Перспективи розвитку системи забезпечення якості результатів професійного навчання працівників в Україні

  • М. І. Дрозач
  • Н. К. Стульпінас
Ключові слова: професійне навчання працівників, якість професійного навчання, модульні технології навчання

Анотація

У статті розглядаються проблеми забезпечення якості результатів професійного навчання на виробництві та шляхи підвищення рівня професійної підготовки працівників, зокрема, за допомогою використання модульної технології навчання. За результатами проведеного опитування роботодавців, надані пропозиції з удосконалення окремих нормативно-правових документів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Ничкало Н., В.Тименко. Українська професійна освіта в умовах європейської інтеграції: суперечності і перспективи розвитку/ Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 7, 19 квітня 2016 р.), Т. 1. / Інститут професійно-технічної освіти НАПН України / за заг. ред. В. О. Радкевич. – К. : ІПТО НАПН України, 2016. – 177 с.

Концепція якості освіти [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://ru.osvita.ua/school/method/1342.

Піотровські М. Й. Забезпечення якості професійної освіти і навчання (досвід країн Європейського Союзу) / Інформаційно-рекомендаційні матеріали / М. Й. Піотровські. – Київ: Геопринт, 2009. – 88 с.

Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-19 [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
Національна рамка кваліфікацій, затверджена постановою КМУ України від 23 листопада 2011 р. № 1341, [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF

Середньостроковий план пріоритетних дій Уряду на період до 2020 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=249629697

Указ Президента України «Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року» від 25.06.2013 р. № 344/2013 [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/344/2013

Наказ Міністерства освіти і науки України від 16.03.2015 № 298 «Про проведення дослідно-експериментальної роботи за темою «Професійна підготовка кваліфікованих робітників з використанням елементів дуальної системи навчання» на базі закладів професійно-технічної освіти» [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://old.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/3825

Василенко О. Формування професійної компетентності працівників в умовах навчання на виробництві [Електронний ресурс]/ О. Василенко // Професійне становлення особистості – 2013. – №2. – С. 192–199. – Режим доступу до ресурсу: http://www.khnu.km.ua/root/kaf/tmtpn/res/%E2%84%96%202%20%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%8C%202013.pdf

Костюченко М. П., Паньков Д. В., Організація модульного навчання в професійно-технічних навчальних закладах: управлінський аспект: Навчально-методичний посібник. – Донецьк: ДІПО ІПП, 2005. – 100 с.

Єльникова Г. Модернізація професійного навчання персоналу в ринкових умовах / Галина Єльникова. // Модернізація професійної освіти і навчання: проблеми, пошуки і перспективи: зб. наук. пр. / [редкол.: В. О. Радкевич (голова) та ін.] – К.: ІПТО НАПН України. – 2012. – Вип. 2. – С. 16–24.

Михайличенко А. М. Концепція модульної системи професійного навчання (за методикою Міжнародної Організації Праці) / Навчально-методичний посібник [Електронний ресурс] / А. М. Михайличенко // Харків, УІПА. – 2003. – Режим доступу до ресурсу: http://library.uipa.edu.ua/library/BD/VidannaKaf/6/3/Kons_modulnogo_obuch/1.htm

Сердюк В. Р. Професійна підготовка висококваліфікованих трудових кадрів для будівельної галузі [Електронний ресурс] / В. Р. Сердюк, Н. Г. Білецька // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2013. – №4. – С. 133–139. – Режим доступу до ресурсу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/vvpi_2013_4_28.pdf

Професійне навчання кваліфікованих робітників в умовах високотехнологічного виробництва: теорія і практика [монографія] / авт. кол.: В. О. Радкевич, В. М. Аніщенко, Н. В. Кулалаєва, Г. І. Лук’яненко, А. М. Михайличенко, В. Є. Скульська ; за наук. ред. В. О. Радкевич. – К.: ТОВ «НВП Поліграфсервіс», 2014. – 251 с.

Модульна система професійного навчання: концепція, методика, особливості впровадження: навч.- метод. посіб. для працівників системи проф.-техн. освіти та служби зайнятості / Державний центр зайнятості України / упоряд.: А. В. Плохій, А. В. Казановський. – К.: Видавничий центр КТ «Київська нотна фабрика», 2000. – 284 с.

Коваль Н. О. Альтернативні методи управління професійної підготовки трудових ресурсів [Електронний ресурс] / Н. О. Коваль – Режим доступу до ресурсу: http://nauka.kushnir.mk.ua/?p=9068

Положення про організацію професійного навчання безробітного населення за модульною системою, затверджене наказом Міністерства праці та соціальної політики України і Міністерства освіти і науки України від 08.07.1999 № 113/247 [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0528-99

Положення Про впровадження відкритого професійно-технічного навчання на основі модульної технології, затверджене наказом Міністерства праці та соціальної політики України і Міністерства освіти і науки України від 09.04.2002 №187/243 [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0398-02

План заходів із впровадження Національної рамки кваліфікацій на 2016-2020 роки, затверджено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 1077-р [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1077-2016-%D1%80/page
Опубліковано
2018-05-01
Як цитувати
Дрозач, М. І., & Стульпінас, Н. К. (2018). Перспективи розвитку системи забезпечення якості результатів професійного навчання працівників в Україні. SOCIOПРОСТІР, (7), 35-44. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/socioprostir/article/view/10618
Номер
Розділ
CОЦІАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУСПІЛЬСТВА