Критерії розмежування конституційних обов’язків щодо захисту Вітчизни та військового обов’язку за українським законодавством

  • Є. І. Григоренко Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
  • О. С. Передерій Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Анотація

Для Української держави на сучасному етапі її розвитку проблематика, пов'язана з конституційними обов’язками людини і громадянина, є досить актуальною. 

Особливої уваги потребує з’ясування окремих із них, зокрема, обов’язків захищати Вітчизну, незалежність і територіальну цілісність України, а також відбувати військову службу відповідно до закону, що передбачені ст. 65 Конституції України. Указані обов’язки та їх належна реалізація мають суттєве значення для забезпечення існування нашої держави як суверенної й незалежної.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

1. Авакьян С.А. Конституционное право России: Уч. курс: В 2-х т. – Т. 1. – М.: Юристъ, 2005. – 719 с.

2. Відомості Верховної Ради України.

3. Конституційне право України: Підручник / За ред. В.Ф. Погорілка. – К.: Наук. думка, 2002. – 734 с.

4. Куприц Н.Я. Из истории науки Советского государственного права. – М.: Юрид. лит., 1971. – 246 с.

5. Кушніренко О.Г., Слинько Т.М. Права і свободи людини та громадянина: Навч. посіб. – Х.: Факт, 2001. – 440 с.

6. Летнянчин Л.І. Конституційні обов’язки людини і громадянина в Україні: проблеми теорії і практики. – Х.: Вид. Вапнярчук Н.М., 2006. – 256 с.

7. Мигачев Ю.И., Тихомиров С.В. Военное право: Учебник. – М.: ООО Юрлитинформ, 2002. – 456 с.

8. Рабінович П.М., Хавронюк М.І. Права людини і громадянина: Навч. посіб. – К.: Атіка, 2004. – 464 с.

9. Тодыка Ю.Н., Тодыка О.Ю. Конституционно-правовой статус человека и гражданина в Украине. – К.: Вид. дім «Ін Юре», 2004. – 398 с.

10. Чичерин Б.Н. Общее государственное право / Под ред. В.А. Томсинова. – М.: Зерцало, 2006. – 536 с.
Номер
Розділ
Статті