Адміністративна і кримінальна відповідальність: порівняльна характеристика

  • Н. В. Гришина Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Ключові слова: юридична відповідальність, адміністративна відповідальність, кримінальна відповідальність, злочин, правопорушення, суспільна небезпека, суспільна шкідливість, санкція, покарання, юрисдикція

Анотація

стаття присвячена правовій характеристиці адміністративній відповідальності, тобто виявленню особливостей даного виду юридичної відповідальності,  через  порівняльний аналіз з кримінальною відповідальністю. Вказано, що є спільне і чим відрізняється один вид відповідальності від іншого.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

1. Кодекс про адміністративні правопорушення // Відомості Верховної Ради України. – 1984. – Додаток до №51. – Ст. 1122.

2. Кримінальний кодекс України // Відомості Верховної Ради України – 2001. - № 25-26. – Ст. 288.

3. Административное право Украины / За ред. Ю.П. Битяка. – Х.: Право, 2001. – 527 с.

4. Коваль Л.В. Адміністративне право України. – К.: Основи, 1994. – 154 с.

5. Миколенко А.И. Административный процесс и административная ответственность в Украине. Учебное пособие. – Х.: «Одиссей», 2004. –272 с.

6. Адміністративна відповідальність в Україні: Навч. посібник / За заг. ред. А.Т. Комзюка. – Х.: Вид-во Ун-ту внутр. справ, 1998. – 78 с.

7. Битяк Ю.П., Зуй В.В. Административное право Украины (Общая часть): Учебное пособие. – Х.: Одиссей, 1999. – 223 с.

8. Адміністративне право: підручник / Ю.П. Битяк, В.М. Гаращук, В.В.Богуцький. – 2-ге вид., переробл. та допов. – Х.: право, 2013. – 656 с.
Номер
Розділ
Статті