Правова культура в аспекті вищих навчальних закладів

  • Г. С. Усеінова Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Ключові слова: юридична освіта, правова культура, юрист, правознавство, правова освіта, юридичні клініки

Анотація

в даній статті розглядаються актуальні питання, пов’язані із юридичною освітою. Кореляцією правового виховання громадян та рівнем правової культури. Державні програми щодо правової освіти та механізми реалізації. Приводяться деякі аспекти сучасної правової освіти у ВНЗах.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Андрейцев В. І. Правнича освіта в Україні: проблеми теорії та практики [Текст] : навч.-практ. посіб. / В. І. Андрейцев, В. В. Андрейцев; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К. : Рад. шк., 2000. – 768 с.

Богачов С. В. Теоретико-правові засади правової освіти в Україні [Текст] : автореферат дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 Теорія та історія держави і права. Історія політ. і правових вчень / С. В. Богачов. – К. : Б. в., 2010. – 20 с.

Ганзенко О. Формування правової культури особи в умовах розбудови правової держави Україна [Текст] : автореферат дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 Теорія та історія держави і права. Історія політ. і правових вчень / О. Ганзенко. – К. : Б. в., 2003. – 16 с.

Губик В. Актуальні питання правової освіти [Текст] / В. Губик // Юридичний вісник України. – 2007. – 49 (8-14 грудня). – С. 9.

Дьоміна, О. С. Формування правової культури студентської молоді в умовах сучасного українського суспільства [Текст] : автореферат дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 Теорія та історія держави і права. Історія політ. і правових вчень / О. С. Дьоміна. – К. : Б. в., 2007. – 20 с.

Жидких А. Правовое просвещение граждан [Текст] / А. Жидких // Законность. – 2010. – 8. – С. 58-60

Заболотских А. Правовое просвящение населения [Текст] / А. Заболотских // Законность. – 2009. – 8. – С. 22-25.

Зипунникова Н. Н. Институты советского права в "конвейерной ленте" правового образования: в продолжение разговора о реформе подготовки юристов в начале 1930-х гг. [Текст] / Н. Н. Зипунникова // Российский юридический журнал. – 2013. – N 3. – С. 182-195.
Карпенко М. Роль командирів (начальників) в організації і проведенні правової роботи у Збройних Силах України [Текст] / М. Карпенко // Право військової сфери. – 2007. – 11. – С. 13-15

Козінцев І. Методичні рекомендації по правовій самоосвіті [Текст] / І. Козінцев // Радянське право. – 1990. – 8. – С. 63-67.

Макарова О. В. Правовий нігілізм: теоретико-правовий аспект [Текст] / О. В. Макарова. – К.: Б. в., 2010. – 20 с.

Максимов С. І. Методологічні основи правового виховання [Текст] / С. І. Максимов // Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. Вісник Національної юридичної академії України ім. Ярослава Мудрого. Сер. Філософія, філософія права, політологія, соціологія. 2010. №6 : зб. наук. пр. / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого; голова редкол. А. П. Гетьман. – Х. : Право, 2010. – С. 53-63.

Пантелеев Б. Н. Новые меры государственной поддержки правового просвещения в России [Текст] / Б. Н. Пантелеев // Российская
юстиция. – 2011. – N 10. – С. 61-64.

Перевалова Л. В. Правова освіта та її роль у формуванні правової культури студентської молоді [Текст] / Л. В. Перевалова, М. Г. Окладна // Політична культура суспільства: джерела, впливи, стереотипи: Зб. ст. і тез (за матеріалами Всеукр. наук.-теорет. конф. - ХХ Харківські політологічні читання). – Х. : НДІ держ. буд-ва та місцевого самоврядування АПрН України, 2008. – С. 257-259.
Правове виховання [Електронний ресурс] // Монографія за редакцією В. Я. Тація, А. П. Гетьмана, О. Г. Данильяна. 2-ге видання, перероблене і доповнене. – 2013. – Режим доступу: http://pravo-izdat.com.ua/books/products/572/Pravove-vihovannya-v-suchasniy-Ukrayini.html.

Указ Президента України «Про Національну програму правової освіти населення» [Текст] // Офіційний вісник України. – 2001. – № 43. – стор. 36. – стаття 1921.

Шемшученко Ю. Правова освіта молоді як фактор українського державотворення [Текст] / Ю. Шемшученко // Соціокультурні чинники розвитку інтелектуального потенціалу українського суспільства і молодь: Наук. пр. та матеріали конф . – К., 2001. – Вип. 1. – С. 44-45.
Номер
Розділ
Статті