Подання

Увійдіть на сайт чи Зареєструватися, щоб мати можливість подавати статті до журналу.

Керівництво для авторів

Вимоги до наукових статей, які подаються

до Вісника Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна серія «Економічна»

 1. Матеріал статті повинен бути не опублікованим раніше і не представленим до опублікування в іншому виданні.
 2. Статті у журналі друкуються українською та англійською мовами.
 3. Матеріал, що подається повинен мати таку структуру:
 • УДК;
 • ПІБ автора (співавторів);
 • науковий ступінь, вчене звання;
 • посада;
 • назва та адреса організації;
 • ORCID автора (співавторів);
 • e-mail автора (співавторів);
 • назва статті (двома мовами – українська, англійська)
 • анотації (двома мовами – українська, англійська);
 • ключові слова (3-5 слів, двома мовами – українська, англійська);
 • коди класифікатора JEL (JEL Classіfіcatіon Codes Guide) (3-5 кодів).
 • основний текст статті;
 • література та references.
 1. ВАЖЛИВО: обсяг анотації має складати не менше 1800 знаків.
 2. Текст статті повинен містити структурні підрозділи, що мають бути виділені напівжирним шрифтом:
 • Постановка проблеми
 • Аналіз останніх досліджень
 • Мета та завдання
 • Основні результати дослідження
 • Висновки

Структурні підрозділи, що відповідають змісту цих частин можуть бути названі в авторській редакції.

 1. Обсяг статті має бути не менше 12 000 знаків (включаючи основний текст статті, анотацію та список літератури на мові оригіналу статті).
 2. Вимоги до оформлення матеріалу:

Параметри сторінки: поля – по 2 см з кожного боку.

Назва статті: шрифт – Times New Roman, 14 пт, ВСІ ВЕЛИКІ, напівжирний; міжрядковий інтервал – 1,0; вирівнювання – посередині рядка.

УДК, відомості про автора, анотація, ключові слова, коди класифікатора JEL, література та references: шрифт – Times New Roman, 12 пт; міжрядковий інтервал – 1,0; абзацний відступ – 1,25 см.

Основний текст статті: шрифт – Times New Roman, 14 пт; міжрядковий інтервал – 1,5; абзацний відступ – 1,25 см.

Лише Microsoft Word, бажано doc, а не docx.

Усі нетекстові об’єкти мають бути побудовані із застосуванням засобів Microsoft Word (Microsoft Excel Chart, Microsoft Equation).

ВАЖЛИВО: При побудові схем, ілюстрацій, діаграм, графіків та інших графічних об’єктів рекомендуємо уникати використання різних кольорів, оскільки журнал є чорно-білим.

 1. Таблиці повинні бути пронумеровані арабськими цифрами та мати назву. Під таблицею має бути вказано посилання на джерело.

Таблиці форматуються за такими правилами: міжрядковий інтервал – 1,0; шрифт – Times New Roman, 12 пт. Слово «Таблиця» та її номер праворуч (курсив), а назва таблиці посередині рядка. Слід уникати багатосторінкових таблиць. За необхідності шрифт може бути змінено автором до 8 пт.

Приклад:

Таблиця 1 – Індекси споживчих цін на товари та послуги у 2023 році                   
Table 1 Consumer price indices for goods and services in 2023

 

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Індекс споживчих цін

100,8

100,7

101,5

100,2

100,5

Продукти харчування та безалкогольні напої

101,4

101,5

102,2

100,4

100,9

Джерело: ...(згідно зі стандартом АРА-2010).

 1. Усі ілюстрації повинні бути пронумеровані арабськими цифрами та мати назву. Під ілюстрацією має бути вказано посилання на джерело.

Підпис ілюстрацій форматується за такими правилами: міжрядковий інтервал – 1,0; шрифт – Times New Roman, 12 пт; розміщується посередині рядка.

Внутрішні підписи для діаграм форматуються за такими правилами: шрифт – Arial, 8-12 пт (в залежності від кількості рядів даних та необхідності підпису даних). Якщо на діаграмі показано 2 та більше рядів даних, то необхідно додати легенду. Бажано додавати підписи осі ОХ та ОY.

Приклад:

Здійснювати переклад англійською мовою підписів рисунків, у статтях, що опубліковані українською мовою. Розмістити під назвою українською мовою.

Рис.1. Індекс споживчих цін в Україні

Fig.1. The Consumer Price Index in Ukraine

 1. Необхідність нумерація формул визначається автором у відповідності з використанням цих формул у тексті (посиланнями на них згідно зі стандартом АРА-2010). Формули, які нумеруються, виносяться в окремий рядок, нумерація розташовується з правого боку.
 2. При посиланні на прізвище вченого або його роботи, а також при використанні статистичних даних обов’язково посилання мовою оригіналу на джерело у списку літератури. Посилання на джерела використаних матеріалів оформлюються згідно з правилами оформлення текстових цитат стандарту АРА-2010:

Наприклад: не [1], а (Прізвище автора, рік публікації)

Корисне посилання з правилами оформлення по стандарту АРА-2010 http://www-library.univer.kharkov.ua/pages/bibliography/apa_style.pdf

Детальніше про APA стиль за посиланням: https://apps.library.albany.edu/cfox/legacy/

 1. Список використаних джерел складається у порядку згадування у тексті та містить два блоки (ця вимога діє і для англомовних статей):
 • СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ  – джерела мовою оригіналу, оформлені відповідно до Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015;

Приклад:

Біткова Т.В., Меркулова Т.В., Янцевич А.А. Системно-динамічна модель податкової поведінки з урахуванням розподілу доходів. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна серія «Економічна». 2019. № 97. C. 21–30. DOI: https://doi.org/10.26565/2311-2379-2019-97-03

 • REFERENCES – джерела англійською мовою, оформлені за міжнародним бібліографічним стандартом APA-2010 (вказувати мову оригіналу джерела).

Приклад:

Bitkova, T., Merkulova, T., & Yantsevich, A. (2019). System dynamics model of tax behavior taking into account income distribution. Bulletin of V. N. Karazin Kharkiv National University Economic Series, 97, 21-30. doi: https://doi.org/10.26565/2311-2379-2019-97-03

Для англомовних статей спочатку розміщується References, а потім Список використаних джерел.

Якщо стаття, на яку посилається автор, має DOI (Digital Object Identifier), то його вказувати обов’язково.

УВАГА!

 • Статті мають містити не менше 20 бібліографічних посилань
 • Мінімум 50% посилань у пристатейних списках мають містити DOI.
 • Кількість посилань за останні 5 років не менше 50%
 • Посилання на статті Scopus і WoS складають понад 50%
 • Самоцитування не перевищують 10-15%
 1. Документи, які подає автор на адресу редакційної колегії ec-science@karazin.ua:
 • стаття (назва файлу – Petrenko_Article.doc);
 • анкета автора (авторів) (анкета підписується всіма авторами) (назва файлу – Petrenko_Profile.doc);
 • заява автора (авторів) (назва файлу – Petrenko_Statement.doc).

14. Подання статті безкоштовне.

 

Положення про конфіденційність

Персональні дані, які вказуються авторами в анкеті будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.