Проблема аналізу конфедерації в сучасній юридичній науці

  • О. В. Марусяк Буковинський державний фінансово-економічний університет
Ключові слова: форма держави, форма держав, конфедерація, конфедеративна держава

Анотація

У статті проведене комплексне правове дослідження конфедерації як наддержавного утворення згідно із сучасних методологічних досягнень в юридичній науці на основі історичних прикладів. Проаналізовані основні ознаки конфедеративного устрою, які дозволяють його відмежувати від суміжних форм державної організації.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Арбузов А.В. Европейский Союз: международная организация или конфедерация? / А.В. Арбузов // Правоведение. — 2005. — №4. — С. 115-123

2. Великий енциклопедичний юридичний словник / За ред. акад. НАН України Ю.С. Шемшученка. — К.: ТОВ «Видавництво „Юридична думка”», 2007. — 992 с.

3. Загальна теорія держави і права: [Підручник для студентів юридичних вищих навчальних закладів] / За ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України М. В. Цвіка, д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України О. В. Петришина. — Харків: Право, 2011. — 584 с.

4. Князев Г.А. Конституционные основы конфедерации: [дисс… канд. юрид. наук: 12.00.02] / Г.А. Князев — Санкт-Петербург, 2000. —189 с.
5. Козлов А.Е. Парламентаризм и союз государств / А.Е. Козлов // Разделение властей и парламентаризм. — М., 1992. — С. 74-85

6. Козлов А.Е. Федерализм и демократия на форуме юристов: [Доклад] / А.Е. Козлов // Государство и право. — 1992. — № 4. — С. 147

7. Колесников А. Федерация и конфедерация: исторический выбор / А. Колесников // Агитатор. — 1989. — № 18. — С. 14-15

8. Котюк І.І. Основи теорії держави і права: [Навч. Посібник] / І.І. Котюк, О.І. Котюк — К.: Версія, Видавець Іван Котюк. — 2003. — 225 с.

9. Крестовська Н.М. Теорія держави і права: Елементарний курс. [Видання друге] / Н.М. Крестовська, Л.Г. Матвєєва — Х.: ТОВ «Одіссей», 2008. — 432 с.

10. Миронов В.О. Конфедеративные союзы: историческая характеристика и правовая основа / В.О. Миронов // Право и жизнь. – 2006. – № 102 (12). — [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.law-n-life.ru/arch/102_Mironov.doc/

11. Новий німецько-український та українсько-німецький словник / Уклад. В.Ф. Малишев. — Д.: Сталкер, 2000. — 448 с.

12. Попов Р.В. Конфедерация государств: история и современность: дисс. … канд. юрид. наук: спец. 12.00.01/ Попов Р.В.— Москва, 2002.—200 с.

13. Проблемы теории государства и права: [Учебное пособие] / Под. ред. М.Н. Марченко. — М.: Юристъ, 2002. — 656 с.

14. Спиридонов Л.И. Теория государства и права / Л.И. Спиридонов — М.: «Статус ЛТД+», 1996. — 304 с.

15. Соломонова С.А. Федеральная конституция Швейцарии 1848 г. / С.А. Соломонова // Правоведение. — 2005. — № 3. — С. 163-167

16. Устав Содружества Независимых Государств от 22.01.1993 г. — [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://zakon.rada.gov.ua/

17. Аgreement between the Republic of the Gambia and the Republic of Senegal Concerning the Establishment of the Senegambia Confederation (1981) // [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.gambia.dk/ senegambia_confederation.html
Номер
Розділ
Статті