Правове визначення поняття шлюбу

  • К. А. Казарян Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Ключові слова: визначення шлюбу, сімейні правовідносини, ознаки шлюбу, фізичні особи

Анотація

Статтю присвячено визначенню поняття шлюбу як правової категорії. Розкрито зміст та ознаки шлюбу. Шляхом дослідження поглядів науковців, проведення аналізу законодавства та виокремлення істотних ознак запропоновано авторське визначення шлюбу.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

1. Пчелинцева Л. М. Комментарий к Семейному кодексу Российской
Федерации [Текст] / Л. М. Пчелинцева. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Норма, 2004. – 832 с.

2. Трофимец И. А. О некоторых подходах к дефиниции брака [Текст] / И. А. Трофимец // Семейное и жилищное право. – 2011. – № 2. – С. 34 – 37

3. Бержель Ж.-Л. Общая теория права [Текст] / Под. общ. ред. В. И. Даниленко / Пер. с фр. – М. : 2000. – 575 с.

4. Кашанина Т. В. Юридическая техника: учебник [Текст] / Т. В. Кашанина. – М. : Эксмо, 2009. – 512 с.

5. Шершеневич Г. Ф. Учебник русского гражданского права (по изданию 1907 г.) [Текст] / Г. Ф. Шершеневич – М. : Спарк, 1995. – 556 с.

6. Анненков К. Н. Система русского гражданского права. Том 5. [Текст] /
К. Н. Анненков – СПб, 1905. – 385 с.

7. Победоносцев К. П. Курс гражданского права. Часть вторая: Права семейственные, наследственные и завещательные [Текст] / К. П. Победоносцев. – М. : Статут, 2003. – 639 с.

8. Бранденбургский Я. Н. Брак и его правовые последствия. [Текст] / Я. Н. Бранденбургский. – М. : 1926. – 27 с.

9. Юркевич Н. Г. Брак и его правовое регулирование в СССР: автореф. дисс. … д-ра юрид. наук: 12.00.03 [Текст] / Н. Г. Юркевич. – М. : 1967. – 46 с.

10. Пергамент А. И. Краткий популярный словарь-справочник о браке и семье [Текст] / А. И. Пергамент – М. : 1982. – 95 с.

11. Бошко В. И. Очерки советского семейного права [Текст] / Под ред. В.А. Рясенцева. – Киев: Госполитиздат УССР, 1952. – 366 с.

12. Свердлов Г.М. Советское семейное право. [Текст] / Г. М. Свердлов – М. : Госюриздат, 1958. – 295 с.

13. Жилінкова І. В. Сучасні підходи до визначення правової природи шлюбу [Текст] / І. В. Жилінкова // Вісник академії правових наук. – 2007. – № 3. –
С. 107 – 116.

14. Сімейний кодекс України від 10.01.2002 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 21-22. – Ст. 135.

15. Сімейне право України [Текст]: підручник / за заг. ред. В. І. Борисової та І. В. Жилінкової. – К. : Юрінком Інтер, 2004. – 264 с.

16. Сімейне право України [Текст]: підручник / за ред. Ю. С. Червоного. –
К. : 2004. – 400 с.

17. Драгневич Л. Сутність і ретроспектива становлення та розвитку шлюбно-
сімейних відносин в Україні [Текст] / Л. Драгневич // Підприємництво, господарство і право. – 2002. – №1. – С. 40 – 42.

18. Лозова Г. О. Законодавче визначення сім’ї та шлюбу [Текст] /
Г. О. Лозова // Університетські наукові записки. – 2006. – №1. – С. 119 – 122.

19. Липець Л. В. Врегулювання шлюбних та подібних відносин законом та
договором : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.03 [Текст] / Л. В. Липець; НАНУ Інститут держави і права ім. В. М. Корецького. – К. : 2009. – 223 с.

20. Цивільне право України. Том 1 [Текст]: підручник / за заг. ред. В. І. Борисової та І. В. Спасибо-Фатєєвої. – 2012. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://pidruchniki.ws/1924070145870/pravo/pidstavi_viniknennya_zmini_pripinennya_tsivilnih_pravovidnosin

21. Кириченко В. М., Куракін О. М. Теорія держави і права: модульний курс: навч. посіб [Текст] / В. М. Кириченко, О. М. Куракін. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 264 с.
Номер
Розділ
Статті