Конституційно-правові аспекти взаємовідносин глави держави і уряду у сучасних державах

  • О. Т. Волощук Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Ключові слова: глава держави, уряд, принцип розподілу влад, система стримань і противаг

Анотація

У цій статті досліджуються конституційні засади взаємодії глави держави і уряду у сучасних зарубіжних державах, а також аналізується поняття «дуалізму» виконавчої влади. 

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

1. Авер' янов В. Б. Відповідальність уряду перед парламентом у системі "стримувань" і "противаг" / В. Б. Авер'янов // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2005. - № 2 (40). - С. 5-16.

2. Авер'янов В. Система органів виконавчої влади: проблеми реформування у світлі конституційних вимог / В. Авер' янов // Право України. - 2003. - № 9. – С. 24-30.

3. Бостан С. К. Форма правління сучасної держави: проблеми історії, теорії, практики / С. К. Бостан. - Запоріжжя: Юрид. ін-т, 2005. – 540 с.

4. Демишель А. Институты и власть во Франции / Демишель А., Демишель Ф., Пикемаль М. / А. Демишель. - М.: Прогресс, 1977. – 232 с.
5. Державне управління: теорія і практика / За заг. ред. В. Б. Авер'янова / В. Б. Авер'янов. - К.: Юрінком Інтер, 1998. – 432 с.

6. Жук Н. Парламент, Президент, уряд: через взаємостримування до рівноваги : монографія / Наталія Жук. - Х.: Харків юридичний, 2007. – 242 с.

7. Конституции государств Европейского Союза / Под общ. ред. Л. А. Окунькова / Л. А. Окуньков. - М.: Изд. группа "НОРМА-Инфра-М", 1999. – 816 с.

8. Конституционное право: словарь / Отв. ред. В. В. Маклаков / В. В. Маклаков. - М. : Юристъ, 2001. – 559 с.

9. Конституция Республики Кипр: от 16.08.1960 г. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://clin.iatp.by/constitution/zapad

10. Крутоголов М. А. Президент Французской Республики: правовое положение / М. А. Крутоголов. - М.: Наука, 1980. – 336 с.

11. Определение Конституционного Суда Российской Федерации "О прекращении производства по делу о проверке конституционности Указа Президента Российской Федерации от 02.10.1996 г. № 1412 «Об утверждении Положения об Администрации Президента Российской Федерации»: от 29.05.1997 г., №55-О: [Електронний ресурс] : Режим доступу : http://www.ksrf.ru:8081/SESSION/S_4gX6nili / PILOT/main.htm.

12. Президент - правительство - исполнительная власть / Под ред. И. Шаблинского / И. Шаблинский. - М., 1997. – 68 с.

13. Сахаров Н. Соотношение полномочий между Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации: правовые нормы и практика российской государственности / Н. Сахаров // Президент - Правительство - Исполнительная власть: российская модель / Под ред. И. Шаблинского / И. Шаблинский. - М., 1997. – 176 с

14. Серьогіна С. Г. Теоретично-правові та організаційні засади функціонування інституту президентства в Україні / С. Г. Серьогіна. - Х.: Ксилон, 2001. – 280 с.

15. Скрыпников Н. Н. Конституционно- правовые основы деятельности Администрации Президента Российской Федерации: ав-тореф. дисс. на соискание науч. степени канд. юрид. наук / Н. Н. Скрыпников. - Челябинск, 2005. – 26 с.

16. Суворов В. Н. Президент и Правительство Российской Федерации: конституционные проблемы взаимоотношений / В. Н. Суворов // Труды Моск. юрид. академии: сб. статей. - М.: Юристъ, 1999. – С. 3-26.

17. Тодыка Ю. Н. Основы конституционного строя Украины / Ю. Н. Тодыка. - Х.: Факт, 2000. – 608 с.

18. Чиркин В. Е. Конституционное право зарубежных стран: учебник / В. Е. Чиркин. - 3-е изд. - М.: Юристъ, 2001. – 610 с.

19. Шаповал В. М. Конституційне право зарубіжних країн / В. М. Шаповал. - 4-те стереотипне видання. - К.: АртЕК, 2001. – 264 с.
Номер
Розділ
Статті