Увійдіть на сайт чи Зареєструватися, щоб мати можливість подавати статті до журналу.

Керівництво для авторів

Вимоги до наукових статей,

які подаються до Вісника Харківського національного університету

імені В.Н. Каразіна серія «Економічна»

 1. Матеріал статті повинен бути не опублікованим раніше і не представленим до опублікування в іншому виданні.

 2. Статті у журналі друкуються українською, англійською, російською мовами. 

 3. Стаття повинна мати таку структуру:

  • УДК;
  • ПІБ автора (співавторів);
  • ORCID автора (співавторів);
  • e-mail автора (співавторів);
  • науковий ступінь;
  • вчене звання;
  • назва та адреса організації;
  • текст статті (додаток 1).

 4. Анотація та ключові слова (3-5 слів) трьома мовами розміщуються на початку статті (додаток 1). Обсяг анотації має складати не менше 1800 знаків. Нижче ключових слів розміщують коди класифікатора JEL (JEL Classіfіcatіon Codes Guide) (3-5 кодів).

 5. Усі структурні розділи по тексту мають бути виділені жирним шрифтом

 6. Обсяг статті не повинен перевищувати 40 000 знаків.

 7. Інтервал – 1,5 (списки літератури – через 1,0 інтервал); шрифт – 14 пт. Анотація, ключові слова, references та література – шрифт – 12 пт. Поля – по 2 см з кожного боку, абзацний відступ – 1,25 см. Шрифт – Times New Roman. Лише Microsoft Word, бажано doc, а не docx. Усі нетекстові об’єкти мають бути побудовані із застосуванням засобів Microsoft Word (Microsoft Excel Chart, Microsoft Equation). При побудові графіків слід мати на увазі, що журнал є чорно-білим.

 8. Таблиці повинні бути пронумеровані арабськими цифрами та мати назву. Слід уникати багатосторінкових таблиць. Таблиці оформлюються за такими правилами: інтервал – 1,0; шрифт – 12 пт. За необхідності шрифт може бути змінено автором до 8 пт. Під таблицею має бути вказано посилання на джерело. Джерело:…..(згідно зі стандартом АРА-2010).

 9. Усі ілюстрації повинні бути пронумеровані арабськими цифрами та мати назву. Під ілюстрацією має бути вказано посилання на джерело. Джерело:…..(згідно зі стандартом АРА-2010).

 10. Необхідність нумерування формул визначається автором у відповідності з використанням цих формул у тексті (посиланнями на них згідно зі стандартом АРА-2010). Формули, які нумеруються, виносяться в окремий рядок, нумерація розташовується з правого боку.

 11. При посиланні на прізвище вченого або його роботи, а також при використанні статистичних даних обов’язково посилання мовою оригіналу на джерело у списку літератури. Посилання на джерела використаних матеріалів оформлюються згідно з правилами оформлення текстових цитат стандарту АРА-2010.

 12. Список літератури складається у порядку згадування у тексті та містить два блоки (ця вимога діє і для англомовних статей) (додаток 2): 1)  References – джерела англійською мовою, оформлені за міжнародним бібліографічним стандартом APA-2010; 2) Література (для англомовних статей: References (in language original). Це джерела мовою оригіналу, оформлені відповідно до Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015.

 13. Документи, які подає автор на адресу редакційної колегії ec-science@karazin.ua:

Усі файли повинні бути названі англійською мовою, наприклад: Petrenko_Article.doc, Petrenko_Statement.doc, Petrenko_Profile.doc.

 14. Статті публікуються на платній основі, виходячи з розрахунку 35 грн за сторінку тексту формату А4. Реквізити для оплати надсилаються авторам після позитивного рішення редакційної колегії щодо публікації статті.

 

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.