Мистецькі пріоритети культурологічного контенту суспільно-політичного журналу «Країна»

  • Н. С. Алтухова Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Ключові слова: культура, культурологічний контент, кіномистецтво, проблематика кіно, тенденції кіноіндустрії, журнал «Країна»

Анотація

У статті досліджено особливості висвітлення проблем кіномистецтва в журналі «Країна», який є джерелом суспільно важливої інформації про події в країні та світі. З’ясовано, що кіноіндустрія є провідним тематичним напрямком у рубриці «Культура» журналу «Країна». Серед основних тенденцій виокремлено: обізнаність авторів у сфері кіно, зосередженість на українських питаннях та залучення професійних експертів та митців. Значна кількість матеріалів присвячена огляду фільмів, фестивалів та премій, а також діячам кіномистецтва. Перспективними темами є розвиток кінобізнесу в Україні, фінансування українських кіноробіт та їхнє просування за кордоном.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Богуцький Ю. А. Стан та перспективи розвитку культури в Україні : наук.-метод. розробка / Ю. А. Богуцькиц. — К. : ДАКККіМ, 2004. — 51 с.

Вийшов новий журнал «Країна» [Електронний ресурс] / Gazeta.ua. — 13 листопада 2009 р. — Режим доступу : https://gazeta.ua/articles/life/_vijshov-novij-zhurnal-quotkrayinaquot/315687. — Дата звернення : 05.12.2017. — Назва з екрану.

Данилюк А. І. Масова культура в контексті демократичних перетворень XX століття : дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : 09.00.08 / А. І. Данилюк. — К., 2000.

Доній Н. Є. Ціннісна динаміка масової культури : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : 09.00.08 / Н. Є. Доній. — К., 2007.

Зражевська Н. Масова комунікація і культура : лекції / Н. І. Зражевська. — Черкаси : Брама-Україна, 2006. — 171 с.

Кобишева В. С. Проблеми типології українських періодичних видань про культуру [Електронний ресурс] / В. С. Кобишева // Електронна бібліотека Інституту журналістики. — Режим доступу : http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article=2167. — Назва з екрану.

Костина А. В. Массовая культура как феномен постиндустриального общества. — Изд. 3-е, стереотип. / А. В. Костина. — М. : КомКнига, 2006. — 352 с.

Кравченко О. В. Культурна політика України: культурологічні аспекти концептуалізації та репрезентації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора культурології / О. В. Кравченко. — Х., 2012.

Лебедєв В. О. Анатомія масової культури : моногр. / В. О. Лебедєв. — Х. : Форт, 2010. — 164 с.

Левченко О. Г. Масова свідомість і художня культура. Динаміка взаємодії у тексті радянської культури (за матеріалами театру і кіно) : дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : 09.00.04 / О. Г. Левченко. — К., 2003.

Марьина Л. П. Журналистика и культура: динамика взаимодействия : учеб. пос. / Л. П. Марьина. — Львов, 2013.

Мар’їна Л. Сучасна журналістика і культура: спільність генезису / Л. Мар’їна // Вісник Львівського університету. Серія : Журналістика. — Львів, 2012. — Вип. 36. — С. 73–78.

Михайлюта О. Різновид розважального компоненту преси: тексти культурно-просвітницької журналістики (на прикладі журналу «Український тиждень») / О. Михайлюта // Журналістика : зб. наук. пр. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2015. — Вип. 14 (39). Журналістика. — С. 130–138.

Мірошниченко Ю. П. Культурно-мистецька проблематика провідних газет України та світу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із соц. ком. : 27.00.01 / Ю. П. Мірошниченко. — К., 2015.

Миронов В. В. Философия и метаморфозы культуры : моногр. / В. В. Миронов. — М. : Современные тетради, 2005. — 424 с.

Пилипенко С. Г. Трансформація культури в умовах глобалізації: філософсько-антропологічний вимір : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук / С. Г. Пилипенко. — Х., 2012.

Тонкіх І. Ю. Етика висвітлення проблем культури в інтернет-виданні «Gazeta.ua» [Електронний ресурс] / І. Ю. Тонкіх // Журналістика. Філологія. Медіаосвіта / Всеукр. наук.-практ. конф. — 2014. — Режим доступу : http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/4294/1/Tonkih.pdf. — Назва з екрану.

Черниш М. О. Збереження культурного розмаїття в добу глобалізації (середина ХХ – початок ХХI ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. Культурології / М. О. Черниш. — К., 2014.

Шевченко В. Е. Місце журналів з мистецтва на ринку України / В. Е. Шевченко // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. — Симферополь, 2006. — Т. 19 (58). Филология. — № 5. — С. 104–106.

Опубліковано
2018-12-03
Як цитувати
Алтухова, Н. (2018). Мистецькі пріоритети культурологічного контенту суспільно-політичного журналу «Країна». Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Соціальні комунікації», (12), 31-36. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/sc/article/view/11844
Розділ
ПРОБЛЕМИ СЕМАНТИКИ, СТРУКТУРИ ТА СТИЛІСТИКИ ПУБЛІЦИСТИЧНИХ ТЕКСТІВ