Єдність і диференціація як принцип права соціального забезпечення

  • К. В. Федчишина Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Ключові слова: принципи права, єдність і диференціація, право соціального забезпечення

Анотація

Стаття присвячена дослідженню єдності і диференціації як принципу права соціального забезпечення. Розглядаються наукові підходи до визначення системи принципів права соціального забезпечення. Аналізуються позиції вчених щодо визначення місця єдності і диференціації в системі принципів права соціального забезпечення. Доводиться, що єдність і диференціація є самостійним принципом права соціального забезпечення.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

1. Андреев В. С. Право социального обеспечения СССР: учеб. / В. С. Андреев [2-е изд., доп. и перераб.]. – М.: Юрид. лит., 1987. – 352 с.

2. Советское право социального обеспечения / [А. Д. Зайкин, Р. И. Иванова, В. А. Тарасова и др.] / под ред. А. Д. Зайкина. – М.: Изд-во Моск. унив., 1982. – 264 с.

3. Гарасимів Т. З. Принципи права соціального забезпечення / Т. З. Гарасимів. – Дрогобич: Відродження, 2002. – 128 с.

4. Право социального обеспечения в Украине: учеб. / [Л. И. Лазор, Н. И. Иншин, С. Н. Прилипко и др.] / под общ. ред. Л. И. Лазор, С. Н. Прилипко, О.Н. Ярошенко. – Луганск: Виртуальная реальность, 2010. – 456 с.

5. Болотіна Н. Б. Право соціального захисту: навч. посіб. / Н. Б. Болтіна [2-е вид., перероб. і доп.]. – К.: Знання, 2008. – 663 с.

6. Колєснік-Омельченко Т. В. Поняття, основні риси, та види принципів права соціального забезпечення / Т. В. Колєснік-Омельченко // Держава і право: de lege praeterita, instante, futura : тези міжнарод. наук.-практ. конф., (м. Миколаїв, 27-28 листоп. 2009 р.) / уклад.: І. Г. Оборотов, Р. І. Обручков. – Миколаїв: Іліон, 2009. – С. 261-262.

7. Система соціального захисту та соціального забезпечення в Україні: реальний стан та перспективи реформування. – К.: Центр громадської експертизи, 2009. – 104 с.

8. Смирнов О. В. Основные принципы советского трудового права / О. В. Смирнов. – М.: Юрид. лит-ра, 1977. – 216 с.

9. Егоров А. Н. Основные принципы советского права социального обеспечения / А. Н. Егоров. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1984. – 80 с.

10. Жернаков В. В. Диференціація пенсійного забезпечення та перспективи законодавчого регулювання соціальної політики в Україні / В. В. Жернаков // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – 2006. – № 4 (37). – С. 20-27.

11. Ширант А. А. Принципи пенсійного забезпечення: монографія / А. А. Ширант. – К.: ДІА, 2012. – 192 с.

12. Колодій А. М. Принципи права України: монографія / А. М. Колодій. – К.: Юрінком Інтер, 1998. – 208 с.

13. Теория государства и права: курс лекций / [М. И. Байтин, В. В. Борисов, Ф.А. Григорьев и др.] / под ред. Н. И. Матузова и А. В. Малько [2-е изд., перераб. и доп.]. – М.: Юрист, 2001. – 776 с.

14. Старчук О. В. Щодо поняття принципів права / О. В. Старчук // Часопис Київського університету права. – 2012. – № 2. – С. 40-43.

15. Колодій А. М. Принципи права: ґенеза, поняття, класифікація, місце і роль у правовій системі України / А. М. Колодій // Правова система України: історія, стан та перспективи: у 5 т. – Х.: Право, 2008. – Т. 1: Методологічні та історико-теоретичні проблеми формування і розвитку правової системи України / за заг. ред. М. В. Цвіка, О. В. Петришина. – С. 689-704.
Номер
Розділ
Статті