Окремі аспекти визначення змісту неправомірної вигоди за кримінальним правом України

  • В. Б. Харченко
Ключові слова: неправомірна вигода, нематеріальні активи, право на об’єкти інтелектуальної власності, особисті немайнові права на результати творчої діяльності

Анотація

У статті розглядається питання щодо змісту та сутності неправомірної вигоди, що полягає у нематеріальних активах, які обіцяють, пропонують, надають або одержують без законних на те підстав; коли такими нематеріальними активами виступають особисті немайнові права інтелектуальної власності, обґрунтовується необхідність їх віднесення до предметів злочинів, передбачених статтями 354, 364-1, 368, 368-2, 368-3, 368-4, 369, 369-2, 370 КК України.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

1. План дій з лібералізації візового режиму [Електронний ресурс] // Верховна Рада України : [офіц. веб-сайт]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/file/text/16/f401732n5.pdf (28.04.2014).

2. Загальна декларація прав людини : прийнята та проголошена в резолюції 217 A (III) Генеральної Асамблеї від 10 груд. 1948 р. // Офіційний вісник України. – 2008. – № 93. – Ст. 3103.

3. Киричко В. М. Кримінальна відповідальність за корупцію / В. М. Киричко. – Х. : Право, 2013. – 424 с.

4. Кримінальне право України. Особлива частина : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Г. М. Анісімов, Ю. В. Баулін, В. І. Борисов [та ін.] ; за ред. В. В. Сташиса, В. Я. Тація ; Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. – 4-те вид., перероб. і допов. – Х. : Право, 2010. – 606 с.

5. Кримінальний кодекс України [Електронний ресурс] : Закон України від 5 квіт. 2001 р. № 2341-ІІI // Верховна Рада України : [офіц. веб-сайт]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2341-14 (28.04.2014).

6. Кримінальний кодекс України. Науково-практичний коментар : у 2 т. / за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, В. І. Борисова, В. І. Тютюгіна. – 5–те вид., допов. – Х. : Право, 2013, Т. 2 : Особлива частина / Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, В. І. Тютюгін та ін. – 2013. – 1040 с.

7. Право інтелектуальної власності : Академічний курс : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / О. П. Орлюк, Г. О. Андрощук, О. Б. Бутнік-Сіверський ; за ред. О. П. Орлюка, О. Д. Святоцького ; Акад. правових наук ; НДІ інтелектуальної власності. – К. : Ін Юре, 2007. – 696 c.

8. Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України стосовно виконання Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України [Електронний ресурс] : Закон України від 18 квіт. 2013 р. № 222-VII // Верховна Рада України : [офіц. веб-сайт]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/222-18 (28.04.2014).

9. Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ [Електронний ресурс] : наказ Міністерства освіти і науки України від 26 верес. 2005 р. № 557 // Верховна Рада України : [офіц. веб-сайт]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1130-05 (28.04.2014).

10. Про затвердження Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника [Електронний ресурс] : постанова Кабінету Міністрів України від 24 лин. 2013 р. № 567 // Верховна Рада України : [офіц. веб-сайт]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/567-2013-%D0%BF (28.04.2014).

11. Харченко В. Б. Кримінально-правова охорона прав на результати творчої діяльності та засоби індивідуалізації в Україні : монографія / В. Б. Харченко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2011. – 479 с.

12. Цивільне право : навч. посіб. / О. А. Підопригора, Д. В. Боброва, Л. К. Воронова, А. С. Довгерт, Н. С. Кузнєцова ; за ред. О. А. Підопригори, Д. В. Бобрової. – К. : Вентурі, 1996. – 480 с.

13. Цивільний кодекс України [Електронний ресурс] : Закон України від 16 січ. 2003 р. № 435-IV // Верховна Рада України : [офіц. веб-сайт]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/435-15 (28.04.2014).
Номер
Розділ
Статті