Transformation of the agrarian sphere of Ukraine: approaches to study

  • Lyudmyla Niemets V.N. Karazin Kharkiv National University, Svobody Sq., 4, Kharkiv, 61022, Ukraine, soc-econom-region@karazin.ua https://orcid.org/0000-0001-9943-384X
  • Maryna Lohvynova V.N. Karazin Kharkiv National University, Svobody Sq., 4, Kharkiv, 61022, Ukraine, logvinova_mari94@ukr.net https://orcid.org/0000-0003-3190-710X
  • Yuriy Kandyba V.N. Karazin Kharkiv National University, Svobody Sq., 4, Kharkiv, 61022, Ukraine, kand77@ukr.net https://orcid.org/0000-0003-1155-057X
  • Lyudmyla Klyuchko V.N. Karazin Kharkiv National University, Svobody Sq., 4, Kharkiv, 61022, Ukraine, liudmylakliuchko@gmail.com https://orcid.org/0000-0001-6937-3364
  • Oleksiy Kraynukov V.N. Karazin Kharkiv National University, Svobody Sq., 4, Kharkiv, 61022, Ukraine, alkraynukov@gmail.com https://orcid.org/0000-0002-5264-3118
Keywords: agrarian sphere; transformation processes; transformation of the agrarian sphere; agriculture; transformation cycle

Abstract

The relevance of the study is due to the absence in the scientific literature of an unambiguous definition of the concept of "transformation of the agrarian sphere." In our understanding, the transformation of the agrarian sphere is a socio-geographical process that is characterized by a change in the sectoral, territorial structure and system of the agrarian sphere on different scales, caused by the transformation of the entire economic system or certain of its structural elements. The reasons for significant changes in the agrarian sphere of Ukraine is the change in the socio-political, economic and other spheres, the heterogeneity of natural conditions and the demographic situation. The beginning of the agrarian transformation in Ukraine is considered the period of its independence, since there was a transition from the command-administrative economic system to the market one. However, due to the lack of clear goals of transformation, this process did not bring the expected results.

Transformational processes of the agrarian sphere are the driving force of the socio-economic development of the regions, especially in the rural areas, since they contribute to the stabilization of the economic, ecological, social spheres of the life of the rural population; ensure an increase in the quality of life of the population, provide equal opportunities for achieving material, ecological and social well-being, improving the quality of the state of the environment, developing nature management in the national interests of the country and preserving resources for future generations, life expectancy and stabilization of the population of Ukraine.

Scientific novelty of the work consists in studying the transformational processes of the agrarian sphere from the standpoint of social geography, considering the transformation as a socio-geographical process, identifying the factors of these processes and the relationship of the agrarian sphere with the socio-economic development of the regions.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Lyudmyla Niemets, V.N. Karazin Kharkiv National University, Svobody Sq., 4, Kharkiv, 61022, Ukraine, soc-econom-region@karazin.ua

DSc (Geography), Professor, Head of the Department of Human Geography and Regional Studies

Maryna Lohvynova, V.N. Karazin Kharkiv National University, Svobody Sq., 4, Kharkiv, 61022, Ukraine, logvinova_mari94@ukr.net

PhD Student of the Department of Human Geography and Regional Studies

Yuriy Kandyba, V.N. Karazin Kharkiv National University, Svobody Sq., 4, Kharkiv, 61022, Ukraine, kand77@ukr.net

PhD (Geography), Assistant Professor of the Department of Human Geography and Regional Studies

Lyudmyla Klyuchko, V.N. Karazin Kharkiv National University, Svobody Sq., 4, Kharkiv, 61022, Ukraine, liudmylakliuchko@gmail.com

PhD (Geography), Assistant Professor of the Department of Human Geography and Regional Studies

Oleksiy Kraynukov, V.N. Karazin Kharkiv National University, Svobody Sq., 4, Kharkiv, 61022, Ukraine, alkraynukov@gmail.com

DSc (Geography), Associate Professor of the Department of Ecological Safety and Environmental Education

References

Haidutskyi, P.I. ed. (2005). Ahrarna reforma v Ukraini [Agrarian reform in Ukraine]. Kyiv: NNC IAE, 424 [in Ukrainian].

Balabanov, H.V. (2000). Transformatsiya struktury silskohospodarskoho vyrobnytstva Ukrainy: rehionalnyi aspekt [Transformation of the structure of agricultural production in Ukraine: regional aspect]. UAPP / PAP, 29 [in Ukrainian].

Heiets, V.M., Kvasniuk, B.Ye., Zveriakov, M.I. (1999). Transformatsiya modeli ekonomiky Ukrainy: ideolohiia, protyrichchia, perspektyvy [Transformation of the model of Ukraine's economy: ideology, contradictions, prospects]. Kyiv, Ukraine: Lohos, 497 [in Ukrainian].

Hrazhevska, N.I. (2007). Vidobrazhennya transformatsiinykh protsesiv u systemi katehoriy sotsialno-ekonomichnoi dynamiky [Reflection of transformational processes in the system of categories of socio-economic dynamics]. Ekonomichna teoriia – Economic theory, 4, 19-29 [in Ukrainian].

Zaiachuk, M.D. (2015). Geoprostorova orhanizatsiya fermerskoho ukladu Ukrainy [Geospatial organization of a farmer device in Ukraine]. Bukret, 520 [in Ukrainian].

Kravets, T.M. (2012). Suspilno-geografichni aspekty funktsionalnoi transformatsii ahrarnoi sfery Lvivskoi oblasti [Socio-geographical aspects of the functional transformation of the agrarian sphere of the Lviv region]. Geografiya i turyzm – Geography and Tourism, 23, 209-216 [in Ukrainian].

Leshchyk, I.B., Pyrih, H.I. (2013). Orhanizatsiyno-ekonomichni transformatsii v ahrarnomu sektori ekonomiky [Organizational-economic transformations in the agrarian sector of the economy]. Stalyi rozvytok ekonomiky – Sustainable development of the economy, 3, 327-331 [in Ukrainian].

Lohvynova, M.O. (2018). Naukovi pidkhody do traktuvannya ponyattya «ahrarna sfera» [Scientific approaches to the definition of the concept «agrarian sphere»]. Materialy mizhnarodnoyi naukovo-praktychnoi konferentsii studentiv, as-pirantiv ta molodykh naukovtsiv Region-2018: suspilno-geografichni aspekty – Proceedings of the conference Region-2018: socio-geographical aspects. Kharkiv: KhNU, 32-35 [in Ukrainian].

Malik, M.Y. (2007). Reformuvannya vlasnosti i restrukturyzatsiya pidpryemstv APK [Property reform and restructuring of agricultural enterprises]. Ekonomika APK – Economy of agroindustrial complex, 11, 9-13 [in Ukrainian].

Marushchynets, A.V. (2010). Haluzeva ta terytorialna transformatsiya ahrarnoi sfery Ukrainy [Branch and territorial transformation of the agrarian sphere of Ukraine]. Ekonomika APK – Economy of agroindustrial complex, 2, 652 [in Ukrainian].

Marushchynets, A.V. (2016). Transformatsiya ahrarnoi sfery ta sotsialno-ekonomichnyi rozvytok Kyivskoho Prydniprovya [Transformation of the agrarian sphere and socio-economic development of the Kyiv Dnieper]. Kyiv, 196 [in Ukrainian].

Mesel-Veselyak, V.Ya. (2010). Ahrarna reforma i orhanizatsiyno-ekonomichni transformatsii v silskomu hospodarstvi [Agrarian reform and organizational-economic transformations in agriculture]. Ekonomika APK – Economy of agroin-dustrial complex, 4, 3-18 [in Ukrainian].

Mochernyi, S.V. (2005). Modeli transformatsiynykh protsesiv ekonomiky (teoretyko-metodolohichni aspekty) [Models of transformational processes of economy (theoretical and methodological aspects)]. Ekonomika Ukrainy – Economy of Ukraine, 2, 13-21 [in Ukrainian].

Onyshhenko, O.M., Yurchyshyn, V.V. (2006). Silske hospodarstvo, selo i selyanstvo Ukrainy u dzerkali postradyanskoi ahrarnoyi polityky [Agriculture, village and peasantry of Ukraine in the mirror of the post-Soviet agrarian policy]. Ekonomika Ukrainy – Economy of Ukraine, 1, 4-14 [in Ukrainian].

Ostashko, T.O. (2004). Rynkova transformaciya ahrarnoho sektora [Market transformation of the agrarian sector]. K.: Feniks, 280 [in Ukrainian].

Pepa, T.V. (2006). Regionalna dynamika i transformatsiya ekonomichnoho prostoru Ukrainy [Regional dynamics and transformation of the economic space of Ukraine]. Cherkasy: Brama-Ukraina, 440 [in Ukrainian].

Pidhrushnyi, H.P., Marushchynets, A.V. (2016). Transformatsiya spetsializatsii silskoho hospodarstva Kyivskoho Prydniprovya u postsocialistychnyi period: metodyka doslidzhennya i terytorialni osoblyvosti [Transformation of the Specialization of Agriculture of the Kyiv Dnieper in the Post-Socialist Period: Research Methodology and Territorial Peculiarities]. Ukrainskyi geografichnyi zhurnal – Ukrainian geographic journal, 2, 48-56 [in Ukrainian].

Pro osnovni zasady derzhavnoi ahrarnoi polityky na period do 2015 roku : Zakon Ukrainy vid 18 zhovt. 2005 r. № 2982-IV. Retrieved from http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2982-15 [in Ukrainian].

Sabluk, P.T., Mesel-Veselyak, V.Ya., Fedorov, M.M. (2009). Ahrarna reforma v Ukraini (zdobutky, problemy i shlyakhy yikh vyrishennya) [Agrarian reform in Ukraine (achievements, problems and ways of their solution)]. Eko-nomika APK – Economy of agroindustrial complex, 12, 3-13[in Ukrainian].

Smolenyuk, R.P. (2014). Transformatsiya ahrarnoho sektora ekonomiky na zasadakh staloho rozvytku [Transformation of the agricultural sector of the economy on the basis of sustainable development]. Innovatsiyna ekonomika – Innovative economy, 6, 14-20 [in Ukrainian].

Sosnytska, Ya.S. (2015). Suchasni transformatsiyni protsesy silskohospodarskoho vyrobnytstva (na prykladi Volyn-skoi oblasti) [Modern transformational processes of agricultural production (on the example of the Volyn region)]. Lutsk: Skhidnoevropeyskyi natsionalnyi universytet imeni Lesi Ukrainky, 226 [in Ukrainian].

Sosnytska, Ya.S. (2015). Transformatsiyni protsesy u silskomu hospodarstvi, yak obyekt doslidzhennya suspilno-geografichnymy naukamy [Transformational processes in agriculture as a subject of research by socio-geographical sciences]. Naukovyi oglyad – Scientific inspection, 13, 54-60 [in Ukrainian].

Sukhyi, P.O. (2008). Ahroprodovolchyi kompleks Zakhidnoukrainskoho regionu [Agro-food complex of Western Ukraine Region]. Chernivtsi: Ruta, 400 [in Ukrainian].

Trehobchuk, V.M., Pradun, V.P. (2004) Ahrarna sfera: model staloho rozvytku [Agrarian sphere: the model of sustainable development]. Visnyk NAN Ukrainy – Bulletin of NAS of Ukraine, 9, 5-16 [in Ukrainian].

Turylo, A.M., Kornukh, O.V. (2014). Ekonomichna transformatsiya yak klyuchove ponyattya suchasnoho hromadskoho rozvytku [Economic transformation as a key concept of sustainable development]. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Seriya: Ekonomichni nauky. – Scientific Newsletter of Kherson State University. Economic sciences, 6(3), 189-191 [in Ukrainian].

Chernyuk, L.H. (2011). Transformatsiyni protsesy v ekonomitsi Ukrainy ta yii regionakh: problemy ta perspektyvy [Transformation processes in the economy of Ukraine and its regions: problems and prospects]. Zbirnyk naukovykh prats VNAU. – Seriya: Ekonomichni nauky. – Collection of scientific papers VNAN. Economic sciences, 1(48), 252-256 [in Ukrainian].

Bachev, H., Tsuji, M. (2001). Structures for Organization of Transactions in Bulgarian Agriculture. Journal of the Faculty of Agriculture of Kyushu University, 46(1), 123-151 [in English].

Bański, J., Bednarek, M. (2008). Agriculture of Central Europe in the period of economic transformation. Contemporary changes of agriculture in East-Central Europe, Rural Studies, 15, 9-22 [in English].

Kovacs, K., Osamu, I. (2002). Agricultural Restructuring in Hungary and Its Social Impacts. Transformation and Diversification of Rural Societies in Eastern Europe and Russia. Slavic Research Center Hokkaido University, Sapporo, 247-272 [in English].

Karácsonyi, D. (2010). The Ukrainian agrarian sector and the global economic crisis. East European Studies, IWE HAS, 91-138 [in English].

Published
2018-06-07
Cited
How to Cite
Niemets, L., Lohvynova, M., Kandyba, Y., Klyuchko, L., & Kraynukov, O. (2018). Transformation of the agrarian sphere of Ukraine: approaches to study. Human Geography Journal, 24, 31-38. https://doi.org/10.26565/2076-1333-2018-24-03
Section
Горизонти науки