DIGITAL TECHNOLOGIES IN OPTIMIZATION OF THE BUDGET PROCESS: BEST INTERNATIONAL EXPERIENCE AND CONCLUSIONS FOR UKRAINE

  • O. P. Basiuk Postgraduate Student, Economic Policy and Management Department Education and Research Institute of Public Administration of V. N. Karazin Kharkiv National University, Kharkiv, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-3224-5489
Keywords: budget transparency, budget process, state budget, public finance, digital technologies, digital transformation, automated information systems.

Abstract

This article is a continuation of a series of articles devoted to research on
the global practice of digitalization in the field of public finance, as well as the potential for applying
promising digital technologies in this area. In this article, the author conducts research on foreign
experience of digital technologies in the budget process and based on the results, offers a conceptual
model as the basis for the digital transformation of public finances in Ukraine. As the part of this
research, the author has established that an important element of the budget process is a financial
control, which ensures the functioning efficiency of the state budget system and is a necessary and
mandatory procedure that accompanies all stages of the budget process, and technological support
of budget control procedures in the context of optimization of legal regulation of the budget process in
Ukraine, taking into account the experience of European countries, is the most relevant and promising.
The automated information systems, used for optimization of budgeting process in Spain
(systems Adenda, ATENEA, CANOA, BÁSICAL and CICEP.red), France (project Chorus and Chorus
Pro), local solutions in Belgium, Germany and Great Britain, and also domestic experience on the
example of AIS “LOGICA” were analyzed in order to research foreign experience.
Based on the existing world experience, as well as the level of development and use of
modern digital technology, the author has formulated recommendations for improving the current
practice of forming and implementing a budget policy and the budget process.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Basiuk, O.P. (2022). Analiz biudzhetnoi polityky Ukrainy z urakhuvanniam dosvidu zastosuvannia tsyfrovykh tekhnolohii [Analysis of Ukraine’s budget policy taking into account the experience in applying digital technologies]. Visnyk pisliadyplomnoi osvity. Seriia “Sotsialni ta povedinkovi nauky” – Bulletin of Postgraduate education. Social and Behavioral Sciences Series,issue 19 (48) URL: http://umo.edu.ua/images/content/nashi_vydanya/visnyk_PO/19_48_2022/social/Bulletin_19_48_Social_and_behavioral_sciences_Basiuk.pdf. DOI: https://doi.org/10.32405/2522-9931-2022-19(48)-135-157 [in Ukrainian].

Belkin, V.A. (2018).Optimizaciya struktury raskhodov byudzhetov na osnove pravil maksimizacii poleznosti. Vestnik Chelyabinskogo gosudarstvennogo universiteta,no. 7 (417), 28–38 [in Russian].

Biudzhetnyi kodeks Ukrainy. Stattia 19. Stadii ta uchasnyky biudzhetnoho protsesu. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#Text (data zvernennia: 06.08.2022).

Derzhavnyi informatsiinyi portal “Biudzhetne upravlinnia”. Informatsiina systema Adenda. URL: https://www.oficinavirtual.pap.hacienda.gob.es/sitios/oficinavirtual/es-ES/Catalogo SistemasInformacion/Adenda/Paginas/QueEs.aspx (data zvernennia: 06.08.2022) [in Ukrainian].

Derzhavnyi informatsiinyi portal “Biudzhetne upravlinnia”. Informatsiina systema ATENEA. URL: https://www.oficinavirtual.pap.hacienda.gob.es/sitios/oficinavirtual/es-ES/Catalogo SistemasInformacion/ATENEA/Paginas/QueEs.aspx (data zvernennia: 06.08.2022) [in Ukrainian].

Derzhavnyi informatsiinyi portal “Biudzhetne upravlinnia”. Informatsiina systema CANOA. URL: https://www.oficinavirtual.pap.hacienda.gob.es/sitios/oficinavirtual/es-ES/Catalogo SistemasInformacion/CANOA/Paginas/QueEs.aspx (data zvernennia: 06.08.2022) [in Ukrainian].

Derzhavnyi informatsiinyi portal “Biudzhetne upravlinnia”. Informatsiina systema CICEP. Red. URL: https://www.oficinavirtual.pap.hacienda.gob.es/sitios/oficinavirtual/es-ES/Catalogo SistemasInformacion/CICEPred/Paginas/MenuSitio.aspx (data zvernennia: 06.08.2022) [in Ukrainian].

Dunaiev, I.V., Kostiennikov, D.M. (2021). Formuvannia publichnoi polityky vybirkovoi mihratsii ta podalshoi intehratsii inozemnykh kvalifikovanykh pratsivnykiv v ukraini. Visnyk pisliadyplomnoi osvity.“Seriia “Sotsialni ta povedinkovi nauky”, no. (44), 180–205. DOI https://doi.org/10.32405/2522-9931-2021-15(44)-180-205 [in Ukrainian].

Ysakova, N.Yu., Belova, D.V. (2018). Optymyzatsyia biudzhetnykh raskhodov v kontekste povyshenyia ustoichyvosty rehyonalnykh biudzhetov RF. Sbornyk materyalov XII Mezhdunarodnoi konferentsyy “Rossyiskye rehyony v fokuse peremen”, 569–574 [in Russian].

Kolomyceva, A., Lutfullaeva, M., Kolomiec, V. Koncepciya primeneniya BIGDATA-orientirovannyh informacionnyh sistem v razreze uravleniya gosudarstvennymi finansovymi resursami. XII Mezhdunarodnaya konferenciya “Rossijskie regiony v fokuse peremen”. URL: https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/68088/1/978-5-8295-0582-0_2018-09.pdf [in Russian].

Kud, A.A. (2021). Kompleksna klasyfikatsiia virtualnykh aktyviv. International Journal of Education and Science, vol. 4, no. 3–4, 64–91. URL : https://ijes.world/files/paper-files/2021-volume-4-no-3-64/ijes-2021-3-6.pdf. DOI: https://doi.org/10.26697/ijes.2021.3.6 [in Ukrainian].

Kud, A.A. (2021). Pravove rehuliuvannia detsentralizovanykh informatsiinykh platform: problemy i proponovanyi pryvatnopravovyi pidkhid do yikhnoho vyrishennia v Ukraini [Legal regulation of decentralized information platforms: problems and the suggested private-law approach to their solution in Ukraine]. Teoriia ta praktyka derzhavnoho upravlinnia – Theory and Practice of Public Administration, issue 2 (73), 47–66. URL: https://tp.kh.ua/index.php/tpdu/article/view/285/261. Doi: 10.34213/tp.21.02.06 [in Ukrainian].

Nakaz Ministerstva finansiv Ukrainy No 1098 vid 29.12.2002 “Pro pasporty biudzhetnykh prohram” (data zvernennia: 06.08.2022) [in Ukrainian].

Neshitoj, A.S. (2015). Byudzhetnaya sistema Rossijskoj Federacii. Moscow: ITK “Dashkov i K” [in Russian].

Orlov, S.Yu., Lopuhin, A.M. (2017). Optimizaciya sistemy gosudarstvennyh zakupok (mate-maticheskoe reshenie). Voprosy rossijskogo i mezhdunarodnogo prava, 7, no. 4А, 76–88 [in Russian].

Prokofev, S.E., Grishin, D.S., Shubina, L.V. (2013). Sistema Chorus vo Francii: naznachenie, vozmozhnosti, opyt vnedreniya. Zhurnal “Finansy”, 36–38 [in Russian].

Sait HOLOVFINTEKh. Ministerstvo finansiv Ukrainy. Instruktsiia “Systema Logica” АІС. URL: https://gft.kiev.ua/ (data zvernennia: 06.08.2022) [in Ukrainian].

Sait kompanii SAS. How a hybrid fraud detection model cuts financial losses in Belgium by 98 %. URL: https://www.sas.com/ru_ua/customers/tax-fraud-belgium.html (data zvernennia: 06.08.2022).

Smirnikova, Yu.L., Krovikova, M.A. (2017).Administrativnaya otvetstvennost za narushenie poryadka osushchestvleniya zakupok tovarov, rabot, uslug dlya obespecheniya gosudarstvennyh i municipalnyh nuzhd u subektov malogo predprinimatelstva. Administrativnoe pravo i process, no. 11, 35–39 [in Russian].

Tanzi V. (2018). Pravytelstvo i rynky. Meniaiushchaiasia ekonomycheskaia rol hosudarstva / Perevod s anhl. A. Rohozhkyna. Moskva: Yzd-vo Ynstytuta Haidara [in Russian].

Dunayev, I., Hotlib, I., Olvinskaya, J., Popov, Y. (2022). Development of a system for statistical measurement of theinfluence of digital technologies on the efficiency of management. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, no. 1 (13(115), 49–58. DOI https://doi.org/10.15587/1729-4061.2022.252911.

Dunayev, I., Petrovska, I., Safronova, O., Darovanets, O., Darovanets, K., Mital, О., Nosyriev, O. (2022). Development of methods for evaluating the effectiveness of smart cities under the conditions of digitalization of city governance. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, no. 3 (13 (117), 6–16. URL: http://journals.uran.ua/eejet/article/view/260304/256901. DOI: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2022.260304

Kud, A.A. (2021). Decentralized information platforms in public governance: reconstruction of the modern democracy or comfort blinding? International journal of public administration. DOI: https://doi.org/10.1080/01900692.2021.1993905

Paradivskyy, N. Beyond Chorus Pro: How to prepare for B2B e-invoicing and CTC in France. Pagero. URL: https://www.pagero.com/blog/chorus-pro-e-invoicing-france

The World Bank. Financial Management Information Systems (FMIS). URL: https://www.worldbank.org/en/topic/governance/brief/financial-management-information-systems-fmis

The World Bank. Public Finance Modernization Project. URL: https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P090389

Published
2022-09-19
How to Cite
O. P. Basiuk. (2022). DIGITAL TECHNOLOGIES IN OPTIMIZATION OF THE BUDGET PROCESS: BEST INTERNATIONAL EXPERIENCE AND CONCLUSIONS FOR UKRAINE. Pressing Problems of Public Administration, 1(60), 116-131. https://doi.org/10.26565/1684-8489-2022-1-08
Section
World Experience of Public Administration