Суперечності в обґрунтуванні Толкоттом Парсонсом функціоналістського стилю соціологічного мислення

  • Vladimir Nikolaenko Національний авіаційний університет (Київ), 1, просп. Космонавта Комарова, Київ 03058, Україна
  • Leonid Nikolaenko
  • Yuriy Yakovenko Національний авіаційний університет, 1, просп. Космонавта Комарова, корпус 8, Київ 03058, Україна https://orcid.org/0000-0002-6006-8651
Ключові слова: соціологія знання, соціологія мислення, спосіб мислення, стиль мислення, манера висловлювання, паралогіка, функціоналістський стиль мислення, схізіс, шизофренія, соціальне, соцієтальне, соціальний порядок, соціальний розвиток

Анотація

У статті акцентовано увагу на виявленні протиріч функціоналістськи орієнтованої соціологічної думки, що акумулює різноманітні тенденції, які визначають способи та стилі соціологічного теоретизування. Зокрема, запропоновано аналіз зв’язку між життєвою та творчою біографією одного з фундаторів структурного функціоналізму Толкотта Парсонса, їхній вплив на спосіб і стиль його соціологічного мислення. З точки зору авторів статті, автобіографія Т. Парсонса свідчить про те, що ліберальний спосіб мислення був органічним для американського вченого. Саме цей спосіб знайшов своє адекватне віддзеркалення в його науковій творчості та визначив стиль мислення одного з найвідоміших представників структурного функціоналізму. Підкреслено, що, відповідаючи на звинувачення в порушенні «балансу між наступністю і “опортунізмом”» в його «інтелектуальній історії», Т. Парсонс поставив питання, які не розв’язували зазначену суперечність, а суттєво загострювали її. Подібні ситуації низкою інтелектуалів віднесені до категорії шизофренічних явищ у культурі пізнього капіталізму. Але вони мають свою логіку, спираючись на правила якої, теоретики пропонують різні способи виходу із суперечливих соціальних ситуацій, що забезпечують тимчасовий успіх, паралельно створюючи ефект їхнього відкладеного загострення. Акцентовано увага на тому, що в роботах Т. Парсонса визначальним є усвідомлена, але не розв’язана суперечність між соціальним і соцієтальним, де соцієтальне вимагає розвитку, а соціальне – порядку. Доведено, що функціоналістський стиль соціологічного мислення якраз і створює ілюзію можливості її розв’язання методом неоголошеної відмови від розвитку в ім’я порядку, що, у свою чергу, веде до радикальної відмови від принципу раціоналізму.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Vladimir Nikolaenko, Національний авіаційний університет (Київ), 1, просп. Космонавта Комарова, Київ 03058, Україна

кандидат соціологічних наук, доцент кафедри соціології та політології факультету лінгвістики та соціальних комунікацій, nikolaenkovl@ukr.net

Leonid Nikolaenko

кандидат філософських наук, доцент, незалежний дослідник, nikolaenkolg@ukr.net

Yuriy Yakovenko, Національний авіаційний університет, 1, просп. Космонавта Комарова, корпус 8, Київ 03058, Україна

доктор соціологічних наук, професор, заслужений працівник освіти України, професор кафедри соціології та політології факультету лінгвістики та соціальних комунікацій, iurii_iakovenko2017@ukr.net

Посилання

Бауман З. Мыслить социологически / пер. с англ. под ред. А. Ф. Филиппова. Москва: Аспект Пресс, 1996. 256 с. URL: http://padaread.com/?book=72471&pg=257

Гавриленко І. М., Недюха М. П., Яковенко Ю.І. Соціальний розвиток: навчальний посібник. 2-е вид, перероб. доп. Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2017. 580 с.

Джеймисон Ф. Постмодернизм, или Культурная логика позднего капитализма / пер. с англ. Д. Кралечкина; под науч ред. А. Олейникова. М.: Издательство Института Гайдара, 2019. 808 с.

Кант Э. Критика эстетической способности суждения. Соч. в 6 т., т. 5. М., 1966. С. 201-249.

Кравченко А. И. Особенности стиля мышления и критика учения Парсонса. История социологии в 2-томах. Tом. 2. М., 2014. URL: https://studme.org/56413/sotsiologiya/istoriya_sotsiologii_tom_2.

Мегедь В. В. Стили мышления и типы URL: http://ru.laser.ru/authors/meged_ovcharov/styles_and_types.htm.

Миллс Ч. Р. Социологическое воображение / пер. с англ. О. А. Оберемко; общ. ред. Г. С. Батыгина. М.: Издательский Дом NOTA BENE, 2001. 264 с. URL: http://klex.ru/l6u

Николаенко В. Л., Николаенко Л., Яковенко Ю. И. Коммуникативные эффекты пустого слова: паралогические основания социологической постметодологии. Український соціологічний журнал. Випуск 17–18. № 1–2. 2017. С. 192-205.

Парсонс Т. О структуре социального действия. М.: Академический Проект, 2000. 880 с.

Парсонс Т. Система современных обществ / пер. с англ. Л. А. Седова, А. Д. Ковалева; под ред. М.С. Ковалевой. М.: Аспект Пресс, 1998.270 с.

Ритцер Дж. Современные социологические теории. 5-е изд. / пер. с англ. А. Бойков, А. Лисицына. СПб: Питер., 2002. 668 с.

Руднев В. П. Философия языка и семиотика безумия: избранные работы. М.: Территория будущего, 2007. 528 с.

Штомпка П. Теоретическая социология и социологическое воображение. Социологический журнал. 2001. № 1. C. 148-159. URL: http://socioline.ru/_seminar/library/src-ino/voobr.php

Ярошенко А. О. Курс лекцій з історії соціології. К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2005. 195 с.

Опубліковано
2019-12-11
Як цитувати
Nikolaenko, V., Nikolaenko, L., & Yakovenko, Y. (2019). Суперечності в обґрунтуванні Толкоттом Парсонсом функціоналістського стилю соціологічного мислення. Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія «Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи», 42(-), 7-19. https://doi.org/10.26565/2227-6521-2019-42-01
Розділ
Теоретико-методологічні проблеми соціології