Еволюція законодавства, яке передбачає кримінальну відповідальність за бандитизм

  • П. А. Трачук ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
Ключові слова: законодавство, держава, організована злочинність, розбійний напад, бандитизм, суспільство, еволюція

Анотація

У статті розглянуто історичні аспекти розвитку законодавства,  яке передбачає кримінальну відповідальність за бандитизм. Бандитизм є однією з найбільш небезпечних форм прояву організованої злочинності. Метою наукового дослідження є розробка теоретичних та практичних проблем вдосконалення кримінально-правової боротьби із бандитизмом та запобігання його вчинення.       Проблема боротьби з організованими видами збройної злочинності, в тому числі з бандитизмом, стала загальнодержавним завданням, оскільки сучасна правова кримінологічна та соціально-психологічна характеристика бандитизму свідчать про те, що досліджуваний вид організованої злочинної діяльності органічно переплітається з терористичною, екстремістською злочинністю, що є особливо актуальним, зважаючи на останні події в Україні. Діяльність організованих злочинних об’єднань завдає істотної шкоди найважливішим сферам суспільного життя.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

1. Кримінальний кодекс України. – С. : ТОВ «ВВП НОТІС», 2014. – 180 с.

2. Правда Русская: В 3-х т./ АН СССР. Ин-т истории / Подг. к печати В.П. Любимов, Н.Ф. Лавров, М.Н. Тихомиров, Г.Л. Гейерманс, Г.Е. Кочин / Под. Ред Б.Д. Грекова. – М.-Л., 1940 – Т.1: Тексты. – 505 с.

3. Эверсъ І.Ф.Г. Древнъйшее русское право въ историческомъ его раскрытіи. Перевелъ с Нъмецкаго Иванъ Платоновъ. – СПб: Печатано въ Типографіи Штаба Отдъльнаго Корпуса Внутренней Стражи, 1835. – 422 с.

4. Чорний Р. Л. Бандитизм за кримінальним правом України : дис. канд. юрид. наук / Чорний Руслан Леонтійович. – К., 2005. – 236 с.

5. Законодательные акты Великого княжества Литовского ХV-ХVI в.в. / Подг. И. И. Яковкин. – Л.: Государственное социально-экономическое издательство, 1936. – 153 с.

6. Статутъ Великого Князьства Литовскаго 1588 года // Временникъ Императорскаго Московскаго общества Исторіи и Древностей Российскихъ. 1854. – Кн. 19 – С. 1–382.

7. Кистяковскій А. Ф. Общее уголовное право съ подробнымъ изложеніем началъ русскаго уголовнаго законодательства. Ч. общая. – К.: Тмпографія. С.В. Кульженко Ново – Елисаветинская ул. соб. д., (б/г.). – 850 с.

8. Таганцев Н. С. Русское уголовное право. Лекціи Н.С. Таганцева. Изданіе второе, пересмотрънное и дополненное. Часть общая. Томъ 1. – С.-Петербургъ.: Гос. тип, 1902. – 815 с.

9. Евангуловъ Г. Г. Уголовное уложение. – СПб.: Типографія Спб. Акц. Общ. “Слово” Ул. Жуковского, 21., 1903. – 400 с

10. Об изъятии дел из общей подсудности в местностях, объявленных на военном положении: Декрет ВЦИК от 20.06.1919 г. // СУ РСФСР. – 1919. – № 27. – Ст. 301.

11. О борьбе с бандитизмом: Постановление СНК УССР от 01.02.1921 г. // СУ УССР. – 1921. – № 2. – Ст. 45.
Номер
Розділ
Статті