Використання теорії центральних місць з метою вдосконалення адміністративно-територіального устрою Харківської області

  • Артур Голіков Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, майдан Свободи, 4, м. Харків, 61022, Україна, golikovartur@ukr.net https://orcid.org/0000-0003-4106-4046
  • Павло Черномаз Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, майдан Свободи, 4, м. Харків, 61022, Україна, pavel.chernomaz@gmail.com https://orcid.org/0000-0001-8049-1353
Ключові слова: теорія центральних місць; система населених пунктів; адміністративно-територіальний устрій; індекс міри несхожості; коефіцієнт ієрархічності місцеположення

Анотація

У статті застосовані положення теорії центральних місць В. Кристаллера для побудови моделі системи населених пунктів Харківської області. Після застосування сітки Кристаллера розрахунок індексу міри несхожості для Харківської області показав близьке до середнього значення, що свідчить про оптимальність моделі. Запропонована модель системи населених пунктів може бути використана з метою удосконалення адміністративно-територіального устрою Харківської області.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Артур Голіков, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, майдан Свободи, 4, м. Харків, 61022, Україна, golikovartur@ukr.net

доктор географічних наук, професор кафедри міжнародних економічних відносин

Павло Черномаз, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, майдан Свободи, 4, м. Харків, 61022, Україна, pavel.chernomaz@gmail.com

кандидат географических наук, доцент кафедри міжнародних економічних відносин

Посилання

Baranovskyi, M.O. (1995). Analiz iyerarkhii tsentriv obsluhovuvannya za dopomohoyu teorii tsentralnykh mists (na prykladi Chernihivskoi oblasti) [Analysis of the hierarchy of service centers through the theory of central places (on the example of Chernihiv region)]. Ukrainskyi geografichnyi zhurnal – Ukrainian Geographic Journal, 1-2, 47-51 [in Ukrainian].

Vazhenin, A.A. (2002). Ierarkhii tsentralnykh mest i zakonomernosti v razvitii sistem rasseleniya [Hierarchies of cen-tral places and regularities in the development of settlement systems]. Izvestiya RAN. Seriya geograficheskaya – Izves-tiya RAN. Geographic series, 5, 64-71 [in Russian].

Golikov, A.P., Kazakova, N.A., Prav, Yu.H. (2009). Regionalnaya politika i ekonomicheskoe razvitie: evropeyskiy kontekst [Regional policy and economic development: the European context]: Kharkov: Ekograf, 270 [in Russian].

Golikov, A.P., Kazakova, N.A., Shuba, M.V. (2012). Kharkovskaya oblast. Regionalnoe razvitie: sostoyanie i perspek-tivyi [Kharkov region. Regional development: state and prospects]. Ed. member-cor. NAS of Ukraine, prof. V.S. Bakirov. Kharkov: V.N. Karazin KhNU, 224 [in Russian].

Holovne upravlіnnya statystyky u Kharkіvskіy oblastі [The Main Department of Statistics in the Kharkiv Region]. Retrieved from http://kh.ukrstat.gov.ua/ [in Ukrainian].

Guseyn-Zade, S.M. (1986). O razmeshchenii tsentralnykh mest pri nepostoyannoy plotnosti naseleniya [On the location of central places with variable population density]. Geograficheskiy analiz pri planirovanii narodnokhozyaystvennykh programm. – Geographical Analysis in the Planning of National Economic Programs. (pp. 37-40). M.: Publishing house of Moscow University [in Russian].

Dorohuntsov, S.I., Oliinyk, Ya.B., Stepanenko, A.V. (2001). Teorii rozmishchennya produktyvnykh syl i regionalnoi ekonomiky [Theories of placement of productive forces and regional economics]. K.: STAFED-2, 144 [in Ukrainian].

Dyachenko, O.V. (2011). Zastosuvannya teorii tsentralnykh mists v arkheologii dlya vyznachennya vidnosnykh dat i rozmiriv poselen [Applying the theory of central places in archeology to determine the relative dates and sizes of set-tlements]. Arkheologiya – Archeology, 3, 3-10 [in Ukrainian].

Medvedkov, Yu.V. (1965). Ekonomgeograficheskaya izuchennost rayonov kapitalisticheskogo mira. Prilozheniya matematiki v ekonomicheskoy geografii [Economogeographical study of the regions of the capitalist world. Applica-tions of mathematics in economic geography] (Vols. 2), M.: INION, 162 [in Russian].

Niemets, K.A., Niemets, L.M. (2014). Teoriya i metodologiya geografichnoi nauky: metody prostorovoho analizu: Navchalno-metodychnyi posibnyk [Theory and methodology of geographic science: methods of spatial analysis: Educa-tional and methodical manual]. Kh.: V.N. Karazin KhNU, 172 [in Ukrainian].

Pistun, M.D. (1996). Osnovy teorii suspilnoi geografii [Fundamentals of the theory of social geography]. K.: Vyshcha shkola, 231 [in Ukrainian].

Golikov, A.P., Deyneka, O.H., Pozdnyakova, L.O., Chernomaz, P.O. (2009). Regionalna ekonomika ta pryrodokorys-tuvannya: Navchalnyi posibnyk [Regional Economics and Nature Management: Tutorial]. K.: Tsentr uchbovoi literatury, 352 [in Ukrainian].

Rodoman, B.B. (1999). Territorialnye arealy i seti. Ocherki teoreticheskoy geografii [Territorial Areas and Networks. Essays on theoretical geography]. Smolensk: Oykumena, 256 [in Russian].

Sonko, S.P. (2004). V poshukakh novykh modeley tsentralnykh mists Valtera Krystallera [In search of new models of Walter Cristaller's central places]. Geoinformatyka – Geoinformatics, 3, 84-91 [in Ukrainian].

Sonko, S.P. (2003). Prostorovyi rozvytok sotsio-pryrodnykh system: shlyakh do novoi paradyhmy [Spatial de-velopment of socio-natural systems: the path to a new paradigm]. K.: Nika-Tsentr, 287 [in Ukrainian].

Topchiyev, O.H. (2005). Suspilno-geografichni doslidzhennya: metodologiya, metody, metodyka [Socio-geographic research, methodology, methods, techniques]. Odesa, 632 [in Ukrainian].

Khudyaev, I.A., Shuper, V.A. (2004). Evolutsionnyi podkhod k sistemam tsentralnykh mest: primer Prikubanya [Evolu-tionary approach to systems of central places: an example of Kuban]. Izvestiya RAN. Seriya geograficheskaya – Izves-tiya RAN. Geographic series, 2, 52-58 [in Russian].

Chernomaz, P.O. (2000). Marketynhova geografiya: teoretyko-metodologichni osnovy [Marketing geography: theoreti-cal and methodological foundations]. Candidate’s thesis. – Kh.: V.N. Karazin KhNU, 172 [in Ukrainian].

Shabliy, O.I. (2003). Osnovy zahalnoi suspilnoi geografii: Pidruchnyk [Fundamentals of General Social Geography: Textbook]. Lviv: Vydavnychyi tsentr LNU im. I. Franka, 444 [in Ukrainian].

Shparaha, T.I., Tsyhanok, M.L. (2014). Sfera posluh Chernihivskoi oblasti u svitli teorii tsentralnykh mists [The sphere of services of Chernihiv region in light of the theory of central places]. Ekonomichna ta sotsialna geografiya – Eco-nomic and social geography, 1, 77-86 [in Ukrainian].

Shuper, V.A. (2010). Relyativistskaya teoriya tsentralnykh mest i rasselenie v postindustrialnuyu epokhu [Relativistic theory of central places and resettlement in the post-industrial era]. Geografiya mirovogo razvitiya – Geography of World Development, (Vols. 2), (pp. 177-194), M.: Tovarishhestvo nauchnyh izdaniy KMK [in Russian].

Shuper, V.A. (1995). Samoorganizatsiya gorodskogo rasseleniya [Self-organization of urban settlement]. M.: Russian Open University, 166 [in Russian].

Em, P.P. (2017) Bolshoy gorod kak samostoyatelnaya sistema tsentralnykh mest (na primere Moskvy) [The big city as an independent system of central places (on the example of Moscow)]. Regionalnye issledovaniya – Regional studies, 3, 34-42 [in Russian].

Em, P.P. (2014). Primenenie teorii fraktalov dlya izucheniya sistem razmytyh tsentralnykh mest [The application of the theory of fractals for studying systems of fuzzy central places]. Izvestiya RAN. Seriya geograficheskaya – Izvestiya RAN. Geographic series, 6, 7-16 [in Russian].

Em, P.P. (2016). Razmytost ili relyativizm: sravnenie podkhodov teorii tsentralnykh mest (na primere Respubliki Ko-reya) [Fuzziness or relativism: a comparison of approaches central place theory (on the example of the Republic of Ko-rea)]. Geografiya mirovogo razvitiya – Geography of World Development, (Vols. 3), (pp. 269–285), M.: Tovarishhestvo nauchnykh izdaniy KMK [in Russian].

Опубліковано
2018-06-07
Цитовано
0 статей