Галузь та проблематика

Вісник присвячений розгляду актуальних проблем теорії та практики політичних процесів в умовах глобалізації, а саме: 
- особливості застосування дефініцій у політичних науках; 
- посткомуністичні трансформації; 
- політичні комунікації в умовах транзитивної демократії в Україні під кутом діяльності її суб'єктів; 
- питання зміни президентсько-парламентської системи на парламентсько-президентську в результаті політичних домовленостей; 
- інституціональні проблеми та сутнісні вади сучасних моделей електоральної демократизації, на прикладі виборчої моделі України; 
- питання ефективності використання в сучасній практиці муніципального управління різноманітних інструментів планування територіального розвитку міст; 
- специфіка виборчих кампаній в Україні 
- сутнісні основи формування в Україні громадянського суспільства та проблеми встановлення діалогу між державою та організаціями, що захищають інтереси громадян; 
- підвищення ефективності управління посттоталітарного українського суспільства; 
- громадська думка і громадянська свідомість та їх взаємозв'язок тощо.

Процес рецензування

Рукописи, які подаються до редакції, мають точно відповідати вимогам ВАК України до такого роду публікацій (Бюлетень ВАК.-2003.-№1): 1) постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; 2) аналіз останніх досліджень і публікації, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; 3) формулювання цілей статті (постановка завдання); 4) виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; 5) висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Історія журналу

Вісник засновано у 1993 році.