ПІЗНІЙ РОМАНТИЗМ VS РАННІЙ ПОЗИТИВІЗМ: ОСОБЛИВОСТІ СПРИЙНЯТТЯ НОВІТНІХ ІДЕЙ М. І. КОСТОМАРОВИМ (1860–1880-ті рр.)

  • Олена Миколаївна Богдашина Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Ключові слова: пізній романтизм, ранній позитивізм, М. І. Костомаров

Анотація

 

У статті світогляд М. І. Костомарова характеризується як романтичний, але із запозиченням деяких ідей провіденціалізму, доби Просвітництва, гегельянства, позитивізму. Вплив раннього позитивізму на творчість ученого вбачається як у використанні новітньої методики археографічної роботи, так і сприйнятті  деяких постулатів «позитивного вчення».

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Балагутрак М. Микола Костомаров як попередник ідей французької школи історичної психології (школи „Анналів”) / М. Балагутрак // Народознавчі зошити. – 1996. – № 4. – С. 251–258.

Богдашина О. М. Джерелознавство історії України: питання теорії, методики, історії / О. М. Богдашина. – 3-е вид. – Х., 2008. – 214 с.

Богдашина О. М. Позитивізм в історичній науці в Україні (60-ті рр. XIX – 20-ті рр. XX ст.) / О. М. Богдашина. – Х., 2013. –560 c.

Ващенко В. В. Лекції з історії української історичної науки другої половини XIX – початку XX століття (М. І. Костомаров, В. Б. Антонович, М. С. Грушев¬ський) / В. В. Ващенко. – Д., 1998. – 140 с.

Гончар О. Микола Костомаров: постать історика на тлі епохи / О. Гончар. – К., 2017. – 274 с.

Гофман А. Б. Эмиль Дюркгейм в России: рецепция дюркгеймовской социологии в русской социальной мысли / А. Б. Гофман. – М., 2001. –100 с.

Інститут рукопису Національної бібліотеки ім. В. І. Вернадського Національної академії наук України, м. Київ.

Кислюк К. В. Історіософія в українській культурі : від концепту до концепції / К. В. Кислюк. – Х. : ХДАК, 2008. – 288 с.

Конт О. Основные законы социальной динамики или Общая теория прогресса человечества / О. Конт // Философия истории : антол. / под ред. Ю. А. Кимелева. – М., 1995. – С. 109–135.

Костомаров М. І. Галерея портретів : біогр. нариси / М. І. Костомаров. – К., 1993. – 325 с.

Костомаров М. І. Науково-публіцистичні і полемічні писання Костомарова / М. І. Костомаров. – К., 1928. – 316 с.

Костомаров М. І. Про відношення історії до географії та етнографії / М. І. Костомаров // Народна творчість та етнографія. – 1996. – № 4. – С. 33–42.

Костомаров Н. И. Две русские народности : (Письмо к редактору) / Н. И. Костомаров // Основа. – 1861. – Кн. 4. – С. 33–80.

Костомаров Н. И. Лекции по русской истории. Ч. 1 : Источники русской истории / Н. И. Костомаров. – СПб., 1861. – 100 с.

Костомаров Н. И. Мысли южнорусса. О преподавании на южнорусском языке / Н. И. Костомаров // Основа. – 1862. – № 5. – С. 1–6.

Костомаров Н. И. О значении Великого Новгорода в русской истории / Н. И. Костомаров // Отечественные записки. – 1862. – Т. 140, Кн. 1. – С. 92–105.

Костомаров Н. И. Черты южнорусской народной истории / Н. И. Костомаров // Основа. – 1861. – № 3. – С. 114–165 ; 1862. – № 6. – С. 1–45 ; 1862. – № 10. – С. 11–19.

Кулиш П. Украинофилам / П. Кулиш // Записки Українського наукового товариства в Києві. – 1911. – Кн. 8. – С. 69–87.

Легеза С. В. Романтизм і українська історіографія : методологічний аспект : автореф. дис. … канд. іст. наук : 07. 00. 06 : “Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни” / Легеза Сергій Валерійович. – Д., 1998. – 16 с.

Мариняк Р. С. «Історіософія споглядання»: з історії формування української ідеї ХІХ століття / Р. С. Мариняк // Вчені записки Харківського гуманітарного інституту «Народна українська академія». – Х., 2002. – Т. VIII. – С. 211–219.

Могильницкий Б. Г. Политические и методологические идеи русской либеральной медиевистики середины 70-х годов XIX – начала 900-х годов / Б. Г. Могильницкий. – Томск, 1969. – 409 с.

Нахлік Є. К. Пантелеймон Куліш: Особистість, письменник, мислитель : у 2 т. Т. 2. Світогляд і творчість Пантелеймона Куліша / Є. К. Нахлік. – К., 2007. – 462 с.

Підгорна Л. Микола Костомаров і культурно-історична школа: методологічні принципи / Л. Підгорна // Микола Костомаров у вимірах сучасності: Зб. наук. пр. за мат. Всеукр. наук.-практ. конф. – Рівне, 2007. – С. 39–56.

Пінчук Ю. А. Історичні студії Миколи Костомарова як фактор формування самоусвідомлення української нації / Ю. А. Пінчук. – К., 2009. – 306 с.

Спенсер Г. Сочинения : в 7 т. Т. 1. Основания социологии. Данные социологии. Индукция социологии : пер. с англ. / Г. Спенсер. – СПб., 1898. – IV, 432 с.

Философия Герберта Спенсера в сокращённом изложении Говарда Коллинза. – СПб., 1892. – VIII, 472, VII c.

Энциклопедия жизни и творчества Н. И. Костомарова (1817–1885). – К.; Донецк, 2001. – 570 с.

Ясь О. Конструкція часу в історіописанні Миколи Костомарова / О. Ясь // Україна у Цетрально-Східній Європі (з найдавніших часів до кінця XVIII ст.) . – 2005. – Вип. 5. – С. 512–530.

Ясь О. Між достовірним і уявним. Микола Костомаров як історик-художник / О. Ясь // Український археографічний щорічник. – К., 2010. – Вип. 15. – С. 232–250.

Ясь О. Монографічні студії в українській історіографії другої половини ХІХ ст. / О. Ясь // Історіографічні дослідження в Україні. – 2004. – Вип. 14. – С. 365–404.

Опубліковано
2018-12-04
Як цитувати
Богдашина, О. М. (2018). ПІЗНІЙ РОМАНТИЗМ VS РАННІЙ ПОЗИТИВІЗМ: ОСОБЛИВОСТІ СПРИЙНЯТТЯ НОВІТНІХ ІДЕЙ М. І. КОСТОМАРОВИМ (1860–1880-ті рр.). Харківський історіографічний збірник, 16, 4-15. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/historiography/article/view/11876