ДВІ АВТОБІОГРАФІЇ М. І. КОСТОМАРОВА: ПРОБЛЕМИ КОНСТРУКЦІЇ ТА ДЕКОНСТРУКЦІЇ

  • Вікторія Юріївна Іващенко Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна
Ключові слова: автобіографія, М.І. Костомаров, літературний запис, порівняльний аналіз, соціальна природа пам’яті, помилки пам’яті

Анотація

У статті здійснюється порівняльний аналіз записів автобіографії М.І. Костомарова, зроблених Н.О. Білозерською та А.Л. Костомаровою, який дозволяє виявити їхні спільні риси (головні сюжетні лінії та більшість конкретних сюжетів, частково емоційне навантаження) та відмінності (хронологічні межі, обсяг текстів, наявність унікальних сюжетів та розбіжностей в описі емоційного стану мемуариста або конкретних деталей у спільних для двох автобіографій сюжетах, загальний характер розповідей, їхнє літературне оформлення), з’ясовуються фактори, які вплинули на організацію двох автобіографічних текстів, а також ступінь їхньої автентичності.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Белозерская Н. А. Николай Иванович Костомаров, 1857 – 1875 гг. / Н.А. Белозерская // Русская старина. – 1886. – № 3. – С. 609–636; № 5. – С. 327–338; № 6. – С. 615–654.

Войцехівська І. Мемуаристика // Спеціальні історичні дисципліни : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І. Н. Войцехівська, В. В. Томазов, М. Ф. Дмитрієнко [та ін.]. – К., 2008. – С. 359–366.

Гермайзе О. М. Костомаров в світлі автобіографії / О. Гермайзе // Україна. – 1925. Кн. 3. – С. 79–87.

Гончар О. Микола Костомаров: постать історика на тлі епохи / О. Гончар. – Київ, 2017. – 274 с.

Григорьев В. В. Императорский Санкт-Петербургский университет в течение первых пятидесяти лет его существования / В.В. Григорьев. – СПб, 1870. – 432, 96, СХХІІ с.

Деревнина Л. И. О термине «мемуары» и классификации мемуарных источников: (Историография вопроса) / Л.И. Деревнина // Вопросы архивоведения. – 1963. – № 4. – С. 32–38.

Житомирская С. В. Вопросы научного описания рукописних мемуарних источников / С.В. Житомирская // Археографический ежегодник за 1976 год. – М., 1977. – С. 41–59.

Кісь О. Гендерні аспекти практики усноісторичних досліджень: особливості жіночого досвіду, пам’яті і нарації / О. Кісь // Суспільні злами і поворотні моменти: макроподії крізь призму автобіографічної розповіді : матеріали між нар. наук. конф., м. Львів, 25–26 вересня 2014 р. – Львів, 2014. – С. 11–41.

Корсунов А. А. Н. И. Костомаров / А.А. Корсунов // Харківський університет ХІХ – початку ХХ століття у спогадах його професорів та вихованців: У 2 т. Т. 1 / укл.: Б. П. Зайцев, В. Ю. Іващенко, В. І. Кадєєв, С. М. Куделко, Б. К. Мигаль, С. І. Посохов ; вступ. стаття В. І. Іващенко ; наук. ред. С. І. Посохов. – Харків, 2008. – С. 241–255.

Костомаров Николай Иванович // Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского университета Святого Владимира (1834 – 1884) / сост. и издан под. ред. В. С. Иконникова. – Киев, 1884. – С. 283–297.

Костомаров Н. И. Автобиография / под ред. В. Котельникова. – М., 1922. – [2], VIII, 440, [1] с. (Библиотека мемуаров).

Костомаров Н. И. Автобиография // Костомаров Н. И. Автобиография. Бунт Стеньки Разина / сост., ист.-биогр. очерк и коммент. Ю. А. Пинчука. – К., 1992. – С. 77–328.

Костомаров Н. И. Автобиография / Н. И. Костомаров // Костомаров Н. И. Исторические произведения. Автобиография / сост. и ист.-биогр. очерк В. А. Замлинского ; примеч. И. Л. Бутича. – К., 1989. – С. 425–651.

Костомаров Н. И. Автобиография / Н. И. Костомаров // Костомаров Н. И. Литературное наследие. – СПб., 1890. – С. 1–217.

Костомаров Н. И. Автобиография / Н. И. Костомаров // Русская мысль. – 1885. – Кн. 5. – С. 190–223; Кн. 6. – С. 20–54.

Костомаров Н. И. Из «Автобиографии» // Соловьев И. М. Русские университеты в их уставах и воспоминаниях современников. – СПб., 1914. – Вып. 1 : Университеты до епохи шестидесятых годов. – С. 153–155.

Костомаров Н. И. Из воспоминаний: (Арест, заключение, ссылка) / Н. И. Костомаров // Вестник Европы. – 1910. – № 4. – С. 76–87.

Костомаров Н. И. Неизданная глава из автобиографии / Н. И. Костомаров // Голос минувшого. – 1917. – № 5–6. – С. 249–266.

Костомарова А. Л. Николай Иванович Костомаров: Из воспоминаний / А. Л. Костомарова // Вестник Европы. – 1910. – № 6. – С. 195–209; № 7. – С. 43–66; № 8. – С. 45–75; № 9. – С. 94–125.

Микола Костомаров: Віхи життя і творчості : енцикл. довід. / В. А. Смолій, Ю. А. Пінчук, О. В. Ясь ; вст. ст. і заг. ред. В. А. Смолія. – Київ, 2005. – 543 с.

Мордовцев Д. Л. Николай Иванович Костомаров в последние десять лет его жизни: 1875 – 1885 / Д.Л. Мордовцев // Русская старина. – 1885. – № 12. – С. 636–662; 1886. – № 2. – С. 323–360.

Мордовцева-Александрова В. Микола Іванович Костомаров і його приятелі: (Дещо з споминів)/ В. Мордовцева-Александрова // Україна. – 1927. – Кн. 5. – С. 69–98.

Николай Иванович Костомаров в 1817 – 1860 гг. // Русская старина. – 1891. – № 2. – С. 483–490.

Нуркова В. В. Свершенное продолжается: Психология автобиографической памяти личности / В. В. Нуркова. – М., 2000. – 320 с.

Палимпсестов И. И. Из воспоминаний о Николае Ивановиче Костомарове / И. И. Палимпсестов // Русское обозрение. – 1895. – Т. 34. – № 7. – С. 155–190.

Петров (Домотович) В. Аліна й М. Костомаров. До історії їх життєвих взаємин / В. Домонтович. – Харків, 1929. – 192 с.

Пінчук Ю. А. Микола Іванович Костомаров / Ю. А. Пінчук. – Київ, 1992. – 232 с.

Руус Й. П. Контекст, аутентичность, референциальность, рефлексивность: назад к основам автобиографии / Й. П. Руус // Биографический метод в изучении постсоциалистических обществ [Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://cisr.ru/publications/biografichesky-metod-v-izuchenii-postsotsialisticheskih-obschestv/ (дата обращения 31.09.2017)

Тартаковский А. Г. 1812 год и русская мемуаристика: Опыт источниковедческого изучения / А. Г. Тартаковский. – М., 1980. – 310 с.

Опубліковано
2018-12-04
Як цитувати
Іващенко, В. Ю. (2018). ДВІ АВТОБІОГРАФІЇ М. І. КОСТОМАРОВА: ПРОБЛЕМИ КОНСТРУКЦІЇ ТА ДЕКОНСТРУКЦІЇ. Харківський історіографічний збірник, 16, 83-100. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/historiography/article/view/11880