Problems of functioning of public administration mechanisms concerning the operational monitoring of the state of potentially dangerous objects

Keywords: public administration mechanisms, monitoring, potentially dangerous objects, emergency, Unified State System of Civil Defence, forecasting, operational-dispatch management system, emergency call

Abstract

The problems concerning functioning of the modern Unified State Civil Protection System were studied, namely: the problems of functioning of a single information environment for the prompt supply of data on monitoring the state of potentially dangerous objects, only partial automation of processes concerning organization of the “dispatcher-applicant” dialogue during regulation passing information in the system of emergency assistance to the population using the single telephone number 112.

An analysis of the mechanism of information flow in the system of emergency assistance to the population using the single telephone number 112 was carried out. It was shown that currently only part of the processes related to the organization of the “dispatcher-applicant” dialogue and the display of the operational situation on the electrified plan are automated.

It has been proved that the territorial and functional subsystems of the Unified State Civil Protection System currently do not provide proper daily collection, processing, transmission and analysis of information about the probability of emergencies of man-made and natural nature and the development of preventive measures and proposals for their implementation.

The need to improve the information mechanism of public administration of monitoring the state of potentially dangerous objects through the development of software complexes based on the functioning of intelligent systems, which are focused on processing unstructured data using Sentiment Analysis methods, has been confirmed.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Viktoriia Shvedun, National University of Civil Defence of Ukraine, 94 Chernyshevska Str., Kharkiv, 61023, Ukraine

Doctor of Science in Public Administration, Full Professor,

Head of the Scientific Department on Problems of Management in the Civil Defence Sphere

of the Educational, Scientific and Production center, National University of Civil Defence of Ukraine,

94 Chernyshevska Str., Kharkiv, 61023, Ukraine

Oleksandr Ihnatiev, National University of Civil Defence of Ukraine, 94 Chernyshevska Str., Kharkiv, 61023, Ukraine

Doctor of Philosophy (Public Management and Administration),

Senior Lecturer of the Department of Military Training,

National University of Civil Defence of Ukraine,

94 Chernyshevska Str., Kharkiv, 61023, Ukraine

Olena Postupna, National University of Civil Defence of Ukraine, 94 Chernyshevska Str., Kharkiv, 61023, Ukraine

Doctor of Science in Public Administration, Full Professor,

Associate Professor of the Department of Management of Educational-scientific-production center, National University of Civil Defence of Ukraine,

94 Chernyshevska Str., Kharkiv, 61023, Ukraine

References

Hrechaninov, V.F. (2016). Rekomendatsii shchodo funktsionuvannia yedynoi derzhavnoi systemy tsyvilnoho zakhystu v suchasnykh umovakh (persha redaktsiia). Ukrainskyi naukovo-doslidnyi instytut tsyvilnoho zakhystu. URL: http://undicz.dsns.gov.ua/files/2016/8/30/Persha_redakciya_rekomendaciy_EDSCZ.pdf (data zvernennia: 13.10.2019) [in Ukrainian].

Kropotov, P.P., Biehun, V.V., Hrechaninov, V.F. (2015). Stvorennia suchasnoi systemy monitorynhu bezpeky – aktualna derzhavna ta naukova zadacha. Systemy obrobky informatsii, 11 (136), 199–206 [in Ukrainian].

Boholiubova, V.M., Safranova, T.A., Boholiubov, V.M., Klymenko, M.O., Monin, V.B. (2011). Monitorynh dovkillia. Kherson: Hrin D.S. [in Ukrainian].

Neiko, Ye.M., Rudko, H.I., Smoliar, N.I. (2001). Medyko-heoekolohichnyi analiz stanu dovkillia yak instrument otsiniuvannia ta kontroliu zdorovia naselennia. Ivano-Frankivsk: Ekor [in Ukrainian].

Bykova, O.V., Boliiev, O.Ch., Derevynskyi, D.M., Yelisieiev, V.N. and others (2008). Osnovy tsyvilnoho zakhystu. M.V. Bolotskykh (Ed.). MNS Ukrainy; Un-t tsyvilnoho zakhystu Ukrainy; In-tut derzh. upr. u sferi tsyvilnoho zakhystu. Kyiv [in Ukrainian].

Pro pryznachennia robochoi hrupy zi stvorennia Sytuatsiinoho tsentru Ministerstva oborony Ukrainy: nakaz Ministra oborony Ukrainy vid 20.01.2012 r. No. 32 (2012). URL: http://www.mil.gov.ua/index.php?lang=ua&part=news&sub=read&id=23058 (data zvernennia: 14.03.2022) [in Ukrainian].

Shvedun, V.O., Ihnatiev, O.M. (2020). Udoskonalennia derzhavnoho upravlinnia monitorynhom potentsiino nebezpechnykh obiektiv z vykorystanniam yevropeiskoi protsedury otsinky vplyvu na navkolyshnie seredovyshche. Adaptatsiia pravovoi systemy Ukrainy do prava Yevropeiskoho Soiuzu: teoretychni ta praktychni aspekty: materialy V Vseukr. za mizhnar. uchastiu nauk.-prakt. konf., m. Poltava, 22 zhovt. 2020 r. Poltava: Rossava, 140–142 [in Ukrainian].

Pro vvedennia v diiu Metodyky sposterezhen shchodo otsinky radiatsiinoi ta khimichnoi obstanovky: nakaz MVS Ukrainy vid 27.11.2019 r. No. 986 (2019). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0083-20#Text (data zvernennia: 17.10.2021).

Pro utvorennia Koordynatsiinoi rady iz stvorennia ta funktsionuvannia Uriadovoi informatsiino-analitychnoi systemy z nadzvychainykh sytuatsii: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 07.03.2001 r. No. 215. (2001). URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/215-2001-%D0%BF (data zvernennia: 14.03.2022).

Pro stvorennia Uriadovoi informatsiino-analitychnoi systemy z pytan nadzvychainykh sytuatsii: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 16.12.1999 r. No. 2303 (1999). URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2303-99-%D0%BF (data zvernennia: 19.10.2021).

Ihnatiev, O.M., Fesenko, H.V. (2016). Otsinka naslidkiv nadzvychainykh sytuatsii radiatsiinoho ta khimichnoho kharakteru pry avariiakh na potentsiino nebezpechnykh obiektakh: metod. vkazivky ta zavdannia do vykon. rozrakh.-hraf. roboty. Kharkiv: NUTsZU [in Ukrainian].

Stebliuk, M.I. (2007). Tsyvilna oborona ta tsyvilnyi zakhyst: pidruchnyk. Kyiv: Znannia Pres.

Ihnatiev, O.M. (2020). Analiz i otsinka orhanizatsiinoho mekhanizmu zabezpechennia derzhavnoho upravlinnia monitorynhom stanu potentsiino nebezpechnykh obiektiv. Pravo ta derzhavne upravlinnia, 3, 100–106. DOI: https://doi.org/10.32840/pdu.2020/3/15 [in Ukrainian].

Pro zatverdzhennia Polozhennia pro orhanizatsiiu opovishchennia pro zahrozu vynyknennia abo vynyknennia nadzvychainykh sytuatsii ta zviazku u sferi tsyvilnoho zakhystu: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 27.09.2017 r. No. 733 (2017). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/733-2017-%D0%BF#Text (data zvernennia: 21.02.2022).

Barylo, O.H., Volianskyi, P.B., Huriev, S.O. and others (2014). Reahuvannia na nadzvychaini sytuatsii: navch. posib. Kyiv: Blank-Pres [in Ukrainian].

Ihnatiev, O. (2022). State and problems of the information mechanism of public management of monitoring of the state of potentially dangerous objects in Ukraine. Public administration and state security aspects, 2/1, 138–149. DOI: https://doi.org/10.52363/passa-2022.1-14

Pro zatverdzhennia Poriadku vykorystannia informatsiinykh ta informatsiino-telekomunikatsiinykh system i Poriadku vykorystannia ta obliku kompiuternykh prohram: nakaz Holovy DSNS Ukrainy vid 19.07.2019 r. No. 425 (2019). Kyiv: Derzhavna sluzhba Ukrainy z nadzvychainykh sytuatsii

Published
2022-12-30
How to Cite
Shvedun, V., Ihnatiev, O., & Postupna, O. (2022). Problems of functioning of public administration mechanisms concerning the operational monitoring of the state of potentially dangerous objects. Pressing Problems of Public Administration, 2(61), 57-70. https://doi.org/10.26565/1684-8489-2022-2-04
Section
Mechanisms of Public Administration