Кафедра как институциональная общность: юбилейные заметки

  • С. И. Посохов Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Анотація

Статья посвящена 50-летию кафедры историографии, источниковедения и археологии Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина -первой кафедры историографии вУкраине. На этом примере автор анализирует процесс институализации историографии как учебной и научной дисциплины.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

С. И. Посохов, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історіографії, джерелознавства та археології, декан історичного факультету

Посилання

1. Аркадий Исаакович Эпштейн. След на Земле: воспоминания / сост. И. А. Широбокова, С. М. Куделко. - X., 2012. - 208 с.

2. Біобібліографічний словник учених Харківського університету / Б. П. Зайцев, С. Б. Глибицька, С. М. Куделко, С. I. Посохов, B. Д. Прокопова. Т. 2. : Історики (1905-1920, 1933-2000). - X., 2001.-350 с.

3. Болебрух А. Г. Розширюючи дослідницькі обрії (до 30-річчя кафедри історіографії, джерелознавства та архівознавства ДНУ // Історіографічні та джерелознавчі проблеми історії України. -Дніпропетровськ, 2003. - С. 3-10.

4. Борис Петрович Зайцев: воспоминания и библиография / сост. C. И. Посохов, С. М. Куделко, М. В. Гречишкина. - X., 2012. - 140 с.

5. Журавский Ю. И. Виктор Иванович Астахов - профессор Харьковского университета // Страницы из жизни Учителя (В. И. Астахов в исследованиях и воспоминаниях). - X., 2002. -С. 7-10.

6. Зимин А. А. Отзыв о докторской диссертации В. И. Астахова // Проблеми періодизації історії та історіографічного процесу: Харківський історіографічний збірник. - X., 2002. - Вип. 5. -С. 149-154.

7. Історики Харківського університету: біобібліографічний довідник (1905-2013 рр.) / Бутенко В. І., Куделко С. М., Посохов С. І. та ін. -X., 2013.-284 с.

8. Історіографічний словник : навчальний посібник для студентів історичних факультетів університетів. - X., 2004. - 320 с.

9. Киселева Ю. А. Становлення та розвиток історіографії як навчальної та наукової дисципліни в імператорському Харківському університеті. - Автореф. дис. ... канд.. іст. наук. - Дніпропетровськ, 2014 - 21 с.

10. Колесник І. І. Дніпропетровська історіографічна школа: спроба саморефлексії // Ейдос. - К„ 2006. - № 2. - Ч. 1. - С. 381-404.

11. Колесник І. І. Інтелектуальне співтовариство як засіб легітимізації культурної історії України. XIX століття // Український історичний журнал. - 2008. - № 1. - С. 169-193.

12. Куделко С. М., Пикалов В. Г. И. Л. Шерман как историограф // Біографістика в контексті сучасних історичних та історіографічних досліджень: Харківський історіографічний збірник. - X., 2003. -Вип. 6.-С. 108-112.

13. Куделко С. М., Посохов С. И. Актуальные проблемы исторического образования в Украине // Сучасні технологи навчання : наук,-метод. зб. -X., 1993. - С. 59-65.

14. Куделко С. М., Посохов С. И. Историческое образование в Украине: тенденции и перспективы // Молодежь и реформирование общества (пути, методы, средства воспитания) : сб. науч. статей. - М. ; X., 1993. - С. 282-288.

15. Пикалов В. Г., Куделко С. М. Судьба одной книги (к 50-летию учебникаВ. И. Астахова «Курс лекций по русской историографии»)// Харківський історіографічний збірник. - X., 2008. - Вип. 9. -С. 129-135.

16. Пікалов В. Г., Посохов С. І. Історіографія як наукознавча дисципліна// Історична наука на порозі XIX ст.: підсумки та перспективи : матеріали Всеукраїнської наукової конференції (м. Харків, 15-17 листопада 1995 р.). -X., 1995. - С. 72-76.

17. Пікалов В. Г., Посохов С. І. Основи історіографії (предмет, теорія, метод) : програма курсу та методичні рекомендації. - X., 1994. -18 с.

18. Попова Т. П. Историография в лицах, проблемах, дисциплінах: Из истории Новороссийского университета. - Одесса, 2007. - 536 с.

19. Посохов С. И. Многоликая историография: образы историографии как научной и учебной дисциплины // Теории и методы исторической науки: шаг в XXI век : матер. Междунар. науч. конф. - М., 2008. -

С. 243-245.

20. Преподаватели исторического факультета Харьковского госуниверситета (1933-1991 гг.) : материалы к биобиблиографическому словарю/ Ю. И. Журавський, Б. П. Зайцев, С. М. Куделко, С. И. Посохов. - X., 1992. - 49 с.

21. Проблеми періодизації історії та історіографічного процесу: Харківський історіографічний збірник. - X., 2002. - Вип. 5. - С. 145-154.

22. Развитие историографии на кафедре: 1964-2004 (преподавание и исследования, итоги и перспективы) / С. М. Куделко, В. Г. Пикалов, С. И. Посохов // Харківський історіографічний збірник. - X., 2004. -Вип. 7.-С 121-128.

23. Репина Л. П. Интеллектуальные сообщества как объект и предмет сравнительно-исторического исследования: проблемы методологии // Политические и интеллектуальные сообщества в сравнительной перспективе. - М., 2007. - С. 89-92.

24. Страницы из жизни Учителя (В. И. Астахов в исследованиях и воспоминаниях) / сост. В. И. Астахова, Е. В. Астахова, Б. П. Зайцев идр.-X., 2002,- 176 с.

25. Юрій Йосипович Журавський. Спогади, документи, матеріали. -X., 2008. - 160 с.
Як цитувати
Посохов, С. (1). Кафедра как институциональная общность: юбилейные заметки. Харківський історіографічний збірник, 13, 4-19. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/historiography/article/view/515
Розділ
Статті