Реінжиніринг в системі управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства

  • В. М. Білявський Національний авіаційний університет, вул. Чкалова, 17, Харків, Харківська область, 61000, Україна https://orcid.org/0000-0003-2129-1524
Ключові слова: концепції реінжинірингу, стратегія розвитку, бізнес-процеси, міжнародна конкурентоспроможність

Анотація

У зв’язку з євроінтеграційними процесами в Україні операційна діяльність підприємства розглядається як комплекс заходів щодо узгодження його виробничо-збутової діяльності з вимогами світових ринків. Для вітчизняних підприємств існує нагальна необхідність у прогнозуванні розвитку економічних зв’язків, аналізі операційної діяльності, дослідженні зарубіжних ринків та прийнятті оперативних управлінських рішень для підвищення власної конкурентоспроможності. Останнє зумовлює необхідність вивчати, обґрунтовувати та застосовувати концепцію реінжинірингу в системі управління вітчизняними підприємствами і використовувати її результати для здобуття конкурентних переваг, підвищення ефективності функціонування та закріплення позицій на ринках збуту. Як наслідок більшість підприємств починають дедалі частіше використовувати реінжиніринг як інструмент підвищення конкурентоспроможності підприємств.

Тому метою цієї роботи є аналіз концепції реінжинірингу бізнес-процесів у системі управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства та визначення шляхів підвищення рівня ефективності її роботи.

Автором обґрунтовано сутність теоретичних аспектів формування концепції реінжинірингу в системі управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства, проведений аналіз показав, що ефективне застосування цих аспектів може призвести до підвищення результативності роботи підприємства. Визначено основні вимоги успішного функціонування підприємства на зовнішніх ринках, що дає змогу топ-менеджменту авіакомпанії вжити заходів щодо формування та впровадження ефективної стратегії розвитку міжнародної конкурентоспроможності підприємства. Схематично відображено бізнес-процеси стратегічного управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства, що відповідає кожній із наведених складових, які передбачають здійснення кардинальних змін структури і функціональності підрозділів підприємства. Досліджено основні проекти та напрямки господарської діяльності ПрАТ «Міжнародні Авіалінії України», що дозволяє топ-менеджменту вжити заходів щодо побудови ефективної організаційної структури управління підприємством.

Розглянутий підхід щодо дослідження концепції реінжинірингу в системі управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства можна розцінювати як один з прикладів пошуку альтернативних шляхів вирішення проблеми, яка може використовуватися для створення об’єктивних передумов і методологічної бази досліджень з даної проблематики.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Білявський В.М. Реінжиніринг бізнес-процесів як механізм управління міжнародною конкурентоспроможністю організації / В.М. Білявський // Сучасні проблеми менеджменту : матеріали XII міжнар. наук.-практ. конф. — К. : Нац. авіац. ун-т, 2016. — С. 21–22.

Hammer M. Reengeneering the Corporation: A Manifesto for Business Revolution / M. Hammer, J. Champy. — London : Nicholas Brealey Publishing, 1993. — 332 p.

Деминг Эд. Выход из кризиса. Новая парадигма управления людьми, системами и процессами / Эд. Деминг. — М. : Альпина Паблишер, 2011. — 400 с.

Іванов Ю.В. Особливості реінжинірингу бізнес-процесів торгових підприємств України / Ю.В. Іванов, О.Н. Вечірко // Вісн. Полтав. ун-ту екон. і торг. — 2016. — № 3 (75). — С. 101–107.

Гвоздь М.Я. Реінжиніринг бізнес-процесів як чинник прискореного розвитку економіки / М.Я. Гвоздь // Вісник нац. ун-ту «Львівська політехніка». Проблеми економіки та управління. — 2013. — № 754. — С. 135–138.

Донець О.С. Реінжиніринг фінансової діяльності підприємств у сучасних умовах української економіки за допомогою імітаційного моделювання / О.С. Донець // Ефективна економіка. — 2011. — № 2, (Т. 11). — С. 45–49.

Лепейко Т.І. Методологічні засади моделювання бізнес-процесів як складової їх реінжинірингу в діяльності промислових підприємств / Т.І. Лепейко // Mechanism of Economic Regulation. — 2015. — № 1. — С. 31–37.

Таранюк Л.М. Теоретико-методологічні засади управління вибором напрямів реінжинірингу бізнес-процесів промислових підприємств / Л.М. Таранюк // Вісник Сумськ. держ. ун-ту. — 2015. — № 1. — С. 119–129.

Білявський В.М. Бенчмаркінг як інструмент підвищення ефективної операційної діяльності підприємств / В.М. Білявський // Вісник нац. ун-ту «Львівська політехніка». — 2017. — Вип. 862. — С. 10–18.

Білявський В.М. Людський капітал як інструмент оцінювання конкурентоспроможності організації / В.М. Білявський // Вісник Харків. нац. ун-ту ім. В.Н. Каразіна. — 2017. — №. 92. — С. 79–87.

Офіційний сайт «ІАТА» [Електронний ресурс] — Режим доступу : http://www.iata. org/about/members/Pages/airline-list.aspx — Назва з екрану.

Офіційний сайт «ПрАТ Авіакомпанії «МАУ» [Електронний ресурс] — Режим дос¬тупу : http://www.flyuia.com/eng/welcome_new_corporate.html.
Опубліковано
2018-01-14
Як цитувати
Білявський, В. (2018). Реінжиніринг в системі управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Економічна», (93), 7-17. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/economy/article/view/10807