ВШАНУВАННЯ ПАМ'ЯТІ ПРО М. І. КОСТОМАРОВА В ХАРКОВІ ТА УКРАЇНІ

  • Ольга Ігорівна Вовк Центр краєзнавства імені академіка П. Т. Тронька Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.
Ключові слова: Микола Костомаров, Харків, Україна, комеморація

Анотація

У статті висвітлюються заходи зі вшанування пам’яті про видатного історика, випускника Харківського університету М.І. Костомарова (1817–1885). Основну увагу сконцентровано довкола подій, що мали місце в Україні (і, зокрема, в Харкові) протягом другої половини ХІХ – початку ХХІ ст.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Багалей О. Отношение Н. И. Костомарова к г. Харькову и Харьковскому университету / О. Багалей // Русская старина. – 1914. – Т. 160, № 12.

Бібліографічний покажчик творів Миколи Івановича Костомарова / редкол. : Ю. А. Пінчук (відп. ред.) та ін. ; упоряд. : О. Т. Гончар, Г. В. Пасещенко. – К., 2003.

В. С. Обговорення у Москві доповіді про М. І. Костомарова / В. С. // УІЖ. – 1967. – № 2.

Відбулася міжнародна наукова конференція «Микола Костомаров і Україна» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nsku.org.ua/?p=9293. (Доступ – 07.06.2017 р.)

Гирич І. Б. Сучасна київська топоніміка як вияв історичної свідомості / І. Б. Гирич // Національна та історична пам’ять. – 2013. – Вип. 8.

Гончар О. Т. Наукові заходи, присвячені 190-річчю від дня народження М. Костомарова / О. Т. Гончар // УІЖ. – 2007. – № 4.

Гостини в Костомарова [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://cheline.com.ua/news/society/gostini-v-kostomarova-foto-77073 (Доступ – 05.06.2017 р.)

Злупко С. М. Зв’язки М. І. Костомарова із Західною Україною / С. М. Злупко // УІЖ. – 1967. – № 5.

Колесник Є. О. Бібліотека М. І. Костомарова / Є. О. Колесник // УІЖ. – 1967. – № 10.

«Костомарівським читанням» –10 років: здобутки та перспективи// Чорноморська минувшина : зб. наук. пр. – 2011. – Вип. 6.

Костомаров М. І. Твори : в 2 т. / упоряди. і підгот. текстів Є. С. Шабліовського та В. С. Бородіна ; прим. В. С. Бородіна. – К., 1967.

Микола Костомаров і проблеми суспільного та культурного розвитку української нації : наук.-практ. конф., присвячена 175-й річниці з дня народження Миколи Костомарова (Рівне, 13–14 трав. 1992 р.) / редкол. О. А. Галич та ін. – Рівне, 1992.

Лауреати Золотої медалі ім. В. І. Вернадського та премій імені видатних діячів України Національної Академії наук України 2017 року / уклад. В. О. Цибань. – К., 2017 р.

Маркевич М. І. Постать Миколи Костомарова в історіографічній рефлексії Дмитра Багалія / М. І. Маркевич // Вісник Черкаського університету. – 2013. – Серія : Історичні науки. – № 9 (262).

Машкевич С. В. Улицы Киева. Ретропутешествие / С. В. Машкевич. – Х., 2015.

Михеева В. В. Николай Иванович Костомаров в Харькове (1833–1844). Начало пути / В. В. Михеева. – Х., 2007.

Ошуркевич О. Волинські дороги Костомарова / О. Ошуркевич // Радянська Волинь. – 1991. – 18 черв.

Памяти Костомарова // Слобода. – 1992. – 29 апр.

Перший у світі музей Миколи Костомарова відкрито! [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ridna.ua/2017/05/pershyj-u-sviti-muzej-mykoly-kostomarova-vidkryto-foto/ (Доступ – 05.06.2017 р.)

Пінчук Ю. А. Вибрані студії з костомаровознавства / Ю. А. Пінчук. – К., 2012.

Пінчук Ю. А. Микола Іванович Костомаров (1817–1885) / Ю. А. Пінчук. – К., 1992.

Поліщук Я. Учитель гімназії Микола Костомаров / Я. Поліщук // Азалія : літ-краєзн. календар Рівненщини на 1994 р. – Рівне, 1993. – Вип. II.

Про відзначення пам’ятних дат і ювілеїв у 2017 році: Постанова Верховної Ради України від 22 груд. 2016 р., № 1807-VIII // Відомості Верховної Ради України. – 2017. – № 2. – Ст. 3.

Про підготовку та відзначення 190-річчя від дня народження М. І. Костомарова: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 лип. 2006 р., № 424-р [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/en/424-2006-%D1%80 (Доступ – 03.06.2017 р.)

Про присудження Національною Академією наук України премій імені видатних учених України за підсумками конкурсу 2007 р.: Постанова Президії Національної Академії наук України від 6 лют.2008 р.,№ 33 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nas.gov.ua/legaltexts/DocPublic/P-080206-33-0.pdf. (Доступ – 03.06.2017 р.)

Про присудження Національною Академією наук України премій імені видатних учених України за підсумками конкурсу 2010 р.: Постанова Президії Національної Академії наук України від 16 лют. 2011 р., № 48 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nas.gov.ua/legaltexts/DocPublic/P-110216-48-0.pdf. (Доступ – 03.06.2017 р.)

Про присудження Національною Академією наук України премій імені видатних учених України за підсумками конкурсу 2013 р.: Постанова Президії Національної Академії наук України від 12 лют. 2014 р., № 27 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nas.gov.ua/legaltexts/DocPublic/P-140212-27-0.pdf (Доступ – 03.06.2017 р.)

Селиванов А. Ф. Николай Иванович Костомаров. К третьей годовщине дня его кончины, 1885–1888 / А. Ф. Селиванов // Русская старина. – 1888. – Т. 58, № 4.

Слов’янознавство і нові парадигми та напрями соціогуманітарнихдосліджень : Матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 24 трав. 2017 р.) / редкол. : О. С. Онищенко [та ін.]. – К., 2017.

Смолій В. А.МиколаКостомаров.Віхижиттяітворчості :Енциклопедичнийдовідник/ В. А. Смолій, Ю. А. Пінчук, О. В. Ясь; вступ. ст. і заг. ред. В. А. Смолія. – К., 2005.

Сокирко О. Г. Костомарознавство / О. Г. Сокирко //Енциклопедія Сучасної України / ред. кол. : М. Г. Желєзняк [та ін.]. – К., 2014. – Т. 14.

Толстуха Л. Науково-практична конференція до 200-річчя М. Костомарова / Л. Толстуха [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://oblmus.ucoz.ua/blog/naukovo_praktichna_konferencija_do_200_richchja_m_kostomarova/2017-05-14-382. Доступ –07.06.2017 р.

У садибі Костомарова відкрили експозицію музею Кирило-Мефодіївського товариства [Електронний ресурс]. Режим доступу : https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2040471-u-sadibi-kostomarova-vidkrili-ekspozicii-muzeu-kirilomefodiivskogo-tovaristva.html. Доступ – 05.06.2017 р.

Українська культура в іменах і дослідженнях : присвяч. 180-річчю М. Костомарова та 150-річчю Ф. Вовка : наук. зап. Рівнен. держ. ін-ту культури. – Вип. 1 : Волинське Полісся в контексті слов'янської культури. – Рівне, 1997.

Уманець О. Д. Ювілейне засідання Вченої ради Інституту історії АН УРСР, присвячене 150-річчю з дня народження М. І. Костомарова / О. Д. Уманець // УІЖ. – 1967. – № 7.

Харьков: справочник по названиям: 7000 улиц, площадей, скверов, районов / сост. : Е. Н. Дмитриева, Е. В. Дьякова, Н. М. Харченко ; под общ. ред. С. М. Куделко. – Х., 2011.

Хроніка подій. 2007 рік // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. – 2008. – № 816 : Серія : Історія.

Шудрик І. Микола Костомаров про східних слов’ян / І. Шудрик // Слобідський край. – 1997. – 3 черв.

Энциклопедия жизни и творчества Н. И. Костомарова (1817–1885) / пред. ред. кол. : В. А. Смолий ; науч. ред. и рук. авт. кол. Ю. А. Пинчук.– К. ; Донецк, 2001.

Ювілейна монета на честь Миколи Костомарова [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://tronkocentr.karazin.ua/yuvilejna-moneta-na-chest-mikoli-kostomarova/ (Доступ – 05.06.2017 р.)

Опубліковано
2018-11-27
Як цитувати
Вовк, О. І. (2018). ВШАНУВАННЯ ПАМ’ЯТІ ПРО М. І. КОСТОМАРОВА В ХАРКОВІ ТА УКРАЇНІ. Харківський історіографічний збірник, 16, 16-29. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/historiography/article/view/11727