Концепт «життєвого світу» в історико-соціологічній ретроспективі (теоретико-методологічні підходи другої половини ХХ століття)

  • Oleksandr Zubarev Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 4, м. Свободи, Харків, 61022, Україна, zubar.alexandr@gmail.com http://orcid.org/0000-0002-9722-2851
Ключові слова: концепт, життєвий світ, повсякдення, Інший, феноменологія, драматургічний підхід, система, структура життєвого світу, розуміюча соціологія

Анотація

У статті аналізуються соціологічні інтерпретації концепту життєвого світу в історико-соціологічній ретроспективі (теоретико-методологічні підходи другої половини ХХ століття). Констатується, що будь-який концепт виникає як відповідь на проблеми теорії та життя й має свою історію, яка може бути досліджена. Автором детально розглядається драматургічний підхід до повсякденного життєвого світу американського соціолога Ірвіна Гофмана, соціально-психологічна версія концепту життєвого світу української дослідниці Олени Злобіної, соціально-філософські експлікації відношення між життєвим світом й системою німецького соціолога-неомарксиста Юрґена Габермаса, концепція «світів та режимів» французьких дослідників Люка Болтанські та Лорана Тевено. Таким чином, у статті реалізується не тільки персоналістський, але й національний підхід до вивчення історико-соціологічного матеріалу. Відмічається, що розглянуті концепції мають спільні суттєві моменти: по-перше, це проблема структурованості життєвого світу й, по-друге, проблема Іншого. 

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографія автора

Oleksandr Zubarev, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 4, м. Свободи, Харків, 61022, Україна, zubar.alexandr@gmail.com

аспірант кафедри соціології 

Посилання

Делёз Ж. Что такое философия? / Жиль Делёз, Феликс Гваттари; [пер. с франц. и послесл. С. Зенкина]. – М.: Академический Проект, 2009. – 261 с.

Штомпка П. В фокусе внимания повседневная жизнь. Новый поворот в социологии / П. Штомпка // Социологические исследования. ‒ № 8. ‒ Август 2009. ‒ C.3-13

Мельников А. Экзистенциальный поворот в современной социологии / А. Мельников // Социология: теория, методы, маркетинг. – 2011. – № 2. – С.160-177

Ярская-Смирнова О. Социокультурный анализ нетипичности / О. Ярская-Смирнова. − Саратов: СГТУ, 1997. – С.69-91.

Сорока Ю. Свої, чужі, різні: соціокультурна перспектива сприйняття Іншого: монографія / Юлія Сорока. – Х.: ХНУ імені В. Н.Каразіна, 2012. – 332 с.

Титаренко Т.М. Життєвий світ особистості: у межах і за межами буденності / Т.М.Титаренко. – К.: Либідь, 2003. – 376 с.

Волков В.Н. Человек и его жизненные миры [Электронный ресурс] / В.Н. Волков. − Режим доступа: http://publishing-vak.ru/file/archive-philosophy-2012-1/1-volkov.pdf

Савин А. Жизненный мир и измерения его историчности в трансцендентальной феноменологии / А. Савин // Вестник СамГУ. 2006. №10/1 (50) – С.15-22

Дреер Й. Символ и теория жизненного мира: «Трансценденции жизненного мира и их преодоление посредством знаков и символов» / Й. Дреер // Социология: теория, методы, маркетинг. – 2011.–№ 3.– С.3-26

Шульга А. Легитимация и «легитимация»: феноменологический анализ / А. Шульга. – К.: Институт социологии НАН Украины, 2012. – 208 с.

Зубарєв О. Концепт «життєвого світу» в історико-соціологічній ретроспективі (теоретико-методологічні підходи першої половини ХХ століття) / О. Зубарєв // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства. Випуск 19. – Харків: Видавництво Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, 2013. − 501с.

Шюц А. Избранное: Мир, светящийся смыслом / А. Шюц; пер. с нем. и англ. − М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2004.−1056 с. − (Серия «Книга света»).

Абельс Х. «Интеракция, идентичность, презентация. Введение в интерпретативную социологию» / Х. Абельс; пер. с нем. яз. под общей редакцией Н.А. Головина и В.В. Козловского. − Издательство «Алетейя» (СПб.), 2000 – 272 с.

Вахштайн В. Социология повседневности: от «практики» к «фрейму» / В. Вахштайн // Социологическое обозрение. ‒ Том 5. – № 1. – 2006. – С.69-75.

Гофман И. Моральная карьера душевнобольного пациента / И. Гофман // Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Серия 11: Социология. Реферативный журнал. ‒ 2001. ‒ № 1. – С.100-141.
Опубліковано
2015-11-23
Як цитувати
Zubarev, O. (2015). Концепт «життєвого світу» в історико-соціологічній ретроспективі (теоретико-методологічні підходи другої половини ХХ століття). Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія «Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи», (1148), 21-29. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/ssms/article/view/4460
Розділ
Теоретико-методологічні проблеми соціології