Увійдіть на сайт чи Зареєструватися, щоб мати можливість подавати статті до журналу.

Керівництво для авторів

Вимоги до наукових статей:

1. Стаття має бути написана на актуальну тему, містити результати наукового дослідження та обґрунтування отриманих наукових результатів відповідно до її мети і завдань. Матеріал статті повинен бути оригінальним (не опублікованим раніше і не представленим до опублікування в іншому виданні).
 
2. Матеріали, що надходять для публікації в журналі, проходять анонімне рецензування, та рекомендуються до друку редакційною колегією. За результатами рецензування рукопис може бути повернуто автору на доопрацювання або відхилено. Відповідальність за достовірність інформації у статтях, точність назв, прізвищ та цитат несуть автори статей. Редакція зберігає за собою право на незначну літературну редакцію текстів та скорочення, зі збереженням авторського стилю та головних авторських висновків.
 
3. Статті у журналі друкуються українською, англійською, російською мовами (що зазначено у Свідоцтві, зареєстрованому Мін’юстом України). 
 
4. Стаття повинна мати наступну структуру:
- УДК;
- ПІБ автора (співавторів);
- науковий ступінь;
- вчене звання;
- назва організації;
- текст статті.
Структура тексту статті повинна включати (Додаток 1):
1) Постановка проблеми (опис проблеми, що аналізується, у загальному вигляді та її зв’язок із науковими чи практичними завданнями);
2) Аналіз останніх досліджень і публікацій (у яких започатковано розв’язання проблеми і на які спирається автор; тут треба виділити невирішені раніше частини загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; у цій рубриці обов’язковим є посилання на праці зарубіжних авторів);
3) Мета статті, завдання та методологія дослідження (метод або методологію проведення роботи доцільно описувати у тому випадку, якщо вони відрізняються новизною або представляють інтерес з точки зору цієї роботи);
4) Основні результати дослідження (з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів);
5) Висновки (підсумки дослідження, пропозиції автора і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі);
6) Література; 
7) References.
 
5. Анотація та ключові слова (3-5 слів) трьома мовами розміщуються на початку статті (див. Додаток 1). Обсяг анотації має складати 200-250 слів, та відображати основні завдання та отримані у ході дослідження результати. Нижче ключових слів розміщують код класифікатора JEL (JEL Classіfіcatіon Codes Guide) (3-5 кодів).
 
6. Всі структурні розділи по тексту мають бути виділені жирним шрифтом
 
7. Обсяг статті не повинен перевищувати 40 000 знаків.
 
8. Інтервал – 1,5 (списки літератури – через 1,0 інтервал); шрифт – 14 пт. Анотація, ключові слова, література та references – шрифт – 12 пт. Поля – по 2 см з кожного боку, абзацний відступ –1,25 см. Шрифт – Times New Roman. Лише Microsoft Word, бажано doc, а не docx. Всі нетекстові об’єкти мають бути побудовані із застосуванням засобів Microsoft Word (Microsoft Excel Chart, Microsoft Equation). При побудові графіків слід мати на увазі, що журнал є чорно-білим.
 
9. Таблиці повинні бути пронумеровані арабськими цифрами та мати назву. Слід уникати багатосторінкових таблиць. Таблиці оформлюються за такими правилами: інтервал – 1,0; шрифт – 12 пт. За необхідності шрифт може бути змінено автором до 8 пт. Під таблицею має бути вказано посилання на джерело. Джерело:…..(згідно зі стандартом АРА-2010).
 
10. Всі ілюстрації повинні бути пронумеровані арабськими цифрами та мати назву. Під ілюстрацією має бути вказано посилання на джерело. Джерело:…..(згідно зі стандартом АРА-2010).
 
11. Необхідність нумерування формул визначається автором у відповідності з використанням цих формул у тексті (посиланнями на них згідно зі стандартом АРА-2010). Формули, які нумеруються, виносяться в окремий рядок, нумерація розташовується з правого боку.
 
12. Всі статистичні дані мають бути підкріплені посиланнями на джерела; всі цитати мають закінчуватися посиланнями на джерела. Якщо в огляді літератури або далі по тексту Ви посилаєтесь на прізвище вченого – його публікація має бути у загальному списку літератури після статті. Посилання на джерела подаються в тексті статті.
 
13.Посилання на список літератури у тексті статті:
1) обов’язковим є посилання на джерела використаних матеріалів, які оформлюються згідно з правилами оформлення текстових цитат стандарту АРА-2010;
2) посилання на власні публікації припустимі тільки в разі крайньої необхідності.
 
14. Список літератури складається у порядку згадування у тексті. Вторинне цитування не дозволяється. Якщо у тексті статті згадується ім’я автора джерела, яке наведене у списку літератури іншою мовою, ніж мова статті, то воно вказується мовою статті, а поряд в дужках мовою оригіналу, згідно з правилами оформлення текстових цитат стандарту АРА-2010. Посилання на таке джерело оформлюється відповідно до загальних правил.
 
15. Cписок літератури має складатися із двох блоків (ця вимога діє і для англомовних статей) (Додаток 2): 1) Література (для англомовних статей: References (in language original)). Це джерела мовою оригіналу, оформлені відповідно до українського стандарту бібліографічного опису (Форма 23, затверджена наказом ВАК України від 03 березня 2008 р. № 147); 2) References – ті самі джерела, але англійською мовою, оформлені за міжнародним бібліографічним стандартом APA-2010.  Назви джерел у списку літератури розміщуються в порядку згадування в тексті. Посилання на підручники, навчальні посібники, публіцистичні статті є небажаними.
 
16. Разом із рукописом подається Анкета відомостей про автора та співавторів (Додаток 3), супроводжувальна заява про те, що стаття презентує самостійно проведене дослідження і не містить плагіату, автори дають спільну письмову згоду на публікацію матеріалів саме у Віснику (Додаток 4).
 
17. Стаття мусить бути відредагована і надіслана до редакції разом із супровідними матеріалами електронною поштою (Тема листа: Стаття Петренко О.І. для вісника ХНУ) на адресу редакційної колегії ec-science@karazin.ua. Усі файли повинні бути названі англійською мовою, наприклад: Petrenko_Article.doc, Petrenko_Statement.doc, Petrenko_Profile.doc.

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.