БИОИСТОРИОГРАФИЯ В СТРУКТУРЕ СОВРЕМЕННОГО БИОГРАФИЗМА

  • Тетяна Миколаївна Попова Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Ключові слова: біографізм, біографістика, біографіка, історіографія, біоісторіографія, біоісторіографічний факт та джерело, біограма

Анотація

Стаття присвячена проблемам концептуалізації біоісторіографії як галузі біографізму. Особливу увагу приділено проблемі створення джерельної бази біоісторіографічних досліджень та осмисленню значення джерелознавчих процедур. На основі розгляду вже запропонованих історіографами варіантів структурування джерельної бази автор пропонує власні варіанти ієрархізації та комбінування джерел, відзначаючи їхню кореляцію з певними типами біоісторіографічних досліджень.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Андрєєв В.М. Саул Боровий: єврейський вектор історії України / В.М. Андрєєв, Н.М. Чермошенцева. – Херсон ; Нікополь, 2010. – 191 с.

Беленький И.Л. Биография и биографика в отечественной культурно-исторической традиции / И.Л. Беленький // История через личность: историческая биография сегодня / под ред. Л.П. Репиной. – М., 2005. – С. 37–54.

Біографістика в контексті сучасних історичних та історіографічних досліджень // Харківський історіографічний збірник. – Харків, 2003. – Вип. 6. – 192 с.

Валевский А.Л. Основания биографики / А.Л. Валевский. – Киев, 1993. – 110 c.

Валевский А.Л. Биографика как дисциплина гуманитарного цикла / А.Л. Валевский // Лица. Биографический альманах. – СПб., 1995. – Вып. 6. – С. 32–49.

Вовк О.І. Постать Василя Каразіна в історіографії /О.І. Вовк ; науков. ред. С.М. Куделко. – Харків, 2016. – 328 с.

Войцехівська І.Н. Володимир Иконников: джерелознавчі студії / І.Н. Войцехівська. – Київ, 1999. – 360 с.

Герасимова Ю.Н. Биоисториография в системе отечественной исторической науки: история жанра / Ю.Н. Герасимова // В. А. Дунаевский: Педагог, учёный, солдат. К 80-летию со дня рождения / сост. Е.В. Чистякова, С.А. Малышкин, А.А. Орлов. – М., 2000. – С. 138–162.

Голубович И.В. Биография: силуэт на фоне Humanities (Методология анализа в социогуманитарном знании) : монография / И.В. Голубович. – Одесса, 2008. – 372 с.

Запрянова А. Типология источников историографического исследования / А. Запрянова // Харківський історіографічний збірник. – Харків, 2010. – Вип. 10. – С. 41–52.

Иконникова С.Н. История культурологических теорий [Электронный ресурс] / С.Н. Иконникова. – 2-е изд., перераб. и доп. – СПб., 2005. 474 с. – Режим доступа : http://yanko.lib.ru/books/cultur/ikonnikova-ist_kult_teoriy-a.htm#_Toc163477976

Колесник І. Передмова. «Нова біографічна історія» як метод / І. Колесник // Ейдос. Альманах теорії та історії історичної науки. – Київ, 2014/2015, – Вип. 8. – С. 7–13.

Колесник І.І. Українська історіографія (ХУШ-початок ХХ століття) / І.І. Колесник. – Київ, 2000. – 256 с.

Корзун В.П. Образ исторической науки на рубеже XIX–XX вв. (анализ отечественных историографических концепций) : монография / В. П. Корзун. – Омск, 2000. – 226 с.

Ляшко С.М. Українські біографічні довідкові видання Х1Х-ХХ століття: історичні та теоретико-методичні засади / С.М. Ляшко. – Запоріжжя, 2010. – 288 с.

Маловичко С.И. Проблема классификации источников в предметном поле источниковедения историографии / С.И. Маловичко // Вестник Нижегородского университета им. Н.И.Лобачевского. – 2015. – № 2. – С. 36–44.

Менжулін В.І. Біографічний підхід в історико-філософському пізнанні: монографія / В.І. Менжулін. – Київ, 2010. – 455 с.

Петровская И.Ф. Биографика: Введение в науку и обозрение источников биографических сведений о деятелях России 1801–1917 годов / И.Ф. Петровская. – СПб., 2010. – 384 с.

Репина Л.П. Историческая наука на рубеже ХХ-ХХІ вв.: социальные теории и историографическая практика / Л.П. Репина. – М., 2011. – 560 с.

Рогозин Д.М. Биографический метод: обзор литературы / Д.М. Рогозин // Социологические исследования. – 2015. – № 10. – С. 120–129.

Теория и методология исторической науки. Терминологический словарь / отв. ред. А.О. Чубарьян, Л.П. Репина. – 2-е изд., испр. и доп.. – М., 2016. – 544 с.

Шмидт С.О. Некоторые вопросы источниковедения историографии / С.О. Шмидт // Проблема истории общественной мысли и историографии: к 75-летию академика М.В. Нечкиной : сб. статей. – М., 1976. – С. 264–274.

Шмидт С.О. О некоторых общих проблемах истории исторической науки / С.О. Шмидт // Методологические и теоретические проблемы истории исторической науки : межвузовский сб. – Калинин, 1980. – С.109–117.

Шмидт С.О. Путь историка: избранные труды по источниковедению и историографии / С.О. Шмидт. – М., 1997. – 612 с.

Ясь О.В. Біографістика / О.В. Ясь // Енциклопедія історії України : в 5 т. / редкол. : В.А. Смолій (голова) [та ін.]. – Київ, 2003. – С.295–296.

Опубліковано
2018-12-04
Як цитувати
Попова, Т. М. (2018). БИОИСТОРИОГРАФИЯ В СТРУКТУРЕ СОВРЕМЕННОГО БИОГРАФИЗМА. Харківський історіографічний збірник, 16, 192-207. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/historiography/article/view/11888