Творчість у процесі створення форм договірного регулювання відносин

  • Ж. В. Завальна Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ
Ключові слова: творчість, правотворчість, договір, договірне регулювання, договірний процес, прийняття рішень, інтерес

Анотація

статтю присвячено висвітленню проблемі договірного регулювання, а саме наявності елемента творчості при розробці, проектуванні та прийнятті форм договірного регулювання відносин. Зокрема, розглянуті стадії творчої діяльності у договірному процесі, виявлені їх особливості порівняно із стадіями законотворчого процесу. Крім того, виділено та охарактеризовано особливості творчого елементу при врівноважуванні інтересів осіб в договірних формах

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

1. Алексеев С.С. Общая теория права : учебник. – М. : Велби, Проспект, 2008. – 576 с.

2. Головастикова А.Н., Дмитриев Ю.А. Проблемы теории государства и права : учебник. – М. : Эксмо, 2005. – 832 с.

3. Кибак И.А. Психология законотворческой деятельности : монография. – Минск : Акад. МВД, 2012. – 442 с.

4. Радько Т.Н. Теория государства и права : учебник. – М. : Проспект, 2009. – 752 с.

5. Рассолов М.М. Проблемы теории государства и права: учебное пособие. – М. : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2007. – 431 с.

6. Сырых М.В. Социология права : учебник. – М. : Юстицинформ, 2012. – 472 с.

7. Теория государства и права : учебник для вузов / под ред. проф. В.М. Корельского и проф. В.Д. Перевалова. – М. : НОРМА (НОРМА – ИНФРА-М), 2000. – 616 с.
Номер
Розділ
Статті