Медіасоціалізація сучасної молоді: виклики і відповіді

  • Oleksandra Zinchyna Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, вул. Маршала Бажанова, 17, Харків 61002, Україна, zinchina13@gmail.com https://orcid.org/0000-0002-4680-857X
Ключові слова: медіа, медіасоціалізація, медіаповедінка, молодь, інтернет-аддикція, кібер-буллінг, медіакультура, медіаграмотність

Анотація

У статті аналізується соціалізуючий вплив сучасних медіа на молодь, його позитивні та негативні наслідки. Розглядається медіаповедінка молоді як система дій особистості в медіапросторі, яка включає різноманітні форми медіаспоживання та медіавиробництва, що зумовлюються її медіавподобаннями і спрямовуються на задоволення комунікативних, інформаційних, когнітивних, культурних, рекреаційних та інших потреб. Визначаються особливості формування особистості сучасної молодої людини як представника «цифрового покоління», зокрема дуальний вплив на цей процес реального і віртуального світів. Особлива увага приділяється новим медіа, зокрема інтернету, та тим можливостям, які він надає молоді для задоволення її потреб. Аналізується феномен інтернет-аддикції, його типи, прояви та ризики. Акцентується роль сім’ї як традиційного інституту соціалізації у формуванні медіаповедінки молоді. Формулюється висновок про необхідність формування медіакультури особистості, що визначається як готовність та підготовленість людини до ефективної взаємодії з медіа, як спосіб поводження в інформаційному середовищі, що забезпечує мінімізацію ризиків медіавпливу.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Oleksandra Zinchyna, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, вул. Маршала Бажанова, 17, Харків 61002, Україна, zinchina13@gmail.com

кандидат соціологічних наук, доцент кафедри філософії і політології

Посилання

Мироненко Г. Часові профілі «залежних» та «вільних» споживачів телевізійної продукції / Г. Мироненко // Соціальна психологія. – 2007. – № 2 (22). – С. 168-175;

Луков А. В. Социология телевидения: становление научной дисциплины [Електронний ресурс] / А. В. Луков // Информационный гуманитарный портал «Знание. Понимание. Умение» – Социология. – 2008. – №3. – Режим доступу : http://www.zpu-journal.ru/e-zpu/2008/3/Lukov_AV2/;

Петрунько О. В. Соціалізація дитини в агресивному медіасередовищі [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеню док. психол. наук : спец. 19.00.05 «Соціальна психологія» / О. В. Петрунько ; Ін-т соц. та політ. психології НАПН України. – К., 2010. – 470 с.;

Жилавская И. В. Информальные медиа [Електронний ресурс] / И. В. Жилавская // «Медиаобразование: от теории – к практике» : сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции «Медиаобразование в развитии науки, культуры, образования и средств массовой информации», Томск, 20-21 ноября 2007 / составитель И. В. Жилавская. – Томск : НОУ ВПО ТИИТ, 2007. – 322 с. – Серия «Библиотека САМО». – Режим доступу: zhilavskaya.ru›mediateka/Zhilavsk_informal.doc;

Годик Ю. О. Угрозы и риски безопасности детской и подростковой аудитории новых медиа [Електронний ресурс] / Ю. О. Годик. – Режим доступу : http://www.mediascope.ru/node/841;

Мурашова К. Кого боятся подростки [Електронний ресурс] / К. Мурашова. – Режим доступу : https://snob.ru/selected/entry/45522. – Назва з екрану.

Интернет и телефон вызывают у детей зависимость [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ivona.bigmir.net/deti/schoolboy/309819-Internet-i-telefon-vyzyvajut-u-detej-zavisimost. – Назва з екрану;

Горошко О. І. Гендерні аспекти Інтернет-комунікацій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. соціолог. наук. : спец. 22.00.04 «Спеціальні та галузеві соціології» / О. І. Горошко. – Х., 2010. – 35 с.

Вєнчковска М. Дитина в світі мас-медіа. Що втягує твою дитину? [Електронний ресурс] / М. Вєнчковска. – Режим доступу : ftp.honoratki.nazwa.pl›uaa/MasMedia…Mas-Media5.pdf;

Римашевський Ю. Віртуалізація молоді як соціально-психологічний феномен сучасності [Електронний ресурс] / Ю. Римашевский. – Режим доступу : http://www.ji.lviv.ua/n46texts/rymashevskyj.htm;

Найдьонова Л. А. Вплив медіа на розвиток особистості / [В. Ф. Іванов, О. В. Волошенюк, Д. Ю. Дзюба та ін.] // Медіаосвіта та медіаграмотність : підручник. – К. : Центр вільної преси, 2012. – С. 237-282;

Facebook-депрессия и эффект Google. Восемь новых психических недугов из-за Интернета и гаджетов [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://korrespondent.net/lifestyle/health/1615998-facebook-depressiya-i-effekt-google-vosem-novyh-psihicheskih-nedugov-iz-za-interneta-i-gadzhetov;

Найдьонова Л. Кібер-буллінґ: небезпечне віртуальне «бикування» [Електронний ресурс] / Л. Найдьонова. – Режим доступу : http://old.mediasapiens.ua/material/1152;

Зандер Е. Медіа в юнацькому віці [Електронний ресурс] / Е. Зандер. – Режим доступу : http://www.ji.lviv.ua/n46texts/sander.htm;

Концепція впровадження медіа-освіти в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://h.ua/story/294365;

Коновалова Н. А. Развитие медиакультуры студентов педагогического вуза : автореф. дисс. на соискание учен. степени кандидата пед. наук : спец. 13.00.08 «Теория и методика профессионального образования» / Н. А. Коновалова. – Вологда, 2004. – С. 19.
Опубліковано
2018-02-23
Як цитувати
Zinchyna, O. (2018). Медіасоціалізація сучасної молоді: виклики і відповіді. Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія «Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи», 39, 332-339. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/ssms/article/view/10283
Розділ
Дослідження проблем освіти та молоді