. (2009). Regionalnaya politika i ekonomicheskoe razvitie: evropeyskiy kontekst [Regional policy and economic development: the European context]: Kharkov: Ekograf, 270 [in Russian].

Golikov, A.P., Kazakova, N.A., Shuba, M.V. (2012). Kharkovskaya oblast. Regionalnoe razvitie: sostoyanie i perspek-tivyi [Kharkov region. Regional development: state and prospects]. Ed. member-cor. NAS of Ukraine, prof. V.S. Bakirov. Kharkov: V.N. Karazin KhNU, 224 [in Russian].

Holovne upravlіnnya statystyky u Kharkіvskіy oblastі [The Main Department of Statistics in the Kharkiv Region]. Retrieved from http://kh.ukrstat.gov.ua/ [in Ukrainian].

Guseyn-Zade, S.M. (1986). O razmeshchenii tsentralnykh mest pri nepostoyannoy plotnosti naseleniya [On the location of central places with variable population density]. Geograficheskiy analiz pri planirovanii narodnokhozyaystvennykh programm. – Geographical Analysis in the Planning of National Economic Programs. (pp. 37-40). M.: Publishing house of Moscow University [in Russian].

Dorohuntsov, S.I., Oliinyk, Ya.B., Stepanenko, A.V. (2001). Teorii rozmishchennya produktyvnykh syl i regionalnoi ekonomiky [Theories of placement of productive forces and regional economics]. K.: STAFED-2, 144 [in Ukrainian].

Dyachenko, O.V. (2011). Zastosuvannya teorii tsentralnykh mists v arkheologii dlya vyznachennya vidnosnykh dat i rozmiriv poselen [Applying the theory of central places in archeology to determine the relative dates and sizes of set-tlements]. Arkheologiya – Archeology, 3, 3-10 [in Ukrainian].

Medvedkov, Yu.V. (1965). Ekonomgeograficheskaya izuchennost rayonov kapitalisticheskogo mira. Prilozheniya matematiki v ekonomicheskoy geografii [Economogeographical study of the regions of the capitalist world. Applica-tions of mathematics in economic geography] (Vols. 2), M.: INION, 162 [in Russian].

Niemets, K.A., Niemets, L.M. (2014). Teoriya i metodologiya geografichnoi nauky: metody prostorovoho analizu: Navchalno-metodychnyi posibnyk [Theory and methodology of geographic science: methods of spatial analysis: Educa-tional and methodical manual]. Kh.: V.N. Karazin KhNU, 172 [in Ukrainian].

Pistun, M.D. (1996). Osnovy teorii suspilnoi geografii [Fundamentals of the theory of social geography]. K.: Vyshcha shkola, 231 [in Ukrainian].

Golikov, A.P., Deyneka, O.H., Pozdnyakova, L.O., Chernomaz, P.O. (2009). Regionalna ekonomika ta pryrodokorys-tuvannya: Navchalnyi posibnyk [Regional Economics and Nature Management: Tutorial]. K.: Tsentr uchbovoi literatury, 352 [in Ukrainian].

Rodoman, B.B. (1999). Territorialnye arealy i seti. Ocherki teoreticheskoy geografii [Territorial Areas and Networks. Essays on theoretical geography]. Smolensk: Oykumena, 256 [in Russian].

Sonko, S.P. (2004). V poshukakh novykh modeley tsentralnykh mists Valtera Krystallera [In search of new models of Walter Cristaller's central places]. Geoinformatyka – Geoinformatics, 3, 84-91 [in Ukrainian].

Sonko, S.P. (2003). Prostorovyi rozvytok sotsio-pryrodnykh system: shlyakh do novoi paradyhmy [Spatial de-velopment of socio-natural systems: the path to a new paradigm]. K.: Nika-Tsentr, 287 [in Ukrainian].

Topchiyev, O.H. (2005). Suspilno-geografichni doslidzhennya: metodologiya, metody, metodyka [Socio-geographic research, methodology, methods, techniques]. Odesa, 632 [in Ukrainian].

Khudyaev, I.A., Shuper, V.A. (2004). Evolutsionnyi podkhod k sistemam tsentralnykh mest: primer Prikubanya [Evolu-tionary approach to systems of central places: an example of Kuban]. Izvestiya RAN. Seriya geograficheskaya – Izves-tiya RAN. Geographic series, 2, 52-58 [in Russian].

Chernomaz, P.O. (2000). Marketynhova geografiya: teoretyko-metodologichni osnovy [Marketing geography: theoreti-cal and methodological foundations]. Candidate’s thesis. – Kh.: V.N. Karazin KhNU, 172 [in Ukrainian].

Shabliy, O.I. (2003). Osnovy zahalnoi suspilnoi geografii: Pidruchnyk [Fundamentals of General Social Geography: Textbook]. Lviv: Vydavnychyi tsentr LNU im. I. Franka, 444 [in Ukrainian].

Shparaha, T.I., Tsyhanok, M.L. (2014). Sfera posluh Chernihivskoi oblasti u svitli teorii tsentralnykh mists [The sphere of services of Chernihiv region in light of the theory of central places]. Ekonomichna ta sotsialna geografiya – Eco-nomic and social geography, 1, 77-86 [in Ukrainian].

Shuper, V.A. (2010). Relyativistskaya teoriya tsentralnykh mest i rasselenie v postindustrialnuyu epokhu [Relativistic theory of central places and resettlement in the post-industrial era]. Geografiya mirovogo razvitiya – Geography of World Development, (Vols. 2), (pp. 177-194), M.: Tovarishhestvo nauchnyh izdaniy KMK [in Russian].

Shuper, V.A. (1995). Samoorganizatsiya gorodskogo rasseleniya [Self-organization of urban settlement]. M.: Russian Open University, 166 [in Russian].

Em, P.P. (2017) Bolshoy gorod kak samostoyatelnaya sistema tsentralnykh mest (na primere Moskvy) [The big city as an independent system of central places (on the example of Moscow)]. Regionalnye issledovaniya – Regional studies, 3, 34-42 [in Russian].

Em, P.P. (2014). Primenenie teorii fraktalov dlya izucheniya sistem razmytyh tsentralnykh mest [The application of the theory of fractals for studying systems of fuzzy central places]. Izvestiya RAN. Seriya geograficheskaya – Izvestiya RAN. Geographic series, 6, 7-16 [in Russian].

Em, P.P. (2016). Razmytost ili relyativizm: sravnenie podkhodov teorii tsentralnykh mest (na primere Respubliki Ko-reya) [Fuzziness or relativism: a comparison of approaches central place theory (on the example of the Republic of Ko-rea)]. Geografiya mirovogo razvitiya – Geography of World Development, (Vols. 3), (pp. 269–285), M.: Tovarishhestvo nauchnykh izdaniy KMK [in Russian].

Published
2018-06-07
Cited
How to Cite
Голіков, А., & Черномаз, П. (2018). Use of the theory of central places for the improvement of the administrative-territorial device of the Kharkiv region. Human Geography Journal, 24, 47-55. https://doi.org/10.26565/2076-1333-2018-24-05
Section
Горизонти науки