Проблема аналізу конфедерації в сучасній юридичній науці

  • О. В. Марусяк Буковинський державний фінансово-економічний університет
Ключові слова: форма держави, форма держав, конфедерація, конфедеративна держава

Анотація

У статті проведене комплексне правове дослідження конфедерації як наддержавного утворення згідно із сучасних методологічних досягнень в юридичній науці на основі історичних прикладів. Проаналізовані основні ознаки конфедеративного устрою, які дозволяють його відмежувати від суміжних форм державної організації.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

1. Арбузов А.В. Европейский Союз: международная организация или конфедерация? / А.В. Арбузов // Правоведение. — 2005. — №4. — С. 115-123

2. Великий енциклопедичний юридичний словник / За ред. акад. НАН України Ю.С. Шемшученка. — К.: ТОВ «Видавництво „Юридична думка”», 2007. — 992 с.

3. Загальна теорія держави і права: [Підручник для студентів юридичних вищих навчальних закладів] / За ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України М. В. Цвіка, д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України О. В. Петришина. — Харків: Право, 2011. — 584 с.

4. Князев Г.А. Конституционные основы конфедерации: [дисс… канд. юрид. наук: 12.00.02] / Г.А. Князев — Санкт-Петербург, 2000. —189 с.
5. Козлов А.Е. Парламентаризм и союз государств / А.Е. Козлов // Разделение властей и парламентаризм. — М., 1992. — С. 74-85

6. Козлов А.Е. Федерализм и демократия на форуме юристов: [Доклад] / А.Е. Козлов // Государство и право. — 1992. — № 4. — С. 147

7. Колесников А. Федерация и конфедерация: исторический выбор / А. Колесников // Агитатор. — 1989. — № 18. — С. 14-15

8. Котюк І.І. Основи теорії держави і права: [Навч. Посібник] / І.І. Котюк, О.І. Котюк — К.: Версія, Видавець Іван Котюк. — 2003. — 225 с.

9. Крестовська Н.М. Теорія держави і права: Елементарний курс. [Видання друге] / Н.М. Крестовська, Л.Г. Матвєєва — Х.: ТОВ «Одіссей», 2008. — 432 с.

10. Миронов В.О. Конфедеративные союзы: историческая характеристика и правовая основа / В.О. Миронов // Право и жизнь. – 2006. – № 102 (12). — [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.law-n-life.ru/arch/102_Mironov.doc/

11. Новий німецько-український та українсько-німецький словник / Уклад. В.Ф. Малишев. — Д.: Сталкер, 2000. — 448 с.

12. Попов Р.В. Конфедерация государств: история и современность: дисс. … канд. юрид. наук: спец. 12.00.01/ Попов Р.В.— Москва, 2002.—200 с.

13. Проблемы теории государства и права: [Учебное пособие] / Под. ред. М.Н. Марченко. — М.: Юристъ, 2002. — 656 с.

14. Спиридонов Л.И. Теория государства и права / Л.И. Спиридонов — М.: «Статус ЛТД+», 1996. — 304 с.

15. Соломонова С.А. Федеральная конституция Швейцарии 1848 г. / С.А. Соломонова // Правоведение. — 2005. — № 3. — С. 163-167

16. Устав Содружества Независимых Государств от 22.01.1993 г. — [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://zakon.rada.gov.ua/

17. Аgreement between the Republic of the Gambia and the Republic of Senegal Concerning the Establishment of the Senegambia Confederation (1981) // [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.gambia.dk/ senegambia_confederation.html
Номер
Розділ
Статті