Особливості господарсько-правового захисту прав суб’єктів господарювання

  • Т. В. Лісніча Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Анотація

Особливості господарсько-правового захисту прав суб’єктів господарювання є тісно пов’язаним зі специфікою здійснення господарської діяльності. Саме комплексний характер такої діяльності, її складність та неоднорідність створює підґрунтя для комплексності пов’язаних із нею правових інститутів. Актуальність обраної теми обумовлена проблемами, що виникають в процесі реалізації суб'єктами господарювання свого права на захист та прогалинами, що містить чинне законодавство.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

1. Алексеев С.С. Общая теория права [Текст] /С.С. Алексеев. М., 1981. – Т.1. – 583 с.

2. Скакун О.Ф. Теория государства и права [Текст]: підручник / О.Ф. Скакун – Харьков: Консум, 2000. – 704 с. – с. 138.

3. Витрянский В.В. Защита прав участников договорных отношений [Текст] / В.В. Витрянский // Брагинский М.И. Договорное право: Общие положення. [Текст] / М.И. Брагинский, В.В. Витрянский. – М.: Статут, 1998. – с. 628.

4. Болгова В.В. Формы защиты субъективного права [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Болгова Виктория Владимировна; Самарская государственная ордена «Знак почета» экономическая академия. – Уфа, 2000. – 38 стр. – с.9.

5. Сергеев А.П. Защита гражданских прав [Текст] / А.П. Сергеев // Гражданское право: [учебник]: в 2 ч.: 3-е изд, перераб. и дополн. / [под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого] – М.: ПРОСПЕКТ, 1998. – С. 284.

6. Базилевич А.И. Формы защиты субъективных гражданских прав [Текст] : дис. … канд. юрид. наук: 12.00.03 / Базилевич Андрей Иванович. – Ульяновск, 2001. – 205 с. – сс. 56-57.

7. Вершинин А.П. Способы защиты гражданских прав в суде: автореф. дис. … докт. юрид. наук: 12.00.03 / Вершинин Александр Павлович; Санкт-Петербургский государственній университет. – СПб., 1998. – 56 с. – с. 9-10.

8. Господарське право [Текст]: Підручник / О.П. Подцерковний [та ін.]; за ред. О.П. Подцерковного, — X.: Одіссей, 2010. — 640 с.

9. Господарське право [Текст]: Підручник / Д.В. Задихайло[та ін.]; за заг.ред. Д.В. Задихайло, В.М.Пашкова. – Х.:Право, 2012. – 696 с. – с. 179.

10. Науково-практичний коментар Господарського кодексу України [Текст] // За заг. ред. В. К. Мамутова. Академія правових наук України. Відділення екологічного, господарського і аграрного права. Київ, 2004. – 441 с. – с. 40.

11. Кулинич О.П. Поняття цивільно-правового способу захисту права приватної власності на земельні ділянки [Текст] / О.П. Кулинич // Часопис Київського університету права. – 2011. №4. – сс. 222-225.

12. Підлубна Т.М. Право на захист цивільних прав та інтересів [Текст]: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Підлубна Тетяна Миколаївна – К., 2009. – 209 с. – с. 61.

13. Бережна І.Г. Способи захисту цивільних прав та інтересів нотаріусом [Текст] /І.Г. Бережна // Форум права. 2012. №4. – с.с. 79-84. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2012-4/12bigtin.pdf

14. Андреев Ю.Н. Механизм гражданско-правовой защиты [Текст] / Ю.Н. Андреев. – М.: Норма: ИНФА-М. – 2010. – 464 с. – с. 117-118.

15. Брагинский М.И. Договорное право [Текст]: учебник. – Кн. І. : Общие положения. Изд. дополн. / М.И. Брагинский, В.В. Витрянский. – М.: Статут, 2002. – 848 с. – с.с. 776-779.

16. Алексеев С. С. Общая теория права [Текст]: учебник: в 2 т. / С.С. Алексеев – М. : Юрид. лит. 1982. – 360 с. Т. І – с.с. 280-281;

17. Малеин Н. С. Гражданский закон и права личности в СССР [Текст] / Н.С. Малеин – М. :Юрид. лит., 1981. – 216 с. – с. 93.

18. Аушева О.В. Захист прав суб’єктів господарювання від порушення органами державної влади [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.04 / Аушева Олена Вікторівна; Інститут економіко-правових досліджень НАН України. – Донецьк, 2007. – 18 с. с.8.
Номер
Розділ
Статті