До питання про принципи права cоціального забезпечення

  • Л. В. Кулачок-Тітова Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
  • С. В. Мороз Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Ключові слова: права людини, принципи права, право соціального забезпечення, гідний рівень життя, прожитковий мінімум, соціальне забезпечення, соціальне страхування

Анотація

Розглядається система принципів права соціального забезпечення, їх закріплення в міжнародних нормативних актах з прав людини, Конституції та соціальному законодавстві України. Аналізується позиція науковців щодо визначення системи галузевих принципів. Показана роль принципів у правотворчості та правозастосуванні та важливість їх нормативного закріплення для ефективної реалізації права людини на соціальний захист. Стверджується, що серед галузевих принципів є такі, що притаманні правовому регулюванню усіх видів та форм соціального забезпечення, такі, що характерні для системи загальнообов’язкового державного соціального страхування та навіть такі, що характерні лише для окремих його видів. Зазначається, що вся система принципів права соціального забезпечення повинна сприяти забезпеченню гідного рівня життя особи та втіленню соціальної справедливості.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

1. Зорькин В.Д. Право в условиях глобальных перемен: монография / В.Д. Зорькин. – М.: Норма, 2013. – 496 с.

2. Гафуров З.Ш. Социально-правовое государство и право человека на достойное существование // Государство и право/ З.Ш. Гафуров. – 2008. - № 5. – с. 11-20.

3. Загальна теорія держави і права: [Підручник для студентів вищих навчальних закладів] / М.В. Цвік, О.В. Петришин, Л.В. Авраменко та ін.. – Харків: Право, 2009. – 584 с.

4. Скакун О.Ф. Теорія держави і права: Підручник / О.Ф. Скакун. – К: Алерта, 2009. – 520 с.

5. Письменицький А.А., Слинько Д.В., Спаський А.С. Теорія держави і права: Навч. посіб. – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2010. – 244 с.

6. Гусов К.Н., Лютов Н.Л. Международное трудовое право: учебник / К.Н. Гусов, Н.Л. Лютов. – Москва: Проспект, 2014. – 592 с.

7. Трудовое право: учебник для бакалавров/ Отв. ред. К. Гусов. – Москва: Проспект, 2013. – 632 с.

8. Теорія права соціального забезпечення: Навч. посіб. / Сташків Б.І. – К.: Знання, 2005. – 405 с.

9. Вєннікова В.В. Міжнародно-правові стандарти як підгрунтя гарантії конституційного права на соціальний захист // Актуальні проблеми трудового і права соціального забезпечення: тези доп. та наук. повідомл. учасн. V Міжнар. наук.-практ. Конф. (Харків, 27-28 вересня 2013 р.) / за ред. В.В. Жернакова. – Х.: Право, 2013. – 560 с.

10. Основи законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від 14 січня 1998 року N 16/98-ВР // Відомості Верховної Ради (ВВР). - 1998. - N 23. - Ст.121.

11. Закон України Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування від 9 липня 2003 року N 1058-IV // Відомості Верховної Ради. – 2003. - NN 49-51. - Ст.376.

12. Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» від 23 вересня 1999 року N 1105-XIV // Відомості Верховної Ради. – 1999. - N 46-47. - Ст.403.

13. Закон України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» від 18 січня 2001 р. № 2240-ІІІ // Відомості Верховної Ради. – 2001. - N 14. - Ст.71

14. Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» від 2 березня 2000 року N 1533-III // Відомості Верховної Ради. – 2000. - N 22. - Ст.171.

15. Шайхатдинов В. Ш. Право социального обеспечения Российской Федерации: Учебное пособие / В.Ш. Шайхатдинов.– Екатеринбург, 1996.– 251 с.

16. Мачульская Е. Е. Право социального обеспечения: Учебное пособие / Е.Е. Мачульская.– М.: Книжный мир, 1998.– 418 с.

17. Сулейманова Г. В.Социальное обеспечение и социальное страхование / Г.В. Сулейманова.– М.: Книжный мир, 1997.– 445с.

18. Тучкова Э. Г. Право социального обеспечения. Практикум /Э. Г. Тучкова.– М.: Юрист, 1997.– 327 с.

19. Герасимів Т. З. Принципи права соціального забезпечення України: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.05 /Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка / Т.З. Герасимів.– К., 2002.– 15 с.

20. Право соціального забезпечення в Україні: підручник / Т.А. Занфірова [та ін.] Х.: ФІНН, 2012. - 640 с.

21. Закон України “Про прожитковий мінімум” від 15 липня 1999 року № 966-ХІV / Відомості Верховної Ради України. – 1999.– № 38.– Ст. 348.
Номер
Розділ
Статті